ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kids for quality control of Acid - Fast Bacilli staining 2555 สำนักวัณโรค SALTS 5 64
2 การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ที่ไวต่อมิติสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Designing Social and Cultural-Sensitive Intervention Model for Promotion Condom Use in Men who have sex with Men 2556 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 19 79
3 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ Development of risk communication and health hazards at Chong Jom is the trade market the frontier Thailand - Cambodia in Surin province 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 10 63
4 การพัฒนารูปแบบสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Developing Media for preventing and controlling dengue fever campaign 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 130 103
5 การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุรินทร์ Distribution and Seasonal feeding time period of Aedes aegypti in urban and rural areas of Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 18 48
6 การสำรวจแนวทางและผลกระทบในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 จากการปฏิรูประบบราชการ Directive Survey and Effective Sexually Transmitted Disease Prevention and Control at Provinces level in Public Health Zone 1, 2003 2547 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 3 51
7 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปี 2547 Developing in surveillance program at assistance place for Mentally and Physically Handicapped Babies , Ban Fueng Pha Pakred District , Nonthaburi Province , 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 0 55
8 การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Development of TB prevention and control by participation in Amphur Muang , Nakhonratchasima. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 9 53
9 อัตราการดื้อต่อยาในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547 Drug resistant rate among new pulmonary tuberculosis patients who attended TB Demonstration clinic of Office of Disease Prevention and Contron 5th, Nakhonratchasima between 2543-2547. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 6 38
10 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี Development of the Potentials of National Park Officials with regard to Involvement in the Prevention and Control of Malaria A Case Study of National Parks in Ubon Ratchathani Province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 1 35
11 การตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือดด้วยเทคนิค Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification และ Molecular beacon Detection Plasmodium species from Giemsa-stained thick blood films using Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification and Molecular beacon 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 0 43
12 การพัฒนาชุดตรวจ (Research Project)DOT-ELISA ในการทำ Sero-epidemiology เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัย การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย Developing DOT-ELISA for using as an effective tool for epidemic alert in remote sensitive areas in Thailand. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD / VECTOR 1 33
13 การให้วัคซีน dT และ OPV ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2541-2542 dT AND OPV IMMUNIZATION ACTIVITIES IN SCHOOL CHILDREN GRADE 1, 1998-1999 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 31
14 การวินิจฉัยและการค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน 2547 DIAGNOSIS AND INVESTIGATION OF ASBESTOSIS 2547 - EN-OCC 1 40
15 การพัฒนาจานวุ้นขนม เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis ในอุจจาระคน Development of agar plate culture for diagnosis Strongyloides stercoralis infection in human stool 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 30
16 การวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียชนิดมาลาริอี โดยวิธีคาวาโมโต บริเวณชายแดนไทย – เมียนม่า ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือของประเทศไทย Detection of Plasmodium malariae by Kawamoto method, along the Thai–Myanmar borders at Mae Hong Son Province, northern Thailand 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 21
17 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kits for quality control of Acid - Fast Bacilli staining - - 0 23
18 ปัจจัยที่กำหนดการทำงานของอาสาสมัครมาลาเรีย Determinant Factor for Village Malaria Volunteers' Working 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 20
19 --- demonstration project in Bangkok , Thailand. 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 21
20 --- Detection of HIV-1 nucleic acid from dried blood spot (DBS) specimens 2546 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 28
21 --- Diagnosis of Wuchereria bancrofti Infection in Endemic Populations : Diagnosis Approaches to Control and Elimination 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 0 22
22 ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 7 34
23 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีผลการต่อ ความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส Determining risks of environmental and behavioral exposures for severe leptospirosis 2560 สำนักระบาดวิทยา CD 50 39
24 รูปแบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกตอนล่างของประเทศไทย Designated and participating of people who lived at borderline area With have designated check to points Communicable Disease Surveillance and Prevention along the under Border of West cost of Thailand 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 36 35
25 การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และเขตเมืองจังหวัดภูเก็ต Devetopment of Transmission Modets of Dengue Hemorrhagic Fever in relation to Climate and Landscape Changes in Tourism and Urbanized Areas of Phuket Province. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 34 34