ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ A study of tuberculosis, AIDS prevention and control in prisons responsible of the Office of Diseases Prevention and Control No.1, Bangkok. 2555 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 225 342
2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN. 2556 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 84 284
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages. 2558 สำนักจัดการความรู้ CD 65 321
4 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนาบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง A Needs Assessment for the Coronary Vascular Disease Risk Assessment Tools. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 104 364
5 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงของเขต 1 Agriculturist Boot Wearing Behavior for Leptospirosis Prevention and Control in Risk Area Region 1 2545 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 20 229
6 รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี AVIAN INFLUENZA IN HUMANS, SUPHANBURI PROVINCE; A CASE REPORT. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 18 169
7 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548 Administration development of 5.4th Vector Borne Disease Control Center, Pakchong District By Organization Development Process in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 8 125
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา An associate’s factor with smoking behaviour in male secondary school of Nakhonratchasima municipality region 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 8 180
9 ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547 A Summative evaluation of Thailand’s youth to strengthen Dengue Haemorhagic Fever’s project,the Fifth Zone, 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 8 159
10 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Accuracy and Completeness of Tuberculosis Surveillance Reports of Patients Mukdahan province, 2003 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 12 126
11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลวังทรายพูน APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN WANGSAIPOON MUNICIPAL 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 37 204
12 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 36 186
13 ประสิทธิผลของยา doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มชาวนา An Efficacy trial of Dexycycline Chemoprophylaxis Against Leptospirosis among The Farmmers 2545 - CD 3 120
14 การประเมินสถานภาพ และสมรรถนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ Assessment of International Health Control Office Status and Competency. 2551 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 28 148
15 การศึกษาสถานการณ์อาชีวอนามัยในจังหวัดสมุทรปราการ 2547 A study of occupational health situation in Samutprakarn province 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 113
16 การศึกษาเกณฑ์การตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ประกอบอาชีพ 2547 A Study of Screening Hearing - Test Criteria in Workers 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 2 60
17 การเปรียบเทียบโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ในสถาบัน บำราศนราดูร A Comparative Study of Acute Diarrheal Diseases in Children and Adult at Bamrasnaradura Institute 2545 สถาบันบำราศนราดูร CD 2 95
18 การรักษาซิฟิลิสในผู้ป่วยชายด้วยอะมอกซี่ซิลลินและโปรเบเนซิด Amoxycillin plus Probenecid in the Treatment of Male Syphilitic Patients. 2547 - - 1 78
19 ความผิดปกติของ Papanicolaou Smear ในสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Abnormal Papanicolaou Smear in Women Infected with Human Immunodeficiency Virus in Bumrasnaradura Institute 2547 - - 0 59
20 บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ Actual and Expected Roles of Local Government Organization to Prevent and Control Non–Communicable Disease and Risk Health 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 17 114
21 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละและพื้นที่ห่างไกลศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ปี 2552 A STUDY OF COMPARISON OF THE DIARRHEA PREVENTION BEHAVIORS BETWEEN PEOPLE IN THE AREA CLOSE TO AND FAR FROM MAELA TEMPORARY SHELTER CENTER, THE YEAR OF 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 10 88
22 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 7 80
23 การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล A development of sub-district SRRT event-based surveillance system. 2558 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 72 86
24 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN 2556 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 11 126
25 --- A Study on factors affecting DHF prevention and control in secondary school กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD / VECTOR 8 75
26 --- A FIELD STUDY ON THE EFFECTS OF RESIDUAL SPRAY OF ENCAPSULATED FENITROTHION ON ANOPHELES MINIMUS POPULATION IN PHARE PROVINCE, NORTHERN THAILAND 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 111
27 รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจ วินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และ ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages 2557 สำนักจัดการความรู้ CD 6 105
28 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย Appropriate approach for malaria elimination, in the pilot area, upper Southern Thailand. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 80 254