ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000101
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาระดับการทำลายดีเอ็นเอตามช่วงอายุในประชากรไทย โดยเป็นกรณีศึกษาเฉพาะเขต
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาระดับการทาลายดีเอ็นเอตามช่วงอายุในประชากรไทย โดยเป็นกรณีศึกษาเฉพาะเขต
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาค่าเฉลี่ย หรือค่าปกติ (Normal Value) ของการทำลายดีเอ็นเอของประชากรไทยในแต่ละช่วงวัย ในกลุ่มประชากรไทยที่ดีเอ็นเอถูกทำลายตามภาวะปกติ ตามช่วงอายุ วัยรุ่น วัยกลางคน และวัยชรา ด้วยเทคนิค comet assay 2. เพื่อนำมาใช้เป็นค่าอ้างอิง (Reference value) สำหรับเตรียมการรองรับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม สอบสวนโรค ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อม โดยนำค่าเฉลี่ยดังกล่าวอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมินผลกระทบสุขภาพของประชาชน กรณีสัมผัสสารเคมี เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดการกลาย
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
วิธีโคเมท,เทคนิคการตรวจวัดไมโครนิวเคลียส
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.ศิริพร สิงห์ทอง (หัวหน้าโครงการ) siriporn_singthong@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download