ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ Way of Life the Opisthorchiasis Prevention and Control in the Chi River Basin. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 56 206
2 บทบาทและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลชายแดนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 7 The Role of and Obstacles met by Border District Organizations in the area under the control of Region 7 Public Health Department with regard to the Prevention andControl of Communicable Diseases. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 2 51
3 บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในงานควบคุมไข้มาลาเรีย : การศึกษาในชุมชนชายแดนไทย-พม่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี Roles of Private Sectors in Malaria Control: A Study in Thai-Myanmar Border Community in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 63
4 บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ Actual and Expected Roles of Local Government Organization to Prevent and Control Non–Communicable Disease and Risk Health 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 6 54
5 บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ไข้มาลาเรียสูง ชายแดนไทย - พม่า จังหวัดระนอง 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 1 45