ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 รูปแบบการพยากรณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ใน 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 447 521
2 รูปแบบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา EN-OCC 37 176
3 รูปแบบการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Model Development of Strengthening Disease Control in District Level by Using the Concept of New Public Management : NPM) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SYSTEM 34 61
4 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลาย : กรณีศึกษาในเขตเมือง The Participation Development Model of Local Government Organization’s Participation Setting for Control Measure on Aedes.spp.larva control : Case Study in Urban Area 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 74 91
5 รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี AVIAN INFLUENZA IN HUMANS, SUPHANBURI PROVINCE; A CASE REPORT. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 3 47
6 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2543-2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 12 36
7 รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 4 33
8 ระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯปี2548 Epidemiology of pneumonia in Phranakhonsriayutthaya Province, Office of disease Prevention and Control1,Bangkok.2005 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 9 43
9 ระดับความต้านทานของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ต่อสารทีมีฟอส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย The Resistance on Temephos of Aedes aegypti larvae in the upper part of Northeast, Thailand 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 41
10 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547 Model on Annual and Summary Report of Vector Borne Diseases Control Unit, 2004 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 53
11 ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ ตรวจสอบหลายปัจจัย (Multiple variation analysis) เขต 5 พ.ศ.2547 Epidemiological and Factors related to death of cases from transport accident injuries by multiple variation analysis method,Zone 5th ,2004 B.E 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 6 48
12 ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Susceptibility to Insecticides of Aedes aegypti in area of Office of Prevention and Control disease Region 5 , B.E. 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 41
13 ระบาดวิทยาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ของประชากรในพื้นที่สาธารณสุข เขต 5 ปี 2548 Epidemiology and Prevention of rabies contacts in man and animal in region 5, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 3 37
14 รายงานการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยกามโรค ในหน่วยงานกามโรคในเขตการสาธารณสุขที่ 8 Evaluation the Treatment of Venereal Disease of Governmental Health Care Provider in Region 8 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SALTS 1 32
15 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 11 43
16 รูปแบบการแสวงหาบริการสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของแรงงานต่างด้าวที่ป่วย เป็นโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย THE PETTERN OF HEALTH SEEKING AND BEHAVIOR PREVENTION ON MALARIAPATIENTS OF THE FOREIGN LABOR IN BORDER AREA, UPPER SOUTH, THAILAND 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 4 18
17 ระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae type b ในประเทศไทย --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 20
18 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกลุ่มสัมผัสโรคในประชากร จังหวัดนครราชสีมา 2542 Epidemiology and Prevention of Rabies among Contacts, Nakhonratchasima Province, 1999 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 22
19 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ระหว่าง ตุลาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา Epidemiological characteristics of tuberculosis patients With HIV infection in the 5th Zonal Tuberculosis center Nakhon Ratchasima during October 1999 – June 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 0 20
20 รายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวของประเทศไทย พ.ศ.2552 --- 2552 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 25
21 รายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549 --- 2549 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 14 29
22 ระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิในชาวไทยภูเขาในเขต ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทยปี 2543 Epidemiology of Helmithiasis in Hill Tribe in Upper Northern part of Thailand, 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 22
23 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษา: หนองไม้งาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 2552 - - 0 15
24 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 3 26
25 ระบาดวิทยาของผู้ป่วยบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 NCD 5 30
26 รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร The Model of Empowerment Evaluation for the Development Participation Prevention Behavioral of Avian Influenza in Wangkam Local Administration, Kamphaengphet 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 2 22
27 รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจ วินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และ ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages 2557 สำนักจัดการความรู้ CD 4 28
28 รายงานผลการประเมินความพร้อมในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2554 --- 2554 สำนักจัดการความรู้ SYSTEM 0 31
29 รูปแบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกตอนล่างของประเทศไทย Designated and participating of people who lived at borderline area With have designated check to points Communicable Disease Surveillance and Prevention along the under Border of West cost of Thailand 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 36 35