ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่นชาย ในเขต 5 ปี พ.ศ.2547 Behavioral Surveillance System among Youth in Region 5, 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 13 115
2 พฤติกรรมและภาวะสุขภาพ ของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษตะกั่วในเขต 8 Behavior and Health Status of Car-repaired Workers Who Risk to Lead Poisoning in Region 8. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 7 103
3 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Basic Data of The HIV-Infected Patients at Wat Veluvanaram’s Community Care, Bangkok, 2541 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 0 56
4 ชีวเคมีประยุกต์ในผู้ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ : ผลการศึกษาทางด้านคลินิก Biochemical Application in HIV and STD Patients : A Clinical Practice 2547 - - 0 71
5 แหล่งเพาะพันธุ์ของริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่ถ้ำระฆังทอง จังหวัดสตูลประเทศไทย Breeding Sites of Sand flies (Diptera: Psychodidae) in Tham Rakhang Thong Cave, Satun Provincce, Thailand 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 18 27