ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ผลจากการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 51 254
2 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี --- 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี CD 46 103
3 ผลกระทบต่อยุงก้นปล่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อทำสวนยางพาราในภาคะวันออก เฉียงเหนือตอนบน Effect on Anopheles of Vectors malaria form Rubber Plantation in upper North Eastern 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 9 106
4 ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 3 57
5 ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547 A Summative evaluation of Thailand’s youth to strengthen Dengue Haemorhagic Fever’s project,the Fifth Zone, 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 78
6 ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ที่ติดเชื้อ HIV ในศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ Pulmonary Tubercurosis in HIV Seropositive Patients in 10 th Regional Tuberculosis Center : Chiangmai. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 61
7 ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกลาง เชียงใหม่ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 4 47
8 ผลการประเมินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน ในเขต 5 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 SYSTEM 1 54
9 ผลการปฏิบัติงานติดตามผู้สัมผัสกามโรคที่เป็นหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ร่วมกับกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ Co-operated Activities in Contact Tracing of Sex Workers by Venereal Disease Clinics and Epidemiology Section of the Office of Communicable Disease Control Region 1, Bangkok 2547 - - 1 67
10 ผู้ผ่านการ อบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ภาคใต้ปี 2540 --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 46
11 ผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อหญิงบริการ หลังจากการยุบคลินิกกามโรค จากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 The Impact of Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections to Female Sex Worker after Disfigured of STI Unit Resulting from Reengineering of Government System, 2001 2551 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 3 49
12 ผลของการปรึกษากลุ่มเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย เสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร --- 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 10 46
13 ผลการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสโดย IgM ELISA และ Leptospirosis dipstick กับ Microscopic Agglutination Test (MAT) 2547 - - 1 47
14 ผลการรักษาผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียด้วยยา เมโฟลควิน 750 มก. ที่จังหวัดอุบลราชธานี --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 CD 0 43
15 ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนเขต 5 พ.ศ.2539 --- 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 40
16 ผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อไข้มาลาเรีย จังหวัดตรัง Effect of rubber plantation on malaria transmission by Anopheles mosquito in Malaria Transmission Area, Trang Province 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 3 33
17 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 CD / VECTOR 18 57
18 ผลการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 4 36