ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิดกับดักและเหยื่อล่อแมลงวันบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล Comparative study on efficiency of fly trap and baits on Lipeh IsLand, Satun Provincce. 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 104 618
2 ต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรคและการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ของวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดยเทคนิคทางโมเลกุล (XpertTB/RIF ) Cost effectiveness of TB and MDR-TB diagnostic of rapid drug sensitivity test by molecular technique (Xpert MTB/RIF) 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 72 268
3 การให้บริการรักษาพยาบาลคู่สามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ที่วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง พ.ศ.2539 Caring Service for HIV Infected Couples at Wat Serng-Wai , Angthong Province, 1996 2539 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 5 133
4 การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย Care for Prisoners with AIDS in a Prison Hospital 2540 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 7 133
5 สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. ในคนงาน โรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546-48 Co-efficient for predict FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003-05 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 14 190
6 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่มีผู้ป่วยและไม่มี ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2547 Comparison of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of People Living in Villages which Have and don’t Have Patients of Surin Province in 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 80 221
7 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา Community Participation Process on Village Leprosy Problem Planning Ban Paudang Community Tumboon Chongmaue Lamtamanchai District Nakornratchasima Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 171
8 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2547 Coverage of Vaccination in Prathom 1 and Prathom 6 Student of Mahasarakarm Province in 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 16 181
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะโภชนาการเกินในเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี Co-relation Factor of the overweight and Health Risk Factor in Obesity children of the Primary school at the area of municipality of Ubonratchathani province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 6 123
10 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปลูกผักในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2551-2552 Community based surveillance system for pesticide poisoning among farmer in tambol Lumlaoshe Bankaol district Chaiyaphum province, 2008-2009. 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 24 156
11 ลักษณะทางคลินิกของโรคไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV Clinical Presentation of Acute Appendicitis in HIV Infected Patients 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 172
12 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี Cost Effectiveness of Drug Resistance Intervention and Treatment in TB Smear Positive Patient, The Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 15 127
13 ผลการปฏิบัติงานติดตามผู้สัมผัสกามโรคที่เป็นหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ร่วมกับกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ Co-operated Activities in Contact Tracing of Sex Workers by Venereal Disease Clinics and Epidemiology Section of the Office of Communicable Disease Control Region 1, Bangkok 2547 - - 5 141
14 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทรายทีมีฟอสชนิดซองชา และชนิดตักใส่โดยตรงในภาชนะขังน้ำที่มีการใช้หมุนเวียนในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย Comparison on used new temephos bagging and applied directly in the water containers for prevention and control Aedes aegypti larvae in community. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 6 120
15 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีอัลฟาซัยเพอร์มิทรินกับเดลต้าเมทรินโดยวิธีการพ่นแบบฤทธิ์ตกค้างในบ้านเพื่อควบคุมไข้มาลาเรีย ในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก Comparative Study on Effectiveness of Alphacypermethrin and Deltamethrin by Indoor Residual Spraying for Malaria Control in Thasongyang District, Tak Province 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 8 129
16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีแลมด้าไซฮาโลทรินและเดลต้าเมทริน ในการควบคุมยุงพาหะโรคมาลาเรีย จังหวัดจันทบุรี Comparative study on Lamdacyhalothrin and Daltamethrin to control malaria vector in Chantaburi province 2540 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 101
17 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำ (IGR) และการพ่น ดี ดี ที เพื่อควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรีย ในแหล่งน้ำไหลในจังหวัดระยอง Comparative Study of Insect Growth Regulator (IGR) with DDT Residual Spraying for Malaria Vector Control in Slow Running Stream of Rayong Province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 123
18 --- CAPD in HIV infected ESRD patient, A Case Report and Review of Literature 2544 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 4 87
19 --- Comparison of COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5; manual samples preparation protocol with COBAS AmpliPrep™/COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS / AIDS 1 88
20 --- Characteristics of Anopheles minimus (Diptera Culicidal) Larval Habitats in Northern Thailand 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 88
21 โครงการต้นทุนและประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Costs and effectiveness of new leprosy case finding in contact leprosy case in lower South of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SALTS 19 100
22 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมพัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรที่มีเพสสัมพันธ์กับชายและสาวประเพศสองในประเทศไทย Cost-Utility Analysis of HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) among Men who Have Sex with Men (MSM) and Transgender (TG) in Thailand 2560 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค SALTS 32 129
23 การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย Cohort study of HIV, STI and preventive interventions among young men who have sex with men (YMSM) in Thailand (The Young MSM Cohort Study) 2562 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 90 257