ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ.สุรินทร์ ปี 2548 Guide Line of Behaviour changing for prevention Diabetes and Hypertension diseases in Surin Province,2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 19 96