ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrugs-Resistant Tuberculosis; MDR-TB) ในผู้ป่วยวัณโรคปอด: การวิเคราะห์เมตา (Meta-analysis) The Factors related with Multidrugs-Resistant Tuberculosis (MDR-TB) in Tuberculosis Patients: Meta-analysis 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 249 837
2 การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55) The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2555 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 43 296
3 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย The evaluation of Aedes Larval Control Local Provisions Enforcement by Local Government Organization in Thailand. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 60 245
4 การประเมินผลมาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามแนวทางของแบบจำลอง CIPP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น The Evaluation of Legislation Enforcement Alcohol Control Act B.E. 2008 in Khon Kaen Province by CIPP Model. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 89 330
5 --- The 1-year overall survival outcome among 221 imagine-diagnosed cholangiocarcinoma patients in Roi-et Province,Thailand,2012 2555 สำนักระบาดวิทยา NATI 9 206
6 โครงการฐานข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินของโรคในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย The Thai Pediatric HIV Disease Progression: An Observational Database; Pediatric PROGRESS 2556 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 16 236
7 โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย The Thai HIV Disease Progression: An Observational Database 2557 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 48 291
8 ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้า ในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี The effectiveness of TB screening system in reducing diagnosis delay in Khok Samrong hospital, Lopburi province. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 107 380
9 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี The Factors related to Treatment default and Failure of MDR-TB Patient in the Area of the Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 78 283
10 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลและคุณลักษณะ/ทักษะที่สำคัญของ บุคลากรในการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด The study on the effective of tobacco control implementation model, and main attributes / skills of the Provincial Health Office in Provincial Tobacco Control 2559 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ NATI 81 290
11 การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน ในพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2557-2558 The model development for event base surveillance system that affect public health by community in border Area Thailand –Cambodia, Surin province, 2014 – 2016 (2557 - 2558 B.E) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 53 196
12 คุณภาพคลังวัคซีนระดับอำเภอสำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 The Quality of District Vaccine Storage for Expanded Programme on Immunization in 9th Region of Public Health 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 34 215
13 การศึกษาผลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้ำส้มควันไม้ The preliminary study of products (lotion with a mixture of wood vinegar) to prevent Aedes aegypti (L.) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 17 159
14 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลาย : กรณีศึกษาในเขตเมือง The Participation Development Model of Local Government Organization’s Participation Setting for Control Measure on Aedes.spp.larva control : Case Study in Urban Area 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 126 307
15 การประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับแรงงานนอกระบบ : เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น The Estimated Cost of the Occupational Health Services in Health Promotion Hospital District for Informal Sector Workers: High risk Agricultural Group in Khon Kean 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น EN-OCC 50 232
16 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อนโดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรคซ้้าซาก และพื้นที่ไม่พบโรคสครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย The study of diversity of Orientia tsutsugamushi strains in rodents and chiggers from Polymerase Chain Reaction in an endemic area and non-endemic area in southern part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 17 202
17 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548 The study of Risk Behavior in non communicable disease and injury of factory employee in Public Health Region 1 , 2005 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 6 161
18 ระดับความต้านทานของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ต่อสารทีมีฟอส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย The Resistance on Temephos of Aedes aegypti larvae in the upper part of Northeast, Thailand 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 3 138
19 ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์ในเขต 4 The Study Musculoskeletal Disorders among Workers in Community Enterprises within Regional Area 4 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี NATI 26 339
20 การประเมินความไม่เหมาะสมของการใช้สถิติในงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข The Evaluation of inappropriate statistical reporting in research articles in Diseases Control Journal 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 9 104
21 ประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรค ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา The Effectiveness of Social Marketing in Promoting Tuberculosis Examinations Among the Population at Risk in Nakhon Ratchasima Province. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 89
22 การประเมินความไวของระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 The Evaluation of Surveillance system sensitivity in Public Health Region 13 . 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 17 89
23 การใช้ PGL-1 rapid flow test ตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน The study of PGL-1 rapid flow test to detect infected case of household contact to leprosy patients. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 1 125
24 บทบาทและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลชายแดนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 7 The Role of and Obstacles met by Border District Organizations in the area under the control of Region 7 Public Health Department with regard to the Prevention andControl of Communicable Diseases. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 4 114
25 การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ The Evaluation of Communicable Diseases Control in Contracting Unit of Primary Heath Care in the area of Office of Disease Prevention and Control NO.8 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 7 73
26 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยามาลาเรียพื้นที่แพร่โรค ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี The study of epidemiological factors effect for Malaria Control in Khan – makrood, Ban Rai, Uthaithanee 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 10 125
27 การศึกษาการต้านยาปฐมภูมิของเชื้อวัณโรค ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2539-เมษายน 2540 The study on Initial drug Resistance of Mycobacterium Tuberculosis in TB center 10 Changmai, During may 96-Apr 97 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 6 83
28 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา The clients’ satisfaction on services of Venereal Diseases and Aids unit 12.1 Amphoe Hatyai, Songkhla. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 11 327
29 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน The study of pattern & procedure on prevention and control of DHF in School 2548 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 33 105
30 การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลงรูปแบบที่เหมาะสม The Innovational Development of Public Relations for Vector Borne Disease 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 85
31 ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร The Effective of Social Marketing on Agriculturist for Malaria Prevention. 2549 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 69
32 รูปแบบการแสวงหาบริการสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของแรงงานต่างด้าวที่ป่วย เป็นโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย THE PETTERN OF HEALTH SEEKING AND BEHAVIOR PREVENTION ON MALARIAPATIENTS OF THE FOREIGN LABOR IN BORDER AREA, UPPER SOUTH, THAILAND 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 8 76
33 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน The Study of Public Health Budget Analysis of Local Administrative in 7 Upper Southern Provinces 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SYSTEM 2 111
34 การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย The Study of Infrastructure, Authority and Activities of the Local Administrative Organizations For Network Development on Disease Prevention and Control 2550 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 4 71
35 การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ยุค การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปี 2532-2542 The surveillance of sexually transmitted diseases of Thailand In the HIV epidemic era, in 1989-2000 2542 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 12 81
36 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Evaluation of Life Skill and Sexual Education Project in Disease Prevention and Control 7 th Ubonratchathani Province, Thailand 2551 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 20 69
37 การพัฒนาหารูปแบบการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2547 THE DEVELOPMENT MODEL OF PRODUCTING QUALITY CONTROL SAMPLES FOR WORKPLACE LEAD ANALYSIS 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 3 101
38 การศึกษาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไป 2547 THE STUDY OF REFERENCE VALUE OF TOTAL ARSENIC IN URINE OF GENRRAL THAI POPULATION 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม CD 3 62
39 การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี The Study of Antiretroviral Treatment and Care Coverage Service for PLWHA on National Health Security System of Thailand, 2009 2552 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 6 87
40 การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ The Study of Antiretroviral Drug Adherence Activities Providing for PLWHA in Thailand, 2006 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 31 72
41 การศึกษาความชุกของ โรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปี 2539 The Prevalence of Liver Fluke in six provinces of Northern Thailand in 1996 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 11 80
42 การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ปอดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2542 The Study for Surveillance of Paragonimiasis in Thung-Hua Chang District, Lamphun Province 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 14 127
43 การพัฒนารูปแบบระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.1 นางเลิ้ง, กรุงเทพมหานคร The Developing Model of Caring for HIV – Infected Patients at Nanglerng VD and AIDS Clinic, Bangkok. 2541 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 4 69
44 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียมและซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3 The Surveillance of Prevalence in Gonorrgeal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By VD & AIDS Clinic 1.3, Bangkok 2547 - - 6 69
45 การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรคตามมาตรฐานการรักษา กรมควบคุมโรคติดต่อ ของหน่วยกามโรคในสาธารณสุขเขต 1, พ.ศ.2543 The Evaluation Study on Standard Management of Venereal Diseases by VD Clinics in Public Health Region 1 2543 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 1 70
46 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียม และซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.5 (ท่าเรือ) The Surveillance of Prevalence in Gonorrheal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By Tharua VD & AIDS Clinic, Bangkok 2547 - - 8 83
47 การศึกษาสภาวะสุขภาพแรงงานสตรีภาควิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Study on Health Status of Female Homeworkers in Small Community Enterprises : SCEs in Responsible Areas of The Office of Disease Prevention and Control 7th Ubonratchatani 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 3 65
48 การประเมินการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2542 The Household Evaluation of Diarrheal and Acute Respiratory Disease in Childhood in Kalasin Province , 1999 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 65
49 ผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อหญิงบริการ หลังจากการยุบคลินิกกามโรค จากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 The Impact of Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections to Female Sex Worker after Disfigured of STI Unit Resulting from Reengineering of Government System, 2001 2551 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 9 129
50 การเข้าถึงสุราและบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนไทย รายงานผลการวิจัย ปีที่ 1 (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ พฤติกรรมการป้องกันการ เข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน) THE CORRELATION BETWEEN PHYCHO – SOCIAL FACTORS AND PREVENTIVE BEHAVIOR INVOLVEMENT IN ALCOHOL AND TOBACCO OF ADOLESCENT STUDENT 2549 สำนักระบาดวิทยา NATI 15 78
51 การประเมินผลโครงการประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ปี 2542 – 2543 The Evaluation Research of Dengue Control Project on the Auspicious Occasion of His Majesty ,s 72 nd ( sixth cycle) Birthday Anniversary Celebrations 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 13 81
52 การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิปากขอครบวงจรในหมู่บ้านเขตชนบท The Community Trial Research to Development Technique for Control Hook worm Infection in Rural Area 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 12 92
53 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี The Study of Diseases Prevention and Control Programs in Sub District Administrative Organization in the Area of Office of Disease Prevention and Control 2 - - 9 74
54 การเปรียบเทียบอัตราการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบของจังหวัดสระบุรี The Compare with Relapse rates of pulmonary tuberculosis between cure and complete treatment in new case sputum smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Saraburi Province 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 25 74
55 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินืจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : การณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโครงพยาบาลชุมชน เขต 12 The Factors related with differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever : study among Fever of Unknown Origin in the community hospitals , region 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 34 253
56 --- The 8-years Clinical Experiences on Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS Patients at Bamrasnaradura Hospital สถาบันบำราศนราดูร SALTS / AIDS 7 93
57 รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร The Model of Empowerment Evaluation for the Development Participation Prevention Behavioral of Avian Influenza in Wangkam Local Administration, Kamphaengphet 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 21 128
58 การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย Treatment outcome of pre-treatment hepatitis and non pre-treatment Hepatitis in new sputum smear positive Tuberculosis patients in the lower northern Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 19 91
59 การศึกษารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการกินยาต้านไวรัส อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี The study of Service Model for ARV Drug Adherence of HIV/AIDS People 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 25 99
60 การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืช ต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน The Preliminary Study of Attractive Toxic Sugar Baits Mixed with Herbal Plant Extract against Aedes aegypti and Aedes albopcitus 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 69 133
61 โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย The Thai HIV Disease Progression : An Observation Database 2557 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 20 170
62 การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโน และมาตรการความปลอดภัย The Study of the Health Status of The Exposed Workers to Nanomaterials And Safety Regulation 2554 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 4 97
63 การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council Of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2554 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 9 137
64 การประเมินความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2553 The Evaluation on Public Health Emergency responsibility among the Local governance Administration, in office of Disease Provention and Control I , 2010 2553 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 25 127
65 การศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในไรอ่อนและตับ/ม้ามหนู ที่ดักได้ในภาคเหนือโดยวิธี Polymerase chain reaction The study of Orientia tsutsugamushi strain in chigger mite and liver/spleen from trapping rat in northern part by used Polymerase chain reaction 2561 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 22 117
66 การศึกษากระบวนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลในช่วงเทศกาล พื้นที่ภาคเหนือตอนบน The Road Traffic Injury Prevention Process of Local Administration Office during the Festival in the Upper North 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ NATI 32 184
67 การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ของหน่วยงานสหสาขาในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่6 ปี 2559-2560 The preventive measures of the road traffic injury conducted by multidisciplinary sectors in urban area under the health region 6 during 2016-2017. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี NATI 15 223
68 การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ ของผู้ต้องขังในเรือนจาระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner–inmates : first admitted, transferred and discharged. 2561 สถาบันราชประชาสมาสัย CD 19 125
69 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveillance. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 19 161
70 การพัฒนารูปแบบการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนในประเทศไทย ศึกษากรณี:การห้ามดื่มในวันสำคัญทางศาสนา การห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่ The effectiveness of the Alcohol Act B.E 2551 which  effects to the behavior of Thai people ,study case : the advertising picture , warning , religious holiday , forbidding in the workplace and which driving the vehicle. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 49 126
71 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveilance สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 5 94
72 การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2558 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 9 101
73 การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner-inmates : first admitted, transferred and discharged. 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย SYSTEM 187 178