ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000008
ชื่อโครงการ (ไทย)
เปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิดกับดักและเหยื่อล่อแมลงวันบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Comparative study on efficiency of fly trap and baits on Lipeh IsLand, Satun Provincce.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกับดักจากวัสดุเหลือใช้ขวดพลาสติกและกับดักแบบสำเร็จรูปในการดักจับแมลงวัน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชนิดเหยื่อล่อแมลงวันที่เหมาะสมกับชนิดของกับดักแบบสำเร็จรูปและกับดักจากวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกในการล่อแมลงวัน
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
กับดัก,เหยื่อล่อแมลงวัน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download