ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การประเมินความเสี่ยงของการ ที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง(ไนเตรท)จากอาหารในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ Risk Assessment in Consuming Food Contaminated with Carcinogen (Nitrate ) in Risk area of Liver Carcinoma at Chaiyaphum province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 4 72
2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A case study of Blanket related workers exposure to dust in Nakorn Ratchasima Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 EN-OCC 3 78
3 อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Reinfection Rate of Opisthorchisis In Tumbol Nongyai, Prasart District, Surin 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 66
4 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดระนองต่อผลกระทบของแรงงานพม่า ในด้านสาธารณสุข RANONG PEOPLE ’ S ATTITUDE TOWARD THE IMPACT OF BURMESE MIGRANT LABOUR TO PUBLIC HEALTH 2545 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  CD 0 58
5 บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในงานควบคุมไข้มาลาเรีย : การศึกษาในชุมชนชายแดนไทย-พม่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี Roles of Private Sectors in Malaria Control: A Study in Thai-Myanmar Border Community in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 63
6 การควบคุมยุงภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเนื่อง ในพิธีเปิดกระทรวงฯ Report on Mosquito Control in Ministry of Public Health on the Opening Ceremony of the Ministry 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 60
7 การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง Risk perceptions and Influenza vaccination in high risk groups 2558 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ CD 200 106