ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000109
ชื่อโครงการ (ไทย)
คุณภาพคลังวัคซีนระดับอำเภอสำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Quality of District Vaccine Storage for Expanded Programme on Immunization in 9th Region of Public Health
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อประเมินคุณภาพของคลังวัคซีนระดับอาเภอสาหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 วัตถุประสงค์เฉพำะ 1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอาเภอ 2. เพื่อศึกษาอุณหภูมิระบบลูกโซ่ความเย็นของคลังวัคซีนระดับอาเภอ 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของหน่วยบริการที่ได้รับสนับสนุนวัคซีนจากคลังวัคซีนแต่ละอาเภอ 4. เพื่อศึกษาความพร้อมของคลังวัคซีนระดับอาเภอสาหรับรองรับการสนับสนุนวัคซีนกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ต้องมีกา
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
คุณภาพ,คลังวัคซีน,สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดวงจันทร์ จันทร์เมือง (หัวหน้าโครงการ) doungjun2005@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download