ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) Mosquito Repellent Test of Teak (Tectona grandisL.f.) Extract against Aedes aegypti (L.) 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 146 699
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน MODEL DEVEL0PMENT FOR DENGUE PREVENTION AND CONTROL IN TAMBOL NAMDIP, AMPEUR PASANG, LAMPOON PROVINCE. A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPROACH. 2555 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 388 444
3 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 23 172
4 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำส้มควันไม้ต่อยุงลายบ้าน และยุงรำคาญ Mosquito repellent of wood vinega with Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 77 172
5 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking among Thai youths 2558 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ NATI 93 290
6 การพัฒนาวิธีการตรวจและจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออกในยุงด้วยวิธี Real-time PCR เพื่อประโยชน์ด้านระบาดวิทยา Methodological development for detection and subtype identification of Dengue viruses in mosquito by Real-time PCR as for epidemiological study. 2559 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 302 246
7 การตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ ไวรัสซิกา และไวรัสชิคุณกุนยา ในระดับโมเลกุล ในยุงลายบ้าน Aedes aegypti และยุงลายสวน Aedes albopictus Molecular xenomonitoring of dengue, zika, and chikungunya viruses in Aedes aegypti and Aedes albopictus 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 58 252
8 ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ Model of reduction of occupational harm : A systemmatic review approach 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น EN-OCC 4 143
9 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547 Model on Annual and Summary Report of Vector Borne Diseases Control Unit, 2004 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 131
10 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography, FPD 2547 Method Development of Alkyl phosphate in Urine By Gas Chromatography, FPD 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 5 189
11 โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง เพื่อสนับสนุน Healthy Thailand Model Development for Integration of Disease Prevention and Control Intervention in Medium-scale Enterprises to advocate Healthy Thailand 2549 - EN-OCC 2 151
12 การสอบสวนภาวะไข้มาลาเรียระบาดที่จังหวัดสระแก้ว Malaria Outbreak Investigation in Sakaew Province 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 8 177
13 กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย Marketing Strategy in Policy Implementation of Surveillance and Rapid Response Team Development in Thailand 2558 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 34 138
14 --- Malaria vector densities in transmission and non-transmission areas during 23 years and land use in Chiang Mai province, Northern Thailand 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 127
15 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่ Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic Emerging Infectious Diseases in Human and Wildlife: Burden of Influenza. 2554 สำนักระบาดวิทยา CD 36 200
16 พัฒนารูปแบบระบบกำจัดก๊าชยาดมสลบส่วนเกินในห้องผ่าตัด Model development for controlling of waste anesthetic gases in operating room 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช EN-OCC 3 108
17 สมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย Managerial competencies of Head team of Non-Communicable diseases clinic in preparation for the Thailand reform 2561 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค NATI 28 121