ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเผชิญปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของหญิง : การเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SALTS 1 42