ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ Way of Life the Opisthorchiasis Prevention and Control in the Chi River Basin. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 79 325
2 การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครไข้หวัดนกในการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก เขตตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขที่11และ14 Working on prevention and controlling Avian Influenza Volunteer,s role in public health region 11 th and 14 th 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 18 156
3 --- WILLINGNESS-TO-PAY AND COST-BENEFIT ANALYSIS ON INTRODUCING HIB CONJUGATE VACCINE INTO THE THAI EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 11 176