ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ศึกษาความชุกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดต่อในวัด พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี Prevalence of the Factors Related to Communicable Diseases in Buddhist Temples in the Responsible Area of Office of Disease Prevention and Control 2 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 30 128
2 ศึกษาแบบจำลองข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตรกรรม (Virtual Information Program Development for Chemical Health Hazards Agriculture Activities) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 5 41
3 ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ Model of reduction of occupational harm : A systemmatic review approach 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น EN-OCC 3 39
4 ศักยภาพของชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ Individual’s Potential for AIDS Prevention and Control among the karen Communities Residing in the Remote Areas of Chiangmai 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 46
5 ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ในโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 5 ปี --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 31
6 ศักยภาพพลังแกนนำในชุมชน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี ปี 2543 --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 0 25
7 ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในจังหวัดพะเยา --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 24
8 ศึกษาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 CD 0 33