ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การศึกษาอุบัติการณ์และผลทางคลินิคของผู้ป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง Incidence and Clinical Outcome of Patients with Influenza resist to Oseltamivir among Thai risk group children 2556 สถาบันบำราศนราดูร CD 40 110
2 การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสชิกาในผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ให้ผลลบต่อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ตามโครงการกาจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 Investigation of Zika virus infection Incidence among Measles- and Rubella-negative patients in Measles Elimination Program in Thailand 2016 2560 สำนักระบาดวิทยา CD 37 108
3 อัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน ในพื้นที่เขต 5 Incidence of Anti PGL-1 in contact leprosy cases in Disease Prevention and Control region 5 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 3 59
4 อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ.2548 Incidence of Pulmonary Tuberculosis in Household Contact of Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Patients of 5 th Zonal Tuberculosis Center Nakhonratchasima in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 18 81
5 ศักยภาพของชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ Individual’s Potential for AIDS Prevention and Control among the karen Communities Residing in the Remote Areas of Chiangmai 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 67
6 การสร้างความตระหนักเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยโดยใช้แนวทาง HIA Increasing Health Concern among Farmers and Consumers using HIA method 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 2 50
7 โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ Improving Hand Hygiene Practices Among Health Care Workers 2552 สถาบันบำราศนราดูร CD 0 58
8 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Initialing Participatory Research Model for Tracing Household Close Contacts of Leprosy Cases in Lower South Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SALTS 14 71
9 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ Infection rate of zoonotic diseases in rats for surveillance system at the borderline areas and point of entries 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 23 72