ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON-COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN MARGINALIZED LIVING CONTEXTS 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 23 185
2 พฤติกรรมขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON- COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATI ENTS IN MAGINALIZED LIVING CONTEXTS 2549 สำนักจัดการความรู้ SALTS 6 199