ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุม ภาวะโภชนาการเกิน/โรคอ้วนสำหรับ เด็ก และเยาวชนในจังหวัดลำพูน --- 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ NATI 47 106