ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000100
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 และพาราลิมปิกครั้งที่ 15 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Study of Zika virus infection among the athletes and officials from Thailand ·participated in 3lt Olympic Games and 15th Paralympic Games 2016 in Federal Republic of Brazil.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก 1.เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มทีมนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 และพาราลิมปิกครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-18 กันยายน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล วัตถุประสงค์รอง 1.เพื่อศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสซิกาที่พบในผู้ติดเชื้อกลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่กลับมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 2.เพื่อศึกษาความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อของกลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
การติดเชื้อไวรัสซิกา, กลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทย,กีฬาโอลิมปิก,พาราลิมปิก,สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน (หัวหน้าโครงการ) lworaya2@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download