ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 --- Long-term seroprotective response of trivalent seasonal influenza vaccine in HIV-infected childen, regardless of immunogenicity before immunisation 2557 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 9 185
2 การใช้สารหล่อลื่นในการให้บริการทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540 Lubricant Use by Sex Workers During Songkran Festival, Chiang Mai, Thailand , 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 135
3 ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง ๑๕ ปีหลังจากเริ่มการกำจัดโรคในประเทศไทย Lymphatic Filariasis transmission status 15 years after implementing LF Elimination programme in Thailand 2560 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 21 265