ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ต้นทุนต่อหน่วยของมาตรการควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดตาก Unit Cost of Malaria Vector Control in Tak Province 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 27 165
2 ต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรคและการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ของวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดยเทคนิคทางโมเลกุล (XpertTB/RIF ) Cost effectiveness of TB and MDR-TB diagnostic of rapid drug sensitivity test by molecular technique (Xpert MTB/RIF) 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 45 102