ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000098
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้แบบทา และแบบธูปจุดกันยุง ต่อยุงลายบ้าน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy of wood vinegar preparation for human skin and mosquito coil to preventing Aedes aegypti (L.)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
ศึกษาทดสอบประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้ 2 ชนิด ได้แก่ ไม้เงาะ และไม้ผสม แบบทาและแบบธูปจุดกันยุง โดยเก็บตัวอย่างน้ำส้มควันไม้มาตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพก่อนดำเนินการทดสอบ ผลจากการทดสอบนำน้ำส้มควันไม้มาทาบนแขนแล้วยื่นไปในกรงยุง พบว่าน้ำส้มควันไม้เงาะ สามารถป้องกันยุงกัดได้ที่ 60 - 112 นาที
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิศักย์ของน้ำส้มควันไม้ในการทาป้องกันยุงกัด 2. เพื่อศึกษาประสิทธิศักย์ผลิตภัณฑ์ธูปกันยุงจากน้ำส้มควันไม้
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
นำส้มควันไม้, ธูปจุดกันยุง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download