ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ความรูh การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคเห็ดพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี Publics’ Knowledge, Perception and Preventive Behaviors for Mushroom Poisoning in Responsible Areas of the Office of Disease Prevention and Control 7thUbonratchatani 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 138 109
2 ความเหมาะสมของคุณภาพอากาศแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนล่าง (Appropriate of indoor air quality of outpatient department in lower north of Thailand) 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 12 74
3 คุณภาพคลังวัคซีนระดับอำเภอสำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 The Quality of District Vaccine Storage for Expanded Programme on Immunization in 9th Region of Public Health 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 17 87
4 ความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดยการใช้ copro-DNA วินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (Prevalence of the liver fluke Opisthorchis viverrini and minute intestinal fluke by using copro-DNA in upper northern, Thailand) 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 51 92
5 ความครอบคลุมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 Vaccine coverage and associated factors with vaccination of healthcare workers in Bangkok’s private Universals hospitals in 2017. 2560 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 62 106
6 ความชุกของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Prevalence of Diabetes mellitus Hypertension and Ischaemic heart disease, In Public Health Region 1, 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 28 166
7 ความชุก ความรุนแรง และพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ช่วงครึ่งแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๗) --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 5 60
8 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลต่อการปฏิบัติงาน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Health officer satisfaction with duty of diabetes mellitus, hypertension,ischaemic heart disease in Public Health Region 1. 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 3 65
9 ความชุกโรคติดเชื้อในกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2547 Prevalence of infection disease with acute febrile illness in community hospital at Public Health Region 1 , 2004 2546 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 2 62
10 ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี Knowlage and Behavior for the Prevention of Non-communicable Diseases Among the officers of The Office of Disease Prevention and Control 3 Chonburi 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี NATI 3 70
11 คู่มือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SYSTEM 2 57
12 คู่มือการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ --- 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 18 98
13 ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2548 Prevalence of malaria in ranger and border patrol police,Thai – Cambodia border area,2004. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 4 84
14 ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดระบบบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548 Preparedness of Primary Care Unit and Contracting Unit for Primary Care of Nakhonratchasima in Service System Arrangement for Tuberculosis and Venereal Patients in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 3 61
15 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอดส์โครงการ NAPHA เขต 5 Satisfaction Rates of Patients on ART under the NAPHA Project in Region 5. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 3 63
16 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2547 Coverage of Vaccination in Prathom 1 and Prathom 6 Student of Mahasarakarm Province in 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 10 77
17 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Accuracy and Completeness of Tuberculosis Surveillance Reports of Patients Mukdahan province, 2003 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 11 65
18 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ปี 2540 ความรู้ ทัศนคติ และการนำบุตรไปรับวัคซีนของมารดาหรือ ผู้ปกครองในประชากรเขตเทศบาล 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 30
19 ความเครียดของผู้ประกอบอาชีพรับราชการในเขต 11 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 3 54
20 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา The clients’ satisfaction on services of Venereal Diseases and Aids unit 12.1 Amphoe Hatyai, Songkhla. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 8 39
21 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี ประเทศไทย พ.ศ. 2542 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 22
22 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหนอนพยาธิ ในพระภิกษุสามเณร จังหวัดเชียงใหม่ --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 4 27
23 ความรู้ และความคิดเห็นของแพทย์ต่อการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 7 31
24 ความรู้ของประชาชน และ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 6 27
25 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานและการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2543 --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 1 24
26 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคหนองใน --- 2543 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 6 36
27 ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และซิฟิลิส ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ กรุงเทพมหานคร Prevalence and Risk behavior of Aids and Syphilis Commercial Sex Workers. Bangkok Metropolitan. 2542 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 12 42
28 คุณภาพการให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และการใช้ Ort Corner ของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 37
29 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในประเทศไทย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 25
30 ความคุ้มทุนของการนำวัคซีนไวรัสโรต้า มาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคในประเทศไทย --- 2552 สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ CD 3 32
31 ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในผู้เสียชีวิตในภาคเหนือของประเทศไทย Prevalence of Opisthorchis viverrini Infection in Human AutopsyCases in Northern Thailand 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 32
32 คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบน --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 25
33 ความชุกของอาการจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551 - 2551 Prevalence of pesticide poisoning in public health zone 13, 2008 – 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 4 31
34 ความผิดปกติของ Papanicolaou Smear ในสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Abnormal Papanicolaou Smear in Women Infected with Human Immunodeficiency Virus in Bumrasnaradura Institute 2547 - - 0 30
35 ความชุกและความรุนแรงของโรคพยาธิปากขอในประเทศไทย ปี 2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 36
36 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด --- 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 25
37 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ ต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร --- 2539 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 28
38 ความชุกของการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีส โดยไม่มีอาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง พ.ศ. 2541 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 26
39 คู่มือการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ของวัยรุ่นในชุมชนไทย --- 2549 สำนักระบาดวิทยา NATI 8 30
40 ความสัมพันธ์ทางข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการติดเชื้อ เลปโตสไปรา ในหนูและผู้ป่วย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 25
41 ความชุกของแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราในกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2541 --- 2541 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 25
42 ความชุกของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ เลปโตสไปรา ในทหารกองประจำการ จทบ ขอนแก่น ปี 2542 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 26
43 ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในประชากรกลุ่มเสี่ยง 2547 - - 1 27
44 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการสถานเริงรมย์ ต่อการบริการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SALTS 1 26
45 ความชุกชุมแมลงวันโครงการชุมชนปลอดแมลงวันจังหวัดสกลนคร --- 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 2 22
46 ความครบถ้วนของการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2541-2545 - - 2 21
47 ความครบถ้วนของการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับสถานีอนามัยในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ปี 2546 - - 6 32
48 ความชุกของโรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,โรคหัวใจขาดเลือด - - 19 57
49 ความชุกต่อโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุ่มญาติผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ปี พ.ศ. 2547 - - 4 33
50 ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร - - 2 25
51 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546 - - 0 26
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและการบริโภคสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ - - 5 28
53 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน - - 6 33
54 ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี - - 5 37
55 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด - - 2 37
56 คู่มือโรคจากสารตัวทำละลายอินทรีย์ - - 3 29
57 ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 10 47