ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายต่อความชุกลูกน้ำยุงลาย Systematic Review : Efficacy of Aedes spp. Lavar Control 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 241 627
2 โครงการตรวจวัดระดับแอนตีบอดีต่อเชื้อไวรัสเมอร์สโควีในบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลและตรวจเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคเมอร์ส Serology of healthcare workers who exposed to a patient with MERS 2559 สถาบันบำราศนราดูร CD 11 301
3 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 และพาราลิมปิกครั้งที่ 15 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Study of Zika virus infection among the athletes and officials from Thailand ·participated in 3lt Olympic Games and 15th Paralympic Games 2016 in Federal Republic of Brazil. 2559 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ CD 28 282
4 การศึกษาชนิดของเชื้อโรคเลปโตสไปรา ในหนู เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Study of Leptospira Seroprevalence in rodent Hatyai city municipality, Songkhla Province 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 37 207
5 การพัฒนารูปแบบทางความคิดในการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ของเยาวชนในเขตชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 3 Structural Equation Model of New Comers Alcohol Consumption Prevention for Teenagers in Community for Public Health Region 3. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NCD 77 236
6 การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย Study of variation of cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene in field caught sandfly (Diptera : Psychodidae) Southern of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 29 302
7 ฤดูกาลกับค่า FEV1และFVCในคนงานโรงโม่หิน จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๔๗ Seasonal variation and FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 13 240
8 การศึกษาความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงจังหวัดจันทบุรีและตราด ปี 2549 Study of Aedes aegypti susceptibility for insecticides in Chanburi and Trad provinces, 2006 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 3 249
9 การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ Smoking Prevalence among Monks Burirum Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 2 192
10 ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Susceptibility to Insecticides of Aedes aegypti in area of Office of Prevention and Control disease Region 5 , B.E. 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 4 208
11 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอดส์โครงการ NAPHA เขต 5 Satisfaction Rates of Patients on ART under the NAPHA Project in Region 5. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 6 254
12 การศึกษาความต้านทานต่อสารเคมีทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลาย Study on Resistance to Temephos of Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 8 245
13 การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ ( Aedes aegypti Linn. ) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง Surveillance on the susceptibility of adult and larvae Aedes Aegypti Linn. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 5 237
14 การศึกษาสถานการณ์โลหะหนักในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย 2547 Situation of Heavy Metal Contaminants in Drinking Water in Arsenic Risk Area, Thailand. 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 5 187
15 การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 Subdistrict Administrative Organization in Role of Prevention and Control of Pesticide in Public Health 14 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 33 184
16 การให้บริการปรึกษาเพื่อลดอัตราการป่วยซ้ำในผู้ป่วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ STD Counseling Effects to Diminish Re-infection among the Male Patients 2547 - - 3 95
17 การให้บริการปรึกษาแก่ผู้ป่วยชายที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในคลินิกกามโรคในกรุงเทพมหานคร Sexually Transmitted Disease Counselling for Male Patients Attending Vanereal Disease Clinics in Bangkok 2547 - - 2 116
18 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมาลาเรียที่มารับการรักษา ที่มาลาเรียคลินิก จังหวัดแม่ฮ่องสอน Self-care Behavior of Malaria Patients at Malaria Clinics in Maehongson Province 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 9 144
19 การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens -Johnson syndromeในผู้ป่วยโรคเอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร Stevens -Johnson syndrome in AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute 2547 - - 13 173
20 สถานการณ์และแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มารับบริการ ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ Situation and Trend of Leprosy New Cases at Raj - Pracha Samasai Institute, Samutprakarn. 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS / LEPROSY 9 151
21 การศึกษาปัญหาและหารูปแบบการให้สุขศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กชาวเขาภาคเหนือ Study and Modeling of Health Education ARIC (acute Respiratory infection in Children among Hill-tribes) 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 77
22 การหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรคและการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไรอ่อน (Chigger mite) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Survey of Infected rate in reservoir host of Scrub Typhus and detection of Orientia tsutsugamushi in chigger mite by Polymerase Chain Reaction in Infected areas and Ecotourism areas. 2552 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 27 104
23 การศึกษาความหนาแน่นและ การติดเชื้อลิชมาเนียของริ้นฝอยทรายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่เกิดอุบัติการณ์ของโรค Study to the density of sandfies and their infection of Leishmania In affected areas at the upper soutern part of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 10 109
24 สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552 Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี AIDS 8 214
25 การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Chiggers, Rodents and Infected Rate of Rickettsia in Rodents in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 24 212
26 การทดสอบประสิทธิภาพ (Steinema carpocapsae) ไส้เดือนฝอยสูตรผงละลายน้ำในการควบคุมแมลงวันบ้าน Study on Efficacy of Entomopathogenic Nematode (Steinernema carpocapsae) in wettable powders formulation (WP) for controlling House fly (Muscadomestica Linnaeus) 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 47 143
27 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก Standard environmental development of the point of entry at the ground crossing 2560 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 10 95
28 การศึกษาศักยภาพของริ้นฝอยทรายและหนูในพื้นที่มีผู้ป่วยประเทศไทยต่อการติดเชื้อลิชมาเนีย Study on the potentiality of sandflies and rat from the affected areas in Thailand to Leishmania infection 2558 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 47 158
29 โครงการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอในประชากรไทย Study on the antibody level against polio in Thai population 2554 สำนักระบาดวิทยา CD 3 100
30 การศึกษาชนิดพาหะและสัตว์รังโรคสครับไทฟัสในพื้นที่จังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ตอนล่าง Studies on vector and reservoir of scrub typhus in special economic zone of southernmost, Thailand. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 31 268
31 การศึกษาพาหะนำโรค และอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนีย ในพาหะนำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Vectors and Infection Rate of Leishmania in Vectors in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 89 260