ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000103
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษารูปแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลและคุณลักษณะ/ทักษะที่สำคัญของ บุคลากรในการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study on the effective of tobacco control implementation model, and main attributes / skills of the Provincial Health Office in Provincial Tobacco Control
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลระดับจังหวัด 2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลระดับจังหวัด 3. เพื่อศึกษาความเห็นต่อคุณลักษณะ/ทักษะที่จาเป็นในการดำเนินงานควบคุมยาสูบของบุคลากรในการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
การดำเนินงานควบคุมยาสูบ, การบริโภคยาสูบ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวฐิติพร กันวิหค (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download