ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน Performance of the sprayer and maintenance, Used to vector dengue, Local governments in the provinces of the Upper South Thailand. 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 81 256
2 ศึกษาความชุกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดต่อในวัด พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี Prevalence of the Factors Related to Communicable Diseases in Buddhist Temples in the Responsible Area of Office of Disease Prevention and Control 2 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 76 233
3 ความรูh การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคเห็ดพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี Publics’ Knowledge, Perception and Preventive Behaviors for Mushroom Poisoning in Responsible Areas of the Office of Disease Prevention and Control 7thUbonratchatani 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 138 109
4 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย Prevalence and risk factors of hepatitis in pre-treatment of new smear positive tuberculosis patients in the lower northern Thailand 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 71 123
5 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Participatory Learning for Prevention and Control of Dengue Haemorrhagic Fever 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 36 106
6 ความชุกของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Prevalence of Diabetes mellitus Hypertension and Ischaemic heart disease, In Public Health Region 1, 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 28 165
7 ความชุกโรคติดเชื้อในกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2547 Prevalence of infection disease with acute febrile illness in community hospital at Public Health Region 1 , 2004 2546 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 2 62
8 สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548 Pulmonary function level among Grind-stone workers at Srakrew Province 2003-2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 3 77
9 การดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในท้องที่ผสมผสานงานควบคุมไข้มาลาเรียของหน่วยงาน สาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2548 Prevention and Control in Malaria Implemented Area of Public Health Sector Region 5 in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 63
10 ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2548 Prevalence of malaria in ranger and border patrol police,Thai – Cambodia border area,2004. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 4 84
11 การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ Participation Development of Leprosy Control at Bangroud District, Buri Ram Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 63
12 ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดระบบบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548 Preparedness of Primary Care Unit and Contracting Unit for Primary Care of Nakhonratchasima in Service System Arrangement for Tuberculosis and Venereal Patients in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 3 61
13 การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548 Prevention and Control of Rabies in Bangruad District Burirum Province in 2005. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 66
14 การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548 Product Evaluation for the epidemiological performance in Contracting unit for Primary care (CUP) and team of Department Prevention and Control 8th, 2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 6 62
15 ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ที่ติดเชื้อ HIV ในศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ Pulmonary Tubercurosis in HIV Seropositive Patients in 10 th Regional Tuberculosis Center : Chiangmai. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 54
16 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา Participatory Learning of Community leaders for Rabies Problem in Umphur Sekiew, Nakhon Ratchasima Province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 30
17 ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และซิฟิลิส ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ กรุงเทพมหานคร Prevalence and Risk behavior of Aids and Syphilis Commercial Sex Workers. Bangkok Metropolitan. 2542 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 12 42
18 การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข (Participatory Learningfor Health Development) ต่อปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในชุมชนโดยกลุ่มแกนนำของชุมชน (stakeholder) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา participatory Learning of Community leaders for Liver fluke problem in Chook-chai district,Nakornratchasima province. 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 3 32
19 ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในผู้เสียชีวิตในภาคเหนือของประเทศไทย Prevalence of Opisthorchis viverrini Infection in Human AutopsyCases in Northern Thailand 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 32
20 ความชุกของอาการจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551 - 2551 Prevalence of pesticide poisoning in public health zone 13, 2008 – 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 4 31
21 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 Public health management of Tumbon Administrative Organization in children development center in Public Health 14, 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 5 29
22 --- Percutaneous Ultrasound-guided Fine Needle Aspiration of Abdominal Lymphadenopathy in AIDS Patients 2545 - SALTS 1 33
23 --- Plasma Level of Efavirenz 600 mg/day-based HAART versus 800 mg/day-based HAART in HIV-infected Patients with Tuberculosis and Receiving Rifampicin 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS / AIDS 1 32
24 --- Plasma Nevirapine Levels and 24-Week Efficacy in HIV-Infected Patients Receiving Nevirapine-Based Highly Active Antiretroviral Therapy with or without Rifampicin 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 0 40
25 โครงการสำรวจความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ก่อนเริ่มรับการรักษา Prevalence Survey of HIV Drug Resistance among pretreatment HIV/AIDS patients 2560 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 46 72