ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การประเมินระดับ Hemo oxygenese-1 ในเลือดคนงานที่สัมผัสซิลิกาจากการทำงานในโรงโม่หินเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสในช่วงระยะต้น Epidemiologic study of the association between Silica and Blood Hemeoxygenase-1 (HO-1) levels with Silicosis 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 40 442
2 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองซิลิกาเมมเบรนจากผักหนามสำหรับน้ำบริโภคในครัวเรือนพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก Effective of ceramic membrane filter by lasia spinosa for drinking water in household effect area cadmium contamination Maetao river, Tak 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 27 538
3 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) Efficacy of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus Say Larvae. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 39 265
4 การประเมินประโยชน์ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1 ในการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน Evaluation of Anti PGL-1 Antibody Test for Diagnosis and Treatment Classification of Leprosy Patients. 2556 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 4 161
5 การประเมินประสิทธิผลเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย (ระยะที่ 1) Effectiveness of Network of Leprosy Health Services under the Universal Coverage Health Insurance for Low Leprosy Endemic Situation in Thailand.(Phase 1) 2557 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 20 161
6 การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Efficacy Evaluation of insecticide spraying to control of Aedes aegypti of Local Administration 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 46 187
7 การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย) Effectiveness and Cost-effectiveness of Rotavirus Vaccine in Pilot Provinces (Petchaboon and Sukhothai) 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 46 291
8 ประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)) Efficacy of Chemical composition of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against of Aedes aegypti (L.) Larvae. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 13 171
9 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย Efficacy of light trap and different colored light for sand fly collecting 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 64 346
10 ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้แบบทา และแบบธูปจุดกันยุง ต่อยุงลายบ้าน Efficacy of wood vinegar preparation for human skin and mosquito coil to preventing Aedes aegypti (L.) 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 30 196
11 ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด Efficacy of Stemona curtisii Hook.f., Eupatorium odoratum L. and Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. Extracts against Aedes aegypti (L.) by ultra-low volume (ULV) space spray 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 35 173
12 ผลกระทบต่อยุงก้นปล่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อทำสวนยางพาราในภาคะวันออก เฉียงเหนือตอนบน Effect on Anopheles of Vectors malaria form Rubber Plantation in upper North Eastern 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 22 181
13 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้า กับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 12 145
14 การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี Evaluation of the Implementation on the Development of Non - communicable Disease Prevention & Control Model : Pathumtani Province 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 19 161
15 ระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯปี2548 Epidemiology of pneumonia in Phranakhonsriayutthaya Province, Office of disease Prevention and Control1,Bangkok.2005 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 27 233
16 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 Epidemiological study on febrile patient at community hospital, Public Health Region 1, 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 2 103
17 การประเมินกิจกรรมการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 Evaluation on Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever Prevention & Control Activities in Health Zonal 2 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 28 131
18 การประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วย คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5 Effectiveness Investigation Training Programme for Surveillance Rapid Response Team for Contracting Unit for Primary care in Zone 5 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 6 93
19 ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ ตรวจสอบหลายปัจจัย (Multiple variation analysis) เขต 5 พ.ศ.2547 Epidemiological and Factors related to death of cases from transport accident injuries by multiple variation analysis method,Zone 5th ,2004 B.E 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 25 189
20 การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในเขต 13 ปี 2547 Evalution quality of Surveillance system for Occupational and Environmental Diseases in reqion 13,2004. 2547 - EN-OCC 6 152
21 การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชน พ.ศ. 2546 ในเขต 5 Evaluation of AIDS Prevention and Correction project by None Governmental Organization in Region 5, 2003. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 5 108
22 การประเมินผลการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 Evaluation On HIV-Infected Patients and Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients Treated by Antiretroviral Drug in Region 5 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 11 132
23 ระบาดวิทยาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ของประชากรในพื้นที่สาธารณสุข เขต 5 ปี 2548 Epidemiology and Prevention of rabies contacts in man and animal in region 5, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 8 131
24 รายงานการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยกามโรค ในหน่วยงานกามโรคในเขตการสาธารณสุขที่ 8 Evaluation the Treatment of Venereal Disease of Governmental Health Care Provider in Region 8 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SALTS 7 110
25 การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใน ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ Epidemiological characteristics and trend of HIV in Tuberculosis cases in Office of Disease Prevention and Control No. 8 Nakhonsawan 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SALTS 57 94
26 การประเมินผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคด้วยวิธี DOTS ของอำเภอสาธิต 2 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ Effectiveness of Tubercurosis treatment programme on DOTS in 2 demonstration districts of Chiangmai province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 9 81
27 การประเมินผลกล่องใส่ถุงยางอนามัยที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน Evaluation of Condom Distribution Contain Project (CDCP) at The Community Public Health Station (1996) 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 58
28 การประเมินการวินิจฉัยและการรายงานโรคกลุ่มไข้เลือดออก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2545 Evaluation of Dengue Haemorrhagic Fever surveillance, Yala in 2002 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 25 137
29 โครงการจัดตั้้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและพัฒนาชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วหาเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคเท้าช้าง Establishment of of Quality Assurance and developing Laboratory for the rapid diagnostic tests raised against malaria, dengue haemorhag 2549 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 65
30 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2542 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION IN THAILAND , 1977 – 1999 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 23 151
31 การประเมินประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษา ณ สถานตรวจโรคปอด กรุงเทพฯ Evaluation of the effectiveness of the action for defaulters at Bangkok Chest Clinic 2536 สำนักวัณโรค SALTS 5 63
32 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคเลปโตสไปโรซิส Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Leptospirosis 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 67
33 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Rabies 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 19 80
34 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกลุ่มสัมผัสโรคในประชากร จังหวัดนครราชสีมา 2542 Epidemiology and Prevention of Rabies among Contacts, Nakhonratchasima Province, 1999 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 5 72
35 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ระหว่าง ตุลาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา Epidemiological characteristics of tuberculosis patients With HIV infection in the 5th Zonal Tuberculosis center Nakhon Ratchasima during October 1999 – June 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 2 70
36 ระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิในชาวไทยภูเขาในเขต ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทยปี 2543 Epidemiology of Helmithiasis in Hill Tribe in Upper Northern part of Thailand, 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 70
37 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน : พ.ศ. 2540 Evaluation of Rabies Control Program in Six Upper North Provinces; 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 59
38 สาเหตุของต่อมน้ำเหลืองที่คอโตผิดปกติในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Etiology of Cervical Lymphadenopathy in HIV / AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 163
39 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสกลนคร ปี 2540 EVALUATION ON OPISTHORCHIASIS CONTROL PROGRAM IN SKON NAKORN PROVINCE 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 3 63
40 การประเมินผลความก้าวหน้าการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 ปี 2543 EVALUATIVE RESEARCH ON THE RABIES CONTROL PROJECT OF TUMBOL ORGANIZE ADMINISTRATION IN REGION 6, 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 5 63
41 การลดอัตราการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกโดยผ่านวิธีการผ่าตัดคลอดก่อนการเจ็บครรภ์ร่วมกับการใช้ยา Zidovudine Elective Caesarean Section and Zidovudine Prophylaxis to Reduce Mother to Child Transmission of HIV 2547 - - 0 56
42 การศึกษาผลของการกำจัดต้นกกริมลำธารต่อปริมาณลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Riverside Vegetation Clearance on Anopheles minimus Larval Density in Maetaeng District, Chiang Mai Province 2537 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 69
43 การประเมินผลการพ่นพื้นผิวบ้านด้วยสารเคมีเดลต้าเมทรินแลมด้าไซฮาโลทรินและอิโตเฟนพรอกในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Evalution of Deltamethrin, Lambda – cyhalothrin and Etofenprox Household Spray Against Malaria in Mae Hong Son Province, Northern Thailand 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 71
44 การประเมินผลโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Evaluation of the Community Particpation in Empowering Development of Mae Lao Leprosarium, Chiangrai Province 2547 - - 2 57
45 ประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย Evaluation of coverage and usage of malaria prevention methods and associated malaria risk factors among populations in area with malaria transmission in Thailand 2558 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก CD 92 131
46 ประสิทธิภาพของผลมะกรูดในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน ภายในห้องปฏิบัติการ Effectiveness of Bergamot, Citrus hystrix C.D. for control of Aedes aegypti larvae in laboratory 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 CD 23 89
47 ผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อไข้มาลาเรีย จังหวัดตรัง Effect of rubber plantation on malaria transmission by Anopheles mosquito in Malaria Transmission Area, Trang Province 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 5 74
48 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้ากับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 83
49 ประสิทธิภาพการใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง ( SARS ) สู่ บุคลากร; ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย SARS รายแรก สถาบันบําราศนราดูร ประเทศไทย Early containment of severe acute respiratory syndrome (SARS); experience from Bamrasnaradura Institute, Thailand. 2547 สถาบันบำราศนราดูร CD 22 138
50 --- Epidemiology of Methicillin - Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) among HIV Infected Patients in The Bamrasnaradura Insititute, Thailand, 2003 – 2004 : Should we consider endemic? 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 3 86
51 การศึกษาระดับการสัมผัสโลหะหนักในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยด้วยวิธี Pooled Urine Samples Exposures to Heavy Metals Among Pregnant Woman of Thailand ; Evidence form Analysis of Pooled Urine Samples 2560 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 18 173
52 การประเมินชุดตรวจ Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit ในการช่วยวินิจฉัยวัณโรค Evaluation of Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit in diagnosis of tuberculosis. 2554 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 16 100
53 โครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย ผลิตจากสมองหนูในประเทศไทย Effectiveness of Mouse Brain-Derived Inactivated Japanese Encephalitis Vaccine in Thailand 2553 สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ CD 44 250
54 การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิกเนื้อดินเผาประจำครัวเรือน สำหรับพื้นที่การปนเปื้อนแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก EFFECTIVE OF CERAMIC WATER FILTER IN HOUSEHOLD FOR THE EFFECT AREA OF CADMIUM CONTAMINATION TO THE ENVIRONMENT IN MAE SOT TAK 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 31 161
55 ประเมินผลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน 15 - 19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 Evaluation alcohol consumption control in youth age 15 - 19 years old, Health Regional Area 7th. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 47 109
56 ประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า (Lamiales:Acantahceae)ต่อยุงลายบ้านอีจิปไตย์พาหะนาโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกาและโรคปวดข้อยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ Efficacy of Andrographis paniculata (Lamiales: Acantahceae) extracts against the Aedes aegypti a vector of dengue fever, Zika virus and Chickungunya, in laboratory 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 246 743
57 ชุดโครงการวิจัย ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา Evaluation of Measure to Disease Prevention and Control at Thailand’s Trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SYSTEM 31 173
58 โครงการย่อย : ประเมินผลมาตรการความร่วมมือในการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา Evaluation of the Cooperation Measure to Disease Prevention and Control at Thailand’s Trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SYSTEM 22 147
59 โครงการย่อย : ประเมินผลมาตรการอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา Evaluation of the International Health Volunteer to Disease Prevention and Control at Thailand’s Border with Myanmar, LAOs, and Cambodia 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SYSTEM 33 158