ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเมือง Health Status and Behaviors of People Living in Condominium of Urban Area 2560 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 43 137
2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลต่อการปฏิบัติงาน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Health officer satisfaction with duty of diabetes mellitus, hypertension,ischaemic heart disease in Public Health Region 1. 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 3 65
3 การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case Study in Weaving Group. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 6 60
4 การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี Health Risk Assessment from Working Conditions on Rice Mill Workers in Ubonratchatani 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี EN-OCC 14 67
5 สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา Health Status Off Rubber Farmer 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 5 61
6 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง Health Promotion Behavior of Diabetes Mellitus Risk Group compare with Continuous care Diabetes Mellitus Group 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 17 66
7 การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะ HPLC Technique Development for Mandelic Acid Analysis in Urine 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 64
8 การสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย Hearing impairment in Leprosy patients in Raj Pracha Samasai Institute 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS / LEPROSY 2 53
9 --- Human Immunodeficiency Virus Infection among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Center, Region 11; Nakhon Sri Thammarat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 SALTS 2 60
10 --- HIV Survey in Pregnant Women on Delivery in 3 Hospital in Changrai, Northern Part of Thailand, Between 1994-1997 2550 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 56
11 --- Human Immunodeficiency Virus Type 1 Subtype and Other Factors Associated with Extrapulmonary Crytococcosis among Patients in Thailand with AIDS 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 55
12 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลอุบุติการณ์การตายจากโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการศึกษาฐานประชากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระยะยาว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 Health situation analysis of age-standardized mortalities of cancer in Phanom Phrai and Nong Hi district, Roi Et province Thailand 2010 2553 สำนักระบาดวิทยา NATI 6 104
13 สุขภาพพระสงค์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมดดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี HEALTHY OF BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC HEALTH SELF CARE BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AREA OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 2, SARABURI PROVINCE 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 73 68