ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000102
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาวิธีการตรวจและจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออกในยุงด้วยวิธี Real-time PCR เพื่อประโยชน์ด้านระบาดวิทยา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Methodological development for detection and subtype identification of Dengue viruses in mosquito by Real-time PCR as for epidemiological study.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคนิค Real-time PCR เพื่อใช้ในการตรวจและจาแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออกในยุง
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
Multiplex Real-time PCR Dengue virus serotype
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช (หัวหน้าโครงการ) chinnipon2011@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download