ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเมือง Health Status and Behaviors of People Living in Condominium of Urban Area 2560 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 43 137
2 สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. ในคนงาน โรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546-48 Co-efficient for predict FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003-05 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 9 85
3 สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548 Pulmonary function level among Grind-stone workers at Srakrew Province 2003-2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 3 77
4 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข --- 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 18 49
5 สภาพการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่สาธารณสุขเขต 11 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 5 65
6 สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา Health Status Off Rubber Farmer 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 5 61
7 สภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช EN-OCC 5 43
8 สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 12 85
9 สมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรกับมลพิษทางอากาศ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช EN-OCC 10 43
10 สำรวจการรับรู้และการยอมรับของประชาชน กทม. ที่มีต่อการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ ก่อนการรณรงค์ฯ ปี 2539 --- 2539 สำนักระบาดวิทยา CD 6 41
11 สาเหตุของต่อมน้ำเหลืองที่คอโตผิดปกติในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Etiology of Cervical Lymphadenopathy in HIV / AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 0 40
12 สถานการณ์และแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มารับบริการ ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ Situation and Trend of Leprosy New Cases at Raj - Pracha Samasai Institute, Samutprakarn. 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS / LEPROSY 0 43
13 สิ่งแวดล้อมและการเดินทางที่มีผลต่อโรคเลปโตสไปโรซีสในประเทศไทย 2547 - - 0 38
14 สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการจมน้ำของกลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 25 69
15 สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552 Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี AIDS 6 55
16 สิ่งคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียงในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 0 29
17 สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 EN-OCC 4 32
18 สุขภาพพระสงค์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมดดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี HEALTHY OF BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC HEALTH SELF CARE BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AREA OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 2, SARABURI PROVINCE 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 73 68
19 สมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย Managerial competencies of Head team of Non-Communicable diseases clinic in preparation for the Thailand reform 2561 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค NATI 13 43