ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน Performance of the sprayer and maintenance, Used to vector dengue, Local governments in the provinces of the Upper South Thailand. 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 40 162
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrugs-Resistant Tuberculosis; MDR-TB) ในผู้ป่วยวัณโรคปอด: การวิเคราะห์เมตา (Meta-analysis) The Factors related with Multidrugs-Resistant Tuberculosis (MDR-TB) in Tuberculosis Patients: Meta-analysis 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 98 232
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ปี2555 Factors affecting the Law Enforcement of Alcohol Control Act 2008 in religious place area, 2012 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี NATI 25 167
4 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย The evaluation of Aedes Larval Control Local Provisions Enforcement by Local Government Organization in Thailand. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 17 69
5 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) Efficacy of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus Say Larvae. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 25 48
6 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มที่ดื่มและยังไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี --- 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 27 70
7 ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้า ในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี The effectiveness of TB screening system in reducing diagnosis delay in Khok Samrong hospital, Lopburi province. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 65 94
8 ปัจจัยของความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9 --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 39
9 ประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (ระยะที่ 2) --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 11 48
10 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี The Factors related to Treatment default and Failure of MDR-TB Patient in the Area of the Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 52 104
11 ประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)) Efficacy of Chemical composition of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against of Aedes aegypti (L.) Larvae. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 5 53
12 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย Efficacy of light trap and different colored light for sand fly collecting 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 6 69
13 ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้แบบทา และแบบธูปจุดกันยุง ต่อยุงลายบ้าน Efficacy of wood vinegar preparation for human skin and mosquito coil to preventing Aedes aegypti (L.) 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 16 74
14 ประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์(ระยะที่ 3) --- 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 27 43
15 ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 18 51
16 ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด Efficacy of Stemona curtisii Hook.f., Eupatorium odoratum L. and Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. Extracts against Aedes aegypti (L.) by ultra-low volume (ULV) space spray 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 24 48
17 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้า กับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 3 38
18 ประสิทธิผลของทรายทีมีฟอส 1 % ในภาชนะขังน้ำที่ใช้หมุนเวียน ในชุมชนตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ปี 2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 0 31
19 ประสิทธิภาพกับดักลูกน้ำยุงลายที่ดัดแปลงจากวัสดุหาง่าย --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 32
20 ประเมินมาตรฐานเภสัชกรรมด้านวัณโรคของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปีงบประมาณ 2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SALTS 4 34
21 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศภายในองค์กร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2548 Factors Related to Satisfaction of Personnel with Organization Climate of The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 3 44
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา An associate’s factor with smoking behaviour in male secondary school of Nakhonratchasima municipality region 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 4 60
23 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A case study of Blanket related workers exposure to dust in Nakorn Ratchasima Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 EN-OCC 3 35
24 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Factors Affecting Stresses of Factory Safety Officer at Suranaree Industrial Estate, Nakhonratchasima Province 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 3 39
25 ประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรค ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา The Effectiveness of Social Marketing in Promoting Tuberculosis Examinations Among the Population at Risk in Nakhon Ratchasima Province. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 5 24
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธและยอมรับการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างท้องที่แพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดชุมพร --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 0 14
27 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2546 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SYSTEM 1 17
28 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 0 17
29 ประสิทธิภาพการควบคุมลูกน้ำยุงลาย กับอุบัติการณ์การเกิดโรคเลือดออก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด --- 2551 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 18
30 ประสิทธิผลโครงการเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2548 --- 2548 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 16
31 ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร The Effective of Social Marketing on Agriculturist for Malaria Prevention. 2549 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 19
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะโภชนาการเกินในเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี Co-relation Factor of the overweight and Health Risk Factor in Obesity children of the Primary school at the area of municipality of Ubonratchathani province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 1 37
33 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 0 13
34 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดยาระหว่างการรักษาวัณโรค ในผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่เขต 2 ปี 2543 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 7 17
35 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของพนักงานหญิง ในโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Sexually Transmitted Diseases of female workers in Bangkok Factories 2541 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 4 59
36 ประสิทธิผลของการเสริมสร้างความรู้และทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยประยุกต์แนวคิด ทักษะชีวิต ศึกษาในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 0 11
37 ประสิทธิผลของยา doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มชาวนา An Efficacy trial of Dexycycline Chemoprophylaxis Against Leptospirosis among The Farmmers 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 CD 0 41
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการล้างมือ ของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีจังหวัดขอนแก่น ปี 2541 Factors Related to Hand Washing Behavior of the Mothers of Children under one year of Age in Khon kaen Province,1998 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 2 38
39 ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง ที่ ต. ตะพง จังหวัดระยอง --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 2 13
40 ประวัติเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มารับการตรวจที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 10 เชียงใหม่ --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 2 17
41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของหญิงขายบริการทางเพศ จังหวัดขอนแก่น ปี 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 1 17
42 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลบำราศนราดูร 2547 - - 1 17
43 ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (The risk factors related of Non - infectious diseases in Staffs of Raj – Pracha Samasai Institute , Department 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย NATI 1 17
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานเป็นโรงเรียนป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 8 32
45 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอุบัติการการป่วยเป็นมาลาเรียในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี FACTORS ASSOCIATING WITH THE INCIDENCE OF MALARIA AT TONGPAPOOM DISTRICT KANCHANABURI 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 43
46 ปัจจัยที่กำหนดการทำงานของอาสาสมัครมาลาเรีย Determinant Factor for Village Malaria Volunteers' Working 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 20
47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านผลฟิล์มเลือดผิดของเจ้าหน้าที่ตรวจบำบัด ในมาลาเรียคลินิก ของจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์และไทย-กัมพูชา Factors influencing the misdiagnosis of microscopists in malaria clinics along the Thai-Myanmar and Thai-Cambodia border provinces 2556 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 43
48 ประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย Evaluation of coverage and usage of malaria prevention methods and associated malaria risk factors among populations in area with malaria transmission in Thailand 2558 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก CD 57 22
49 ประสิทธิผลการใช้สารเพอร์มิทรินชุบมุ้งและเศษผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมยุงลาย Aedes aegypti ในชุมชน --- 2545 - CD 0 13
50 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน Factors Affecting Behavior Prevention and Control Dengue Haemorrhagic Fever of People 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 26 61
51 ประสิทธิภาพของผลมะกรูดในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน ภายในห้องปฏิบัติการ Effectiveness of Bergamot, Citrus hystrix C.D. for control of Aedes aegypti larvae in laboratory 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 CD 2 20
52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้มุ้งชุบสารเคมีในการควบคุม ไข้มาลาเรียของประชาชน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก --- 2545 - CD 1 15
53 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์แบบครอบจักรวาล (Universal Precautions)ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 จังหวัดนนทบุรี --- 2540 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  CD 0 13
54 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่เขต 9 --- 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 9 31
55 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 CD 6 51
56 ประเมินความรู้และการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขต 9 --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 CD 17 34
57 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN 2556 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 5 27
58 ประเมินผลการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ - - 24 28
59 ประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ - - 0 26
60 ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่ 6 จังหวัดของเขต 9 ปี 2547 - - 10 29
61 ประสิทธิผลการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2546-2548 - - 0 30
62 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในการป้องกันภาวะเบาหวานจากการคัดกรองในกลุ่มประชากรที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 110-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร - - 0 29
63 ประสิทธิภาพการไล่ของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) - - 6 27
64 ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - - 10 28
65 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้ากับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 24
66 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการและกิจกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 SYSTEM 4 25
67 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน เขต 12 --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 4 28
68 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินืจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : การณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโครงพยาบาลชุมชน เขต 12 The Factors related with differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever : study among Fever of Unknown Origin in the community hospitals , region 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 6 30
69 ประสิทธิภาพการใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง ( SARS ) สู่ บุคลากร; ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย SARS รายแรก สถาบันบําราศนราดูร ประเทศไทย Early containment of severe acute respiratory syndrome (SARS); experience from Bamrasnaradura Institute, Thailand. 2547 สถาบันบำราศนราดูร CD 3 32
70 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่มีที่นั่งดื่ม ในพื้นที่เสี่ยงสูง Factors Affecting the Alcoholic Beverages Control Act B.E. 2551 Compliance among Off-Premise Alcohol Retailers in High Risk Area 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 9 47
71 ประเมินผลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน 15 - 19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 Evaluation alcohol consumption control in youth age 15 - 19 years old, Health Regional Area 7th. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 3 22
72 ประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า (Lamiales:Acantahceae)ต่อยุงลายบ้านอีจิปไตย์พาหะนาโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกาและโรคปวดข้อยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ Efficacy of Andrographis paniculata (Lamiales: Acantahceae) extracts against the Aedes aegypti a vector of dengue fever, Zika virus and Chickungunya, in laboratory 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 22
73 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 Factor related of the Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) sub-district level in Chaiyaphum Province ; 2015 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 2 29
74 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาไม่สำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 15 31
75 ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 1 29
76 ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก “รูปแบบตำบลน้ำดิบ” ในภาคเหนือของประเทศไทย “Effectiveness of “Naamdip subdistric denque prevention Model” in northern Thailand 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 30 43