ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000108
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน ในพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2557-2558
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The model development for event base surveillance system that affect public health by community in border Area Thailand –Cambodia, Surin province, 2014 – 2016 (2557 - 2558 B.E)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน โดยชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคในพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์,พื้นที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชา,จังหวัดสุรินทร์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กาญจนา ยังขาว (หัวหน้าโครงการ) k_yangkao@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download