ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 การอยู่รอดของเชื้อหนองใน (Neisseria gonorrheae) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar อาหารเลี้ยงเชื้อ Bangrak I Medium และการอยู่รอดของเชื้อหนองในในอาหารนำส่ง Stuart medium และ อาหารนำส่ง Modified Stuart medium --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 32 275
2 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) Mosquito Repellent Test of Teak (Tectona grandisL.f.) Extract against Aedes aegypti (L.) 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 99 369
3 การประเมินระดับ Hemo oxygenese-1 ในเลือดคนงานที่สัมผัสซิลิกาจากการทำงานในโรงโม่หินเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสในช่วงระยะต้น Epidemiologic study of the association between Silica and Blood Hemeoxygenase-1 (HO-1) levels with Silicosis 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 23 225
4 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองซิลิกาเมมเบรนจากผักหนามสำหรับน้ำบริโภคในครัวเรือนพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก Effective of ceramic membrane filter by lasia spinosa for drinking water in household effect area cadmium contamination Maetao river, Tak 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 20 330
5 การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายต่อความชุกลูกน้ำยุงลาย Systematic Review : Efficacy of Aedes spp. Lavar Control 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 155 269
6 การศึกษาความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมี --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 76 246
7 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ A study of tuberculosis, AIDS prevention and control in prisons responsible of the Office of Diseases Prevention and Control No.1, Bangkok. 2555 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 180 213
8 การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55) The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2555 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 33 157
9 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kids for quality control of Acid - Fast Bacilli staining 2555 สำนักวัณโรค SALTS 10 103
10 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในงานบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Unit Cost Analysis of Tertiary Laboratory Services in Bureau of Occupationaland Environmental Diseases 2555 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 10 107
11 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน MODEL DEVEL0PMENT FOR DENGUE PREVENTION AND CONTROL IN TAMBOL NAMDIP, AMPEUR PASANG, LAMPOON PROVINCE. A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPROACH. 2555 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 323 258
12 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อสุขภาวะชุมชนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (An AIDS Prevention Model Development for Community Health through Participatory Action Research Approach: A Case Study In Nonkhun District, Sisaket Province) 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 38 131
13 การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ที่ไวต่อมิติสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Designing Social and Cultural-Sensitive Intervention Model for Promotion Condom Use in Men who have sex with Men 2556 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 24 127
14 การประเมินผลมาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามแนวทางของแบบจำลอง CIPP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น The Evaluation of Legislation Enforcement Alcohol Control Act B.E. 2008 in Khon Kaen Province by CIPP Model. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 73 179
15 การประเมินการสัมผัสเอทธิลีนออกไซด์ที่ตกค้างในแผนกจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Exposure Assessment of Ethylene oxide Residues in Central Supply Units) 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 12 76
16 การทบทวนและวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเรื่องวิธีการทดสอบความไวต่อยามาลาเรียในหลอดทดลอง --- 2556 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 4 74
17 การศึกษาอุบัติการณ์และผลทางคลินิคของผู้ป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง Incidence and Clinical Outcome of Patients with Influenza resist to Oseltamivir among Thai risk group children 2556 สถาบันบำราศนราดูร CD 46 128
18 การประเมินประโยชน์ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1 ในการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน Evaluation of Anti PGL-1 Antibody Test for Diagnosis and Treatment Classification of Leprosy Patients. 2556 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 1 88
19 การประเมินประสิทธิผลเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย (ระยะที่ 1) Effectiveness of Network of Leprosy Health Services under the Universal Coverage Health Insurance for Low Leprosy Endemic Situation in Thailand.(Phase 1) 2557 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 18 97
20 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN. 2556 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 74 157
21 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556 --- 2556 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 27 157
22 การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Efficacy Evaluation of insecticide spraying to control of Aedes aegypti of Local Administration 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 37 103
23 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 11 94
24 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี --- 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 49 88
25 การศึกษาชีวนิสัยของยุงรำคาญในพื้นที่นกอพยพจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง --- 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 12 80
26 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำส้มควันไม้ต่อยุงลายบ้าน และยุงรำคาญ Mosquito repellent of wood vinega with Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 66 96
27 การศึกษาหาประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการไล่ยุงโดยมีการส่วนร่วมของท้องถิ่นภาคใต้ --- 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 80 111
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages. 2558 สำนักจัดการความรู้ CD 50 197
29 การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย) Effectiveness and Cost-effectiveness of Rotavirus Vaccine in Pilot Provinces (Petchaboon and Sukhothai) 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 20 172
30 การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบปฐมภูมิในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย --- 2558 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ SALTS 74 153
31 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking among Thai youths 2558 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ NATI 79 185
32 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 53 109
33 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนาบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง A Needs Assessment for the Coronary Vascular Disease Risk Assessment Tools. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 74 244
34 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 และพาราลิมปิกครั้งที่ 15 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Study of Zika virus infection among the athletes and officials from Thailand ·participated in 3lt Olympic Games and 15th Paralympic Games 2016 in Federal Republic of Brazil. 2559 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ CD 16 100
35 การศึกษาระดับการทำลายดีเอ็นเอตามช่วงอายุในประชากรไทย โดยเป็นกรณีศึกษาเฉพาะเขต --- 2559 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 3 53
36 การพัฒนาวิธีการตรวจและจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออกในยุงด้วยวิธี Real-time PCR เพื่อประโยชน์ด้านระบาดวิทยา Methodological development for detection and subtype identification of Dengue viruses in mosquito by Real-time PCR as for epidemiological study. 2559 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 297 165
37 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลและคุณลักษณะ/ทักษะที่สำคัญของ บุคลากรในการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด The study on the effective of tobacco control implementation model, and main attributes / skills of the Provincial Health Office in Provincial Tobacco Control 2559 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ NATI 54 170
38 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย Prevalence and risk factors of hepatitis in pre-treatment of new smear positive tuberculosis patients in the lower northern Thailand 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 77 140
39 การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน ในพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2557-2558 The model development for event base surveillance system that affect public health by community in border Area Thailand –Cambodia, Surin province, 2014 – 2016 (2557 - 2558 B.E) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 44 113
40 การพัฒนารูปแบบสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Developing Media for preventing and controlling dengue fever campaign 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 208 196
41 การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุรินทร์ Distribution and Seasonal feeding time period of Aedes aegypti in urban and rural areas of Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 35 96
42 การตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ ไวรัสซิกา และไวรัสชิคุณกุนยา ในระดับโมเลกุล ในยุงลายบ้าน Aedes aegypti และยุงลายสวน Aedes albopictus Molecular xenomonitoring of dengue, zika, and chikungunya viruses in Aedes aegypti and Aedes albopictus 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 47 168
43 การศึกษาชนิดของเชื้อโรคเลปโตสไปรา ในหนู เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Study of Leptospira Seroprevalence in rodent Hatyai city municipality, Songkhla Province 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 11 89
44 การศึกษาผลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้ำส้มควันไม้ The preliminary study of products (lotion with a mixture of wood vinegar) to prevent Aedes aegypti (L.) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 10 81
45 การประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับแรงงานนอกระบบ : เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น The Estimated Cost of the Occupational Health Services in Health Promotion Hospital District for Informal Sector Workers: High risk Agricultural Group in Khon Kean 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น EN-OCC 40 99
46 การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสชิกาในผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ให้ผลลบต่อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ตามโครงการกาจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 Investigation of Zika virus infection Incidence among Measles- and Rubella-negative patients in Measles Elimination Program in Thailand 2016 2560 สำนักระบาดวิทยา CD 47 118
47 การพัฒนารูปแบบทางความคิดในการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ของเยาวชนในเขตชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 3 Structural Equation Model of New Comers Alcohol Consumption Prevention for Teenagers in Community for Public Health Region 3. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NCD 69 102
48 การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย Study of variation of cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene in field caught sandfly (Diptera : Psychodidae) Southern of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 10 127
49 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อนโดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรคซ้้าซาก และพื้นที่ไม่พบโรคสครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย The study of diversity of Orientia tsutsugamushi strains in rodents and chiggers from Polymerase Chain Reaction in an endemic area and non-endemic area in southern part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 11 114
50 การศึกษาความชุกและลักษณะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บทางถนน ที่มารับการบริการในโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (Prevalence study and characteristics of alcohol drinking related to the road traffic injured visiting hospitals under Injury Surveillance System in Thailand during Songkran festival) 2560 สำนักระบาดวิทยา NCD 50 87
51 การสร้างเครือข่ายชุมชนในการทำงานด้านเอดส์ระดับตำบล กรณีศึกษา 4 ตำบล ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 4 --- 2550 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 3 49
52 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงของเขต 1 Agriculturist Boot Wearing Behavior for Leptospirosis Prevention and Control in Risk Area Region 1 2545 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 14 159
53 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพการดูแลเด็กโรคหวัดและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พื้นที่ด้อยโอกาส จ.ปทุมธานี --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 141
54 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548 The study of Risk Behavior in non communicable disease and injury of factory employee in Public Health Region 1 , 2005 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 1 59
55 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Participatory Learning for Prevention and Control of Dengue Haemorrhagic Fever 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 40 121
56 การสำรวจแนวทางและผลกระทบในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 จากการปฏิรูประบบราชการ Directive Survey and Effective Sexually Transmitted Disease Prevention and Control at Provinces level in Public Health Zone 1, 2003 2547 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 4 95
57 การสร้างประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 11 61
58 การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี Evaluation of the Implementation on the Development of Non - communicable Disease Prevention & Control Model : Pathumtani Province 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 12 80
59 การสำรวจผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพ หลังดำเนินการ 2 ปีต่องานระบาดวิทยา --- 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 3 60
60 การประเมินผลคุณภาพของหน่วย PCU การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 13 66
61 การประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดสระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 9 56
62 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานบริการสุขภาพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 5 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี EN-OCC 1 52
63 การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปและสนับสนุนการวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุเขต ๒ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 2 54
64 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชน --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 4 58
65 การประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าของสถานบริการในพื้นที่เขต ๒ ปี ๒๕๔๗ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 12 60
66 การศึกษาระบาดวิทยาของวัณโรคในจังหวัดสระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 23 61
67 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อ คุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SYSTEM 9 45
68 การให้บริการรักษาพยาบาลคู่สามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ที่วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง พ.ศ.2539 Caring Service for HIV Infected Couples at Wat Serng-Wai , Angthong Province, 1996 2539 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 3 67
69 การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย Care for Prisoners with AIDS in a Prison Hospital 2540 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 5 73
70 การประเมินคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในการให้การบริบาล โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ.2541 --- 2541 สำนักวัณโรค SALTS 3 38
71 การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา ของคลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชนและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 48
72 การศึกษาระบาดวิทยาและคุณภาพข้อมูลโรคปอด อักเสบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2549 --- 2549 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 7 42
73 การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำคัญในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดจันทบุรีและตราด โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบค --- 2549 - CD 9 39
74 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 Epidemiological study on febrile patient at community hospital, Public Health Region 1, 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 1 36
75 การประเมินผลการควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 3 39
76 การศึกษาความรู้และทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี NATI 3 54
77 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะโรคหัวใจหลอดเลือด ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี NATI 4 41
78 การประเมินกิจกรรมการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 Evaluation on Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever Prevention & Control Activities in Health Zonal 2 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 16 54
79 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ของศูนย์สาธิตบริการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 1 37
80 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของแกนนำชุมชน บ้านหนองคณฑีหมู่ที่ 4 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 23 42
81 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 3 59
82 การดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ จังหวัดชลบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SALTS 17 51
83 การประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ปี 2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 2 49
84 การประเมินผลกระทบการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านเอดส์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SALTS 3 45
85 การศึกษาความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงจังหวัดจันทบุรีและตราด ปี 2549 Study of Aedes aegypti susceptibility for insecticides in Chanburi and Trad provinces, 2006 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 2 69
86 การดำเนินงานทางระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ เขตสาธารณสุขที่ 4 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 0 42
87 การตอบสนองของข้อมูลสารสนเทศทางระบาดวิทยาต่อการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 4 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี CD 11 82
88 การดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในท้องที่ผสมผสานงานควบคุมไข้มาลาเรียของหน่วยงาน สาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2548 Prevention and Control in Malaria Implemented Area of Public Health Sector Region 5 in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 3 72
89 การประเมินความไม่เหมาะสมของการใช้สถิติในงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข The Evaluation of inappropriate statistical reporting in research articles in Diseases Control Journal 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 5 47
90 การประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วย คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5 Effectiveness Investigation Training Programme for Surveillance Rapid Response Team for Contracting Unit for Primary care in Zone 5 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 4 47
91 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548 Administration development of 5.4th Vector Borne Disease Control Center, Pakchong District By Organization Development Process in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 6 85
92 การประเมินความเสี่ยงของการ ที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง(ไนเตรท)จากอาหารในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ Risk Assessment in Consuming Food Contaminated with Carcinogen (Nitrate ) in Risk area of Liver Carcinoma at Chaiyaphum province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 4 78
93 การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ Smoking Prevalence among Monks Burirum Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 2 74
94 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่มีผู้ป่วยและไม่มี ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2547 Comparison of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of People Living in Villages which Have and don’t Have Patients of Surin Province in 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 67 111
95 การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในเขต 13 ปี 2547 Evalution quality of Surveillance system for Occupational and Environmental Diseases in reqion 13,2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 EN-OCC 3 68
96 การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ Participation Development of Leprosy Control at Bangroud District, Buri Ram Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 73
97 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา Community Participation Process on Village Leprosy Problem Planning Ban Paudang Community Tumboon Chongmaue Lamtamanchai District Nakornratchasima Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 6 82
98 การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Development of TB prevention and control by participation in Amphur Muang , Nakhonratchasima. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 10 80
99 การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชน พ.ศ. 2546 ในเขต 5 Evaluation of AIDS Prevention and Correction project by None Governmental Organization in Region 5, 2003. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 3 47
100 การประเมินผลการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 Evaluation On HIV-Infected Patients and Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients Treated by Antiretroviral Drug in Region 5 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 11 88
101 การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case Study in Weaving Group. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 6 66
102 การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548 Prevention and Control of Rabies in Bangruad District Burirum Province in 2005. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 75
103 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547-2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 6 41
104 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนมัธยมศึกษา --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 6 40
105 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนที่เหมาะสมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (Community- base surveillance system development which becoming for Emerging Infectious Disease, Nakhonrachsima province) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 13 76
106 การประเมินความไวของระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 The Evaluation of Surveillance system sensitivity in Public Health Region 13 . 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 10 45
107 การใช้ PGL-1 rapid flow test ตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน The study of PGL-1 rapid flow test to detect infected case of household contact to leprosy patients. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 1 62
108 การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ปี 2549 --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 19 35
109 การสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การบังคับใช้ข้อบังคับและมาตรการทางกฎหมาย ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ : กรณีการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 27 54
110 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี Development of the Potentials of National Park Officials with regard to Involvement in the Prevention and Control of Malaria A Case Study of National Parks in Ubon Ratchathani Province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 2 61
111 การศึกษาความต้านทานต่อสารเคมีทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลาย Study on Resistance to Temephos of Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 2 71
112 การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี Health Risk Assessment from Working Conditions on Rice Mill Workers in Ubonratchatani 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี EN-OCC 14 74
113 การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ The Evaluation of Communicable Diseases Control in Contracting Unit of Primary Heath Care in the area of Office of Disease Prevention and Control NO.8 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 5 35
114 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 18 32
115 การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ ( Aedes aegypti Linn. ) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง Surveillance on the susceptibility of adult and larvae Aedes Aegypti Linn. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 3 76
116 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยามาลาเรียพื้นที่แพร่โรค ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี The study of epidemiological factors effect for Malaria Control in Khan – makrood, Ban Rai, Uthaithanee 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 5 48
117 การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548 Product Evaluation for the epidemiological performance in Contracting unit for Primary care (CUP) and team of Department Prevention and Control 8th, 2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 6 71
118 การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใน ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ Epidemiological characteristics and trend of HIV in Tuberculosis cases in Office of Disease Prevention and Control No. 8 Nakhonsawan 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SALTS 48 52
119 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลวังทรายพูน APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN WANGSAIPOON MUNICIPAL 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 23 96
120 การศึกษานวตกรรมการดักลูกน้ำและทำลายยุงลายอย่างต่อเนื่อง (KP. TRAP) --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 4 37
121 การตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือดด้วยเทคนิค Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification และ Molecular beacon Detection Plasmodium species from Giemsa-stained thick blood films using Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification and Molecular beacon 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 3 75
122 การประเมินผลย้อนหลังของยุทธวิธีตรวจยืนยันแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธีตรวจแบบรวดเร็ว --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 0 27
123 การประเมินผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคด้วยวิธี DOTS ของอำเภอสาธิต 2 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ Effectiveness of Tubercurosis treatment programme on DOTS in 2 demonstration districts of Chiangmai province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 5 37
124 การประเมินผลกล่องใส่ถุงยางอนามัยที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน Evaluation of Condom Distribution Contain Project (CDCP) at The Community Public Health Station (1996) 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 29
125 การศึกษาการต้านยาปฐมภูมิของเชื้อวัณโรค ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2539-เมษายน 2540 The study on Initial drug Resistance of Mycobacterium Tuberculosis in TB center 10 Changmai, During may 96-Apr 97 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 31
126 การตัดสินการเลือกใช้ยารักษาวัณโรคแบบ Empirical Treatment ในแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย พ.ศ.2540 --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 27
127 การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยระบบยา ระยะสั้นแบบปกติ และแบบมีพี่เลี้ยง --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 2 37
128 การศึกษากระบวนการจัดการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคภาคประชาชน กรณีศึกษา : การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 4 41
129 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดผู้ป่วยมาลาเรียชนิด P. falciparum ระยะติดต่อ (Fg)โดยเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มี Fg สูง และ Fg ต่ำ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 33 39
130 การศึกษาอาการข้างเคียงของผู้ได้รับยา Diethylcarbamazine Citrate(DEC) และAlbendazole ในการจ่ายยารักษาหมู่(MDA) ตามโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง พื้นที่สาธารณสุขเขต 11 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 1 30
131 การประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค และ UNGASS ปีงบประมาณ 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 9 33
132 การประเมินผลงานควบคุมโรคเรื้อนเขต 11 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 1 35
133 การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยกลวิธี DOTS จำแนกตามผู้กำกับการรับประทานยา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 0 33
134 การศึกษาพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 1 28
135 การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 4 32
136 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา NATI 4 27
137 การประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ในเขตสาธารณสุขที่ 15, 16(นศ.) และ 17 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 12 33
138 การประเมินการวินิจฉัยและการรายงานโรคกลุ่มไข้เลือดออก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2545 Evaluation of Dengue Haemorrhagic Fever surveillance, Yala in 2002 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 20 66
139 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การดำเนินงานป้องกันควบคุมการเกิดโรคและภัยสุขภาพด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 7 29
140 การศึกษาชีวนิสัยของยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรังและสตูล --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 4 33
141 การจัดลำดับความสำคัญโรคและภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในภาคใต้ --- 2550 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 25 66
142 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน The study of pattern & procedure on prevention and control of DHF in School 2548 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 24 53
143 การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลงรูปแบบที่เหมาะสม The Innovational Development of Public Relations for Vector Borne Disease 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 38
144 การศึกษาเรื่องการใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม ในการจ่ายยารักษากลุ่มในพื้นที่แหล่งแพร่โรคเท้าช้าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 24
145 การพัฒนาชุดตรวจ (Research Project)DOT-ELISA ในการทำ Sero-epidemiology เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัย การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย Developing DOT-ELISA for using as an effective tool for epidemic alert in remote sensitive areas in Thailand. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD / VECTOR 2 60
146 การศึกษาวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ในเชิง COMUNICATION FOR BEHAVIORAL IMPACT แนวทางการจัดการกับยางรถยนต์เก่าไม่ให้เป็นแหล่งหลบพักของยุงตัวเต็มวัย และ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างยั่งยืน --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 8 37
147 การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial IgG4 ที่ จำเพาะต่อพยาธิ Brugia Malayi ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้างชนิด brugian filariasis ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ สุราษฏร์ธานี Field Applicability of anti-filarial IgG4 Detection Assay for the Assessment of lymphatic filariasis Control Measures in Nakornsri-thammarat, and Surathani province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 4 76
148 การประเมินผลการให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กพร้อมกันทั่วประเทศ พ.ศ. 2537-2540 --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 33
149 การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ปี 2539-2540 --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 44
150 การสร้างความตระหนักเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยโดยใช้แนวทาง HIA Increasing Health Concern among Farmers and Consumers using HIA method 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 2 56
151 การพัฒนาวิธีตรวจหาซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกี่จากซีรั่มผู้ป่วยด้วยวิธี Real time Reverse transcriptase polymerase chain reaction (Real time RT-PCR) --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 29
152 การสำรวจการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พ.ศ. 2538 ในพื้นที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 ขอนแก่น --- 2538 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 24
153 การดำเนินงานกวาดล้างโรคโปลิโอในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535-2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 26
154 การติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กในประชาชนที่อาศัยใกล้ฝายน้ำล้นของ 2 ฝั่งแม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 14 39
155 การให้วัคซีน dT และ OPV ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2541-2542 dT AND OPV IMMUNIZATION ACTIVITIES IN SCHOOL CHILDREN GRADE 1, 1998-1999 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 52
156 การประเมินประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษา ณ สถานตรวจโรคปอด กรุงเทพฯ Evaluation of the effectiveness of the action for defaulters at Bangkok Chest Clinic 2536 สำนักวัณโรค SALTS 2 31
157 การประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพในการจูงใจ ให้หญิงตั้งครรภ์เผ่าม้ง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 7 35
158 การศึกษาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ของสถานตรวจโรคปอดกรุงเทพฯกองวัณโรค จากทะเบียนกลางวัณโรคด้วยคอมพิวเตอร์และรายงาน รบ.1 ข --- 2536 สำนักวัณโรค SALTS 0 27
159 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนของประเทศไทย --- 2542 สำนักวัณโรค CD 11 28
160 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประสานงานวัณโรคระดับจังหวัดเพื่อรับรองงานวัณโรคตามแนวทางใหม่ --- 2541 สำนักวัณโรค SALTS 4 24
161 การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย The Study of Infrastructure, Authority and Activities of the Local Administrative Organizations For Network Development on Disease Prevention and Control 2550 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 29
162 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคเลปโตสไปโรซิส Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Leptospirosis 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 36
163 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Rabies 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 18 44
164 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัขระหว่างอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด --- 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 12 45
165 การศึกษาผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 24 จังหวัด --- 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 33
166 การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของสถานีอนามัย ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี CD 0 26
167 การศึกษาความเสี่ยงของประชาชนต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 32
168 การสำรวจพฤติกรรมและการรักษาโรคอุจจาระร่วง ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ระดับชุมชน จังหวัดนครนายก ปี 2540 --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 1 36
169 การประเมินผลรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 23
170 การประเมินคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2543 --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 3 34
171 การศึกษารูปแบบการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขกัด --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 31
172 การศึกษารูปแบบการอบรมเจ้าของสุนัขเพื่อลดการถูกกัดในประชาชน --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 29
173 การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรค ตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรคติดต่อ (ครึ่งแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8) --- 2543 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 0 25
174 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ ในการป้องกัน – ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 8 30
175 การประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหัด พ.ศ. 2545 --- 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 5 30
176 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา Participatory Learning of Community leaders for Rabies Problem in Umphur Sekiew, Nakhon Ratchasima Province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 35
177 การประเมินผลด้านคุณภาพการจำแนกชนิดสัตว์รังโรค ไรอ่อน และการนำความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับไปเผยแพร่ --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 26
178 การสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 --- 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 24
179 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ พ.ศ. 2546 --- 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 53
180 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักระบาดวิทยา CD 2 24
181 การสำรวจความครอบคลุม และความครบถ้วนถูกต้อง ของการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี พ.ศ. 2546 --- 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 34
182 การพัฒนาระบบการประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช --- 2550 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SYSTEM 3 28
183 การเสียชีวิตหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 24
184 กลวิธีที่มีผลต้องการให้ความร่วมมือของประชาชนในการนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2530 - 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 21
185 การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ยุค การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปี 2532-2542 The surveillance of sexually transmitted diseases of Thailand In the HIV epidemic era, in 1989-2000 2542 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 8 41
186 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกามโรค ของระบบรายงาน ก.2 กับระบบรายงาน 506 --- 2544 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 2 31
187 การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข (Participatory Learningfor Health Development) ต่อปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในชุมชนโดยกลุ่มแกนนำของชุมชน (stakeholder) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา participatory Learning of Community leaders for Liver fluke problem in Chook-chai district,Nakornratchasima province. 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 3 35
188 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความชุกและอัตราการติดโรคซ้ำของพยาธิปากขอ หลังจากได้รับการรักษาด้วยยา อัลเบนดาโซล ระหว่างนักเรียนชั้นป.-ป.3 กับชั้นป.4-ป.6 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 CD 0 26
189 การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของชายรักชาย ชายขายบริการทางเพศที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ชาย --- 2551 - SALTS 3 24
190 การประเมินผลการสอบสวนและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากรายงานการสอบสวนโรคย้อนหลัง 3 ปี (2536-2538) ใน 5 จังหวัด ของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 5 --- 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 4 32
191 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ --- 2551 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 2 24
192 การใช้โปรแกรมการรายงานผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 24
193 การสำรวจการให้การบริบาลมาตรฐานของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ในสถานบริการจังหวัดสุรินทร์ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2538 --- 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 31
194 การประเมินผลรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 24
195 การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและทางคลินิกโรคหนองในเทียม ในผู้ป่วยชายที่ตรวจพบเชื้อคลามัยเดีย --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 2 26
196 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Evaluation of Life Skill and Sexual Education Project in Disease Prevention and Control 7 th Ubonratchathani Province, Thailand 2551 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 18 33
197 การศึกษาเปรียบเทียบรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี จากรายงานกิจกรรมกลางรายงวดกับการตรวจสอบผลงานการกวาดล้างโปลิโอ ปี 2543 - 2544 --- 2544 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 23
198 การศึกษาความครอบคลุมของการทำ Rectal Swab Culture ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ ที่มีรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงสูง และต่ำ --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 CD 1 28
199 การกวาดล้างโปลิโอและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 25
200 การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ --- 2551 สำนักโรคไม่ติดต่อ NATI 1 22
201 การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ และโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชนปี 2548 --- 2548 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 14 34
202 การพัฒนารูปแบบโรคเลปโตสไปโรซีสด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของชุมชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 30
203 การสำรวจการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและจังหวัด ในการควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง --- 2551 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 6 26
204 การประเมินสถานภาพ และสมรรถนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ Assessment of International Health Control Office Status and Competency. 2551 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 17 74
205 การศึกษาเพื่อพัฒนางานเฝ้าระวังทางพฤติกรรมสุขภาพ โรคอุจจาระร่วงในแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ ต.หนองหงษ์อ.พานทอง จ.ชลบุรี --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 2 20
206 การศึกษาสถานการณ์โลหะหนักในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย 2547 Situation of Heavy Metal Contaminants in Drinking Water in Arsenic Risk Area, Thailand. 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 3 65
207 การประเมินผลงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 3 ปี 2544 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 5 28
208 การศึกษาสถานการณ์อาชีวอนามัยในจังหวัดสมุทรปราการ 2547 A study of occupational health situation in Samutprakarn province 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 61
209 การประเมินผลการควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชน จังหวัดเชียงราย ปี 2542 --- 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 25
210 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการตั้งเครือข่ายถุงยางอนามัย ในสถานบริการทางเพศ เขตเมืองพัทยา ปี 2542-2545 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 SALTS 0 25
211 การพัฒนาหารูปแบบการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2547 THE DEVELOPMENT MODEL OF PRODUCTING QUALITY CONTROL SAMPLES FOR WORKPLACE LEAD ANALYSIS 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 65
212 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography, FPD 2547 Method Development of Alkyl phosphate in Urine By Gas Chromatography, FPD 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 70
213 การวินิจฉัยและการค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน 2547 DIAGNOSIS AND INVESTIGATION OF ASBESTOSIS 2547 - EN-OCC 1 71
214 การศึกษาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไป 2547 THE STUDY OF REFERENCE VALUE OF TOTAL ARSENIC IN URINE OF GENRRAL THAI POPULATION 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม CD 1 28
215 การศึกษาเกณฑ์การตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ประกอบอาชีพ 2547 A Study of Screening Hearing - Test Criteria in Workers 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 29
216 การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 23
217 การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะ HPLC Technique Development for Mandelic Acid Analysis in Urine 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 2 70
218 การค้นหาผู้ป่วย Pseudomonas pseudomallei Pneumonia ที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 4 22
219 การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี The Study of Antiretroviral Treatment and Care Coverage Service for PLWHA on National Health Security System of Thailand, 2009 2552 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 5 35
220 การใช้สารหล่อลื่นในการให้บริการทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540 Lubricant Use by Sex Workers During Songkran Festival, Chiang Mai, Thailand , 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 66
221 การเก็บวัตถุส่งตรวจหาเชื้อ Chlamydia ในหญิงอาชีพพิเศษ และ หญิงแม่บ้าน ณ ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 10 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 17
222 การใช้ยา Cefixime ในการรักษาโรคหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ของศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 10 ปี พ.ศ. 2544 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 23
223 การศึกษานโยบายกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องเอดส์และเพศศึกษา --- 2552 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 2 93
224 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และการปฏิบัติของมารดา หรือผู้ดูแลเด็ก ที่มีผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 20
225 การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ The Study of Antiretroviral Drug Adherence Activities Providing for PLWHA in Thailand, 2006 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 6 31
226 การศึกษาความชุกของ โรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปี 2539 The Prevalence of Liver Fluke in six provinces of Northern Thailand in 1996 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 9 38
227 การพัฒนาจานวุ้นขนม เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis ในอุจจาระคน Development of agar plate culture for diagnosis Strongyloides stercoralis infection in human stool 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 50
228 การเปรียบเทียบโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ในสถาบัน บำราศนราดูร A Comparative Study of Acute Diarrheal Diseases in Children and Adult at Bamrasnaradura Institute 2545 สถาบันบำราศนราดูร CD 1 38
229 การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ปอดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2542 The Study for Surveillance of Paragonimiasis in Thung-Hua Chang District, Lamphun Province 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 52
230 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปลูกผักในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2551-2552 Community based surveillance system for pesticide poisoning among farmer in tambol Lumlaoshe Bankaol district Chaiyaphum province, 2008-2009. 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 13 88
231 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน : พ.ศ. 2540 Evaluation of Rabies Control Program in Six Upper North Provinces; 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 28
232 การประเมินประสิทธิผลของการให้สุขศึกษา เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชากรรอบกว๊านพะเยา --- 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 8 30
233 การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 Subdistrict Administrative Organization in Role of Prevention and Control of Pesticide in Public Health 14 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 19 64
234 การพัฒนารูปแบบระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.1 นางเลิ้ง, กรุงเทพมหานคร The Developing Model of Caring for HIV – Infected Patients at Nanglerng VD and AIDS Clinic, Bangkok. 2541 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 3 31
235 การใช้เข็มเจาะดูดต่อมน้ำเหลืองโตในช่องท้องในผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ช่วยนำ --- 2545 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 0 19
236 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Basic Data of The HIV-Infected Patients at Wat Veluvanaram’s Community Care, Bangkok, 2541 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 2 67
237 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี Cost Effectiveness of Drug Resistance Intervention and Treatment in TB Smear Positive Patient, The Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 15 65
238 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อและได้รับยา zidovudine ร่วมกับการผ่าตัดคลอดก่อนเจ็บครรภ์ 2547 - - 0 16
239 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียมและซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3 The Surveillance of Prevalence in Gonorrgeal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By VD & AIDS Clinic 1.3, Bangkok 2547 - - 4 34
240 การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรคตามมาตรฐานการรักษา กรมควบคุมโรคติดต่อ ของหน่วยกามโรคในสาธารณสุขเขต 1, พ.ศ.2543 The Evaluation Study on Standard Management of Venereal Diseases by VD Clinics in Public Health Region 1 2543 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 0 31
241 การให้บริการปรึกษาเพื่อลดอัตราการป่วยซ้ำในผู้ป่วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ STD Counseling Effects to Diminish Re-infection among the Male Patients 2547 - - 0 30
242 การให้บริการปรึกษาแก่ผู้ป่วยชายที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในคลินิกกามโรคในกรุงเทพมหานคร Sexually Transmitted Disease Counselling for Male Patients Attending Vanereal Disease Clinics in Bangkok 2547 - - 1 30
243 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียม และซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.5 (ท่าเรือ) The Surveillance of Prevalence in Gonorrheal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By Tharua VD & AIDS Clinic, Bangkok 2547 - - 5 37
244 การรักษาซิฟิลิสในผู้ป่วยชายด้วยอะมอกซี่ซิลลินและโปรเบเนซิด Amoxycillin plus Probenecid in the Treatment of Male Syphilitic Patients. 2547 - - 1 29
245 การศึกษาสภาวะสุขภาพแรงงานสตรีภาควิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Study on Health Status of Female Homeworkers in Small Community Enterprises : SCEs in Responsible Areas of The Office of Disease Prevention and Control 7th Ubonratchatani 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 1 30
246 การประเมินคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในการให้การบริบาล โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ.2543 --- 2543 สำนักวัณโรค CD 1 19
247 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเองด้วยวิธีการทางเลือก ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดขอนแก่น 2547 - - 2 20
248 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสกลนคร ปี 2540 EVALUATION ON OPISTHORCHIASIS CONTROL PROGRAM IN SKON NAKORN PROVINCE 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 2 30
249 การประเมินผลความก้าวหน้าการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 ปี 2543 EVALUATIVE RESEARCH ON THE RABIES CONTROL PROJECT OF TUMBOL ORGANIZE ADMINISTRATION IN REGION 6, 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 4 32
250 การลดอัตราการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกโดยผ่านวิธีการผ่าตัดคลอดก่อนการเจ็บครรภ์ร่วมกับการใช้ยา Zidovudine Elective Caesarean Section and Zidovudine Prophylaxis to Reduce Mother to Child Transmission of HIV 2547 - - 0 25
251 การประเมินการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2542 The Household Evaluation of Diarrheal and Acute Respiratory Disease in Childhood in Kalasin Province , 1999 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 28
252 การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครไข้หวัดนกในการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก เขตตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขที่11และ14 Working on prevention and controlling Avian Influenza Volunteer,s role in public health region 11 th and 14 th 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 2 64
253 การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens -Johnson syndromeในผู้ป่วยโรคเอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร Stevens -Johnson syndrome in AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute 2547 - - 5 70
254 การศึกษาผลการเคลื่อนย้ายของประชากรหอย Neotricula aperta พาหะนำโรคพยาธิใบไม้เลือด schistosomiosis mekongi ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544 --- 2544 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 23
255 การศึกษาประสิทธิผลการพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดศรีสะเกษ --- 2552 - CD 19 25
256 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของ ประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 7 ปีพ.ศ. 2539 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 9 21
257 การศึกษาประสิทธิผลของยา 5% imiquimod cream ในการรักษาหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศและรอบทวารหนักในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี --- 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 20
258 การศึกษาผลลัพธ์ของการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับใน 6 จังหวัด ภาคกลาง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 ปี 2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 15
259 การศึกษาผลของการกำจัดต้นกกริมลำธารต่อปริมาณลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Riverside Vegetation Clearance on Anopheles minimus Larval Density in Maetaeng District, Chiang Mai Province 2537 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 32
260 การศึกษาความชุกของตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ ในอาหารที่ทำจากปลาที่บริโภคในภาคเหนือ ปี 2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 7 24
261 การประเมินผลการพ่นพื้นผิวบ้านด้วยสารเคมีเดลต้าเมทรินแลมด้าไซฮาโลทรินและอิโตเฟนพรอกในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Evalution of Deltamethrin, Lambda – cyhalothrin and Etofenprox Household Spray Against Malaria in Mae Hong Son Province, Northern Thailand 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 35
262 การศึกษาความยอมรับและผลข้างเคียงของการใช้ Zidovudine ใน หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร --- 2540 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 29
263 การศึกษาผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของรอยโรคผิวหนังที่มีลักษณะทางคลินิกไม่ชัดเจนในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 2547 - - 0 23
264 การวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียชนิดมาลาริอี โดยวิธีคาวาโมโต บริเวณชายแดนไทย – เมียนม่า ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือของประเทศไทย Detection of Plasmodium malariae by Kawamoto method, along the Thai–Myanmar borders at Mae Hong Son Province, northern Thailand 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 38
265 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kits for quality control of Acid - Fast Bacilli staining - - 0 37
266 การประเมินผลโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Evaluation of the Community Particpation in Empowering Development of Mae Lao Leprosarium, Chiangrai Province 2547 - - 0 29
267 การตรวจการติดเชื้อโรคเรื้อนด้วยวิธี DNA - PCR 2547 - - 0 21
268 การสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย Hearing impairment in Leprosy patients in Raj Pracha Samasai Institute 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS / LEPROSY 2 57
269 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยโรคเรื้อน ณ คลินิกเบาหวาน สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ --- 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 1 34
270 การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2540 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 23
271 การเข้าถึงสุราและบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนไทย รายงานผลการวิจัย ปีที่ 1 (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ พฤติกรรมการป้องกันการ เข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน) THE CORRELATION BETWEEN PHYCHO – SOCIAL FACTORS AND PREVENTIVE BEHAVIOR INVOLVEMENT IN ALCOHOL AND TOBACCO OF ADOLESCENT STUDENT 2549 สำนักระบาดวิทยา NATI 13 37
272 การระบาดของอหิวาตกโรค ปากน้ำชุมพร 15 พฤศจิกายน 2540 - 27 มีนาคม 2541 2547 - - 3 26
273 การประเมินระบบเฝ้าระวังเลปโตสไปโรสิสในประเทศไทย 2547 - - 7 31
274 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชนต่อ การพ่นสารเคมีไพรีทอยด์ในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Knowledge, Attitudes and Acceptance in Pyrethroid Residual Spray of the People in Mae Hong Son Province, Northern Thailand 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 65
275 การประเมินชุดตรวจ Lepto Latex Test ในการวินิจฉัยเลปโตสไปโรซิส 2547 - - 0 21
276 การศึกษาคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็ก และความเสี่ยงของเด็ก ต่อโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ 2547 - - 0 24
277 การสำรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราในปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2542 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 18
278 การศึกษาหาแอนติบอดีต่อเชื้อฮานตาไวรัสในหนูจากจังหวัดนครปฐม และนครราชสีมาประเทศไทย 2547 - - 0 21
279 การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, 2541 --- 2541 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 24
280 การเปรียบเทียบคะแนนทางคลินิกของผู้ป่วยที่สงสัยโรคเลปโตสไปโรซีส กับวิธีตรวจคัดกรอง --- 2547 - CD 0 20
281 การประเมินผลโครงการประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ปี 2542 – 2543 The Evaluation Research of Dengue Control Project on the Auspicious Occasion of His Majesty ,s 72 nd ( sixth cycle) Birthday Anniversary Celebrations 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 35
282 การสอบสวนโรค:คนไทยที่สงสัยว่าติดโรคเท้าช้าง จากแรงงานต่างชาติชาวพม่า 2545 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  CD 2 26
283 การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิปากขอครบวงจรในหมู่บ้านเขตชนบท The Community Trial Research to Development Technique for Control Hook worm Infection in Rural Area 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 5 37
284 การศึกษาประสิทธิผลของยา เมโฟลควิน ในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2540 ) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 24
285 การศึกษาชีวนิสัยในการออกหากินของยุง An.minimus ในจังหวัดชุมพร --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 2 20
286 การเฝ้าระวังความไวของเชื้อมาลาเรียต่อยารักษาในหลอดทดลองในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2540) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 4 25
287 การเฝ้าระวังความไวของเชื้อต่อยารักษามาลาเรีย ในหลอดทดลอง ในพื้นที่จังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2540 ) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 29
288 การประเมินผลโครงการอบรมผู้เลี้ยงดูเด็ก เรื่อง โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 30
289 การศึกษาเปรียบเทียบ ความไวและความจำเพาะในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ด้วย Rapid malaria test (Quorum ®) กับวิธีตรวจปกติ Giemsa Thick blood film Comparative 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 31
290 การศึกษาปัญหาและหารูปแบบการให้สุขศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กชาวเขาภาคเหนือ Study and Modeling of Health Education ARIC (acute Respiratory infection in Children among Hill-tribes) 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 29
291 การสอบสวนภาวะไข้มาลาเรียระบาดที่จังหวัดสระแก้ว Malaria Outbreak Investigation in Sakaew Province 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 7 104
292 การทดสอบประสิทธิภาพของมุ้งชุบสารเคมี Deltamethrin ต่อยุง Anopheles minimus Theobald 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 2 28
293 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 16 42
294 การศึกษาไข้มาลาเรียระบาดที่บ้านตาดฟ้า อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 24
295 การหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรคและการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไรอ่อน (Chigger mite) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Survey of Infected rate in reservoir host of Scrub Typhus and detection of Orientia tsutsugamushi in chigger mite by Polymerase Chain Reaction in Infected areas and Ecotourism areas. 2552 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 36
296 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี The Study of Diseases Prevention and Control Programs in Sub District Administrative Organization in the Area of Office of Disease Prevention and Control 2 - - 6 32
297 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 Public health management of Tumbon Administrative Organization in children development center in Public Health 14, 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 5 31
298 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละและพื้นที่ห่างไกลศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ปี 2552 A STUDY OF COMPARISON OF THE DIARRHEA PREVENTION BEHAVIORS BETWEEN PEOPLE IN THE AREA CLOSE TO AND FAR FROM MAELA TEMPORARY SHELTER CENTER, THE YEAR OF 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 7 36
299 การเปรียบเทียบอัตราการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบของจังหวัดสระบุรี The Compare with Relapse rates of pulmonary tuberculosis between cure and complete treatment in new case sputum smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Saraburi Province 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 22 36
300 การศึกษาความหนาแน่นและ การติดเชื้อลิชมาเนียของริ้นฝอยทรายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่เกิดอุบัติการณ์ของโรค Study to the density of sandfies and their infection of Leishmania In affected areas at the upper soutern part of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 3 36
301 กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย Marketing Strategy in Policy Implementation of Surveillance and Rapid Response Team Development in Thailand 2558 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 30 70
302 การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล A development of sub-district SRRT event-based surveillance system. 2558 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 67 59
303 การศึกษารูปแบบสำนักงานบ้านเจ้าหน้าที่ปลอดยุงลายของ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 จังหวัดสงขลา 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 0 24
304 การศึกษาเปรียบเทียบสารละลาย Temephos ชุดเก่า และ ชุดใหม่ ต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti. Linnaeus. 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 1 31
305 การติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างชนิด Wuchereria bancrofti ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมป้องกันโรค ของชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดพังงา 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 1 28
306 การศึกษาสารละลาย Temephos ที่บรรจุในซองชาสำเร็จรูป ต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti Linnaeus --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 3 27
307 การใช้ทรายทีมีฟอส ชนิดซองชา ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 1 23
308 การศึกษาระบาดวิทยาและพฤติกรรมการป้องกันรักษาไข้มาลาเรีย ของแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงของจังหวัดระนอง --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 7 29
309 การย้อมฟิล์มโลหิตด้วยสียิมซ่าวิธีใหม่ในการวินิจฉัยไข้มาลาเรีย --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 1 28
310 การศึกษาประสิทธิผลและการยอมรับของประชาชน เกี่ยวกับ การชุบมุ้งด้วยสารเคมีเพอร์มิทรีน (Permethrin) ในการควบคุมยุงลาย --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 CD 1 23
311 การทดลองการควบคุมและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย โดยการใช้จุลินทรีย์เบื้องต้น - - 8 32
312 การศึกษาประสิทธิภาพทรายเคลือบ ทีมีฟอส 2 % ในภาชนะขังน้ำ ที่ใช้น้ำหมุนเวียน ในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 24
313 การศึกษาประสิทธิภาพทรายทีมีฟอส 1 % ชนิดซองชา ในการควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลายในชุมชน 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 30
314 การศึกษาชีววิทยาของแมลงในน้ำ มวนกรรเชียง Micronecta spp. ศัตรูธรรมชาติของลูกน้ำยุงลาย 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 2 30
315 การศึกษาประสิทธิภาพมุ้งชุบสารเพอร์มิทรินกับยุงลายบ้าน ( Ae. aegypti ) จังหวัดหนองคายและจังหวัดกาฬสินธุ์ 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 2 26
316 การศึกษาความหนาแน่นและเวลาเข้ากัดคนของยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus ในชุมชนชานเมืองขอนแก่น 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 23
317 การศึกษาความชุกชุมของยุงลาย Ae. albopictus ในสวนกล้วย และสวนสับปะรด จังหวัดหนองคาย 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 22
318 การศึกษาประสิทธิผลการควบคุมลูกน้ำยุงลาย แบบต่อเนื่องของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่ได้รับค่าตอบแทน พ.ศ. 2540 และ 2541 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 29
319 การตรวจค้นหาการติดเชื้อไวรัส dengue ในผู้ป่วยกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีน้ำเหลืองวิทยา 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 4 22
320 การค้นหาการติดเชื้อไวรัสเด็งกิวในผู้ป่วยกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชนระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน --- 2545 - CD 0 22
321 การศึกษาการใส่ทรายอะเบทแบบประหยัดในการควบคุม และป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 0 27
322 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทรายทีมีฟอสชนิดซองชา และชนิดตักใส่โดยตรงในภาชนะขังน้ำที่มีการใช้หมุนเวียนในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย Comparison on used new temephos bagging and applied directly in the water containers for prevention and control Aedes aegypti larvae in community. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 2 64
323 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีอัลฟาซัยเพอร์มิทรินกับเดลต้าเมทรินโดยวิธีการพ่นแบบฤทธิ์ตกค้างในบ้านเพื่อควบคุมไข้มาลาเรีย ในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก Comparative Study on Effectiveness of Alphacypermethrin and Deltamethrin by Indoor Residual Spraying for Malaria Control in Thasongyang District, Tak Province 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 4 65
324 การควบคุมยุงภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเนื่อง ในพิธีเปิดกระทรวงฯ Report on Mosquito Control in Ministry of Public Health on the Opening Ceremony of the Ministry 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 71
325 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีแลมด้าไซฮาโลทรินและเดลต้าเมทริน ในการควบคุมยุงพาหะโรคมาลาเรีย จังหวัดจันทบุรี Comparative study on Lamdacyhalothrin and Daltamethrin to control malaria vector in Chantaburi province 2540 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 49
326 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำ (IGR) และการพ่น ดี ดี ที เพื่อควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรีย ในแหล่งน้ำไหลในจังหวัดระยอง Comparative Study of Insect Growth Regulator (IGR) with DDT Residual Spraying for Malaria Vector Control in Slow Running Stream of Rayong Province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 65
327 การศึกษาการใช้ยารักษามาลาเรียขนานใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในมาลาเรียคลินิก ของอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ( ปี พ.ศ. 2540) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 21
328 การศึกษาการใช้ยาเมโฟลควินในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในมาลาเรียคลินิก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ( ปี พ.ศ. 2539-2540 ) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 22
329 การศึกษาประสิทธิผลการใช้ ยาอาร์ติซูเนตร่วมกับยาเมโฟลควิน ในการรักษาผู้ป่วย มาลาเรีย ชนิดฟัลซิปารัม ในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2540) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 17
330 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ต่อเชื้อมาลาเรียชนิด P. Falciparum --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 4 30
331 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพ่นหมอกควัน พ่นฝอยละออง และพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ ในการควบคุมยุงลายบ้าน Aedes aegypti Linnaeus (1762 ) ในเขตเทศบาลนครสงขลา --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 3 23
332 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดตรัง --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 14 26
333 การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรพื้นที่สูง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ - - 0 31
334 การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใช้สารสกัดชีวภาพในความเข้มข้นต่างกัน - - 6 31
335 การควบคุมวัณโรคในเรือนจำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 10 - - 12 31
336 การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ของผู้ดำเนินการสถานที่สาธารณะประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดราชบุรี - - 0 35
337 การใช้หน้ากากอนามัยและผ้าเช็ดหน้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - - 24 41
338 การดําเนินการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ - - 0 22
339 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลายเขต 5 พ.ศ. 2546 - - 10 36
340 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์สุขภาพชุมชนเปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - - 3 33
341 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546 - - 15 58
342 การตรวจสอบความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมีในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น - - 3 28
343 การตรวจสอบคุณภาพการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ ภาคใต้ ปี 2540 - - 4 29
344 การตรวจหาปริมาณ CD4 T lymphocyte ในสถาบันบําราศนราดูร ปี พ. ศ. 2541-2546 - - 0 29
345 การติดตามผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมเลิกการสูบบุหรี่ของบุคลากร ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5นครราชสีมา ปี 2547 - - 7 32
346 การทดสอบสารเคมีที่ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขต 5 ปี 2547 - - 2 29
347 การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านเภสัชกรรมโครงการ NAPHA ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปี 2547 - - 4 30
348 การบังคับใช้ข้อบังคับและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ : กรณีการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก - - 46 42
349 การปนเปื้อนเชื้อก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในคนและสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๔๘ - - 0 34
350 การประเมินความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตสาธารณสุขที่ 4 - - 0 34
351 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ2547 - - 5 34
352 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อคุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี 2547 - - 4 29
353 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกต่อองค์ความรู้ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2547 - - 3 28
354 การประเมินโครงการป้องกันควบคุมโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน - - 5 39
355 การประเมินประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษา ณ สถานโรคปอด กรุงเทพฯ - - 6 28
356 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนต่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์เมตา (Meta-analysis) - - 21 48
357 การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานบริการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก - - 6 26
358 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขต 9 ปี 2547 - - 15 34
359 การประเมินผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคด้วยวิธี DOTSของอำเภอสาธิต 2 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ - - 5 31
360 การประเมินผลโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี - - 4 34
361 การประเมินผลโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแนวชายแดน - - 6 33
362 การประเมินผลโครงการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและสาธารณภัย - - 6 32
363 การประเมินผลงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขต7 - - 3 25
364 การประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ปี 2547 - - 2 23
365 การปรับพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิของประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2548 - - 3 25
366 การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบกิจกรรมการรับซื้อของเก่าโดยกระบวนการประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษา :บริษัทวงษ์พาณิชย์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - - 2 36
367 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคผู้ติดเชื้อ HIV ในจังหวัดเชียงใหม่ - - 3 23
368 การเฝ้าระวังกาฬโรคในพื้นที่ชายแดน อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2547 - - 5 28
369 การเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่นในพื้นที่เสี่ยง เขตสาธารณสุข 4 ปี 2547 - - 6 30
370 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนภาวะเห่อ - - 3 37
371 การพัฒนาเครือข่ายการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในเขตภาคเหนือตอนบน - - 5 31
372 การพัฒนาบทบาทและศักยภาพของเจ้าหน้าที่มาลาเรียในการควบคุมวัณโรค อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - - 3 40
373 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547 - - 4 30
374 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอความชุกสูง - - 4 29
375 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน - - 7 34
376 การพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์ - - 5 28
377 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจของแกนนำ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ประเทศไทย - - 11 41
378 การพัฒนารูปแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุม โรคปอดบวมและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่เสี่ยง ปีงบประมาณ 2545 - 2548 - - 0 30
379 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยด้วยโรคหวัดและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแลเด็ก, ในพื้นที่ด้อยโอกาส จังหวัดปทุมธานี - - 4 35
380 การพัฒนารูปแบบและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิปากขอครบวงจรในหมู่บ้านเขตชนบท - - 6 30
381 การพัฒนารูปแบบวัดปลอดโรคติดต่อ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี - - 3 27
382 การรับรู้บทบาทการป้องกันอุบัติเหตุจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - - 3 27
383 การศึกษาการยอมรับของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อสารเคมีเดลต้าเมทรินและอัลฟาซัยเพอร์เมทรินโดยการพ่นสารเคมีให้มีฤทธิ์ตกค้างบนพื้นผิวบ้านที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก - - 2 31
384 การศึกษาการรอดชีพของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยในผู้ป่วยที่รักษาตามวิธี Directly Observed Treatment Short-course;DOTS ในเขต 5 - - 14 32
385 การศึกษาความรู้ การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษจากเห็ดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี - - 28 36
386 การศึกษาความสัมพันธ์ของ การตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลล์ขูดปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - - 11 34
387 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี - - 0 34
388 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 - - 3 41
389 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่อาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชนเขต 9 - - 4 31
390 การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นซิลิกา และระดับ Hemeoxygenase-1 ในเลือดกับการเกิดโรคซิลิโคสีส - - 4 32
391 การศึกษาประสิทธิผลของยา 5% imiquimod cream ในการรักษาหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศและรอบทวารหนักในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี - - 0 39
392 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - - 50 68
393 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร - - 3 31
394 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักพิงแม่หละและพื้นที่ห่างไกลศูนย์พักพิงแม่หละ ปี2552 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 - - 6 29
395 การศึกษาเปรียบเทียบระดับยาเนวิราพีนในพลาสมา การตอบสนองทางไวรัสและทางอิมมูนของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ได้รับยาไรแฟมปิซินและไม่ได้รับยาไรแฟมปิซิน - - 2 28
396 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในนิคมอุตสาหกรรม - - 7 86
397 การศึกษาเพื่อหามาตรการป้องกันและควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มกิจการผลิตมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - - 1 24
398 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพื้นที่ท่องเที่ยว เกาะช้าง จังหวัดตราด ปี 2547 - - 0 34
399 การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตชุมชนมุสลิมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก - - 8 31
400 การศึกษาสถานการณ์ การจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในงานเกษตรกรรม - - 0 29
401 การศึกษาสาเหตุการไม่มารับรักษาของผู้ที่พบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองเบื้องต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ - - 5 25
402 การศึกษาอัตราการเกิดโรค Scrub Thypus ในกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู่ - - 3 27
403 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ - - 5 30
404 การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการกระจายถุงยางอนามัยตามโรงแรมและที่พักเขตเมืองพัทยา ปี 2544-2545 - - 3 27
405 การสํารวจความครอบคลุม และความครบถ้วนถูกต้องของการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี พ.ศ. 25461 - - 7 40
406 การสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 - - 6 26
407 การสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2547 - - 6 26
408 การสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ พ.ศ. 2546 - - 5 33
409 การสํารวจโรคเท้าช้างในชาวพม่าที่พักอาศัยอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง - - 3 29
410 การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ(CUP)ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 6 ปี 2547 - - 6 33
411 การสำรวจการติดเชื้อ เอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อในพื้นที่ เขต 10 - - 23 27
412 การสำรวจคุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขต 3 ปี 2547 - - 0 32
413 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว - - 14 33
414 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค: ขุมพลังปัญญาของชุมชน ในพื้นที่ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง - - 0 31
415 การศึกษาระดับการสัมผัสโลหะหนักในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยด้วยวิธี Pooled Urine Samples Exposures to Heavy Metals Among Pregnant Woman of Thailand ; Evidence form Analysis of Pooled Urine Samples 2560 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 16 56
416 การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย Treatment outcome of pre-treatment hepatitis and non pre-treatment Hepatitis in new sputum smear positive Tuberculosis patients in the lower northern Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 17 42
417 การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Chiggers, Rodents and Infected Rate of Rickettsia in Rodents in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 5 118
418 การทดสอบประสิทธิภาพ (Steinema carpocapsae) ไส้เดือนฝอยสูตรผงละลายน้ำในการควบคุมแมลงวันบ้าน Study on Efficacy of Entomopathogenic Nematode (Steinernema carpocapsae) in wettable powders formulation (WP) for controlling House fly (Muscadomestica Linnaeus) 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 8 50
419 การศึกษารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการกินยาต้านไวรัส อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี The study of Service Model for ARV Drug Adherence of HIV/AIDS People 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 21 51
420 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชน บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน --- 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 21 56
421 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีผลการต่อ ความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส Determining risks of environmental and behavioral exposures for severe leptospirosis 2560 สำนักระบาดวิทยา CD 65 52
422 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก Standard environmental development of the point of entry at the ground crossing 2560 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 5 37
423 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Initialing Participatory Research Model for Tracing Household Close Contacts of Leprosy Cases in Lower South Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SALTS 14 79
424 การวิจัยระยะที่ II/III แบบเปิดฉลาก ในพหุสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้ Open label phase II/III, multicenter, trial to assess the efficacy, safety, tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically infected adults with no or compensated cirrhosis in Thailand and Malaysia 2560 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน SALTS 30 195
425 การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืช ต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน The Preliminary Study of Attractive Toxic Sugar Baits Mixed with Herbal Plant Extract against Aedes aegypti and Aedes albopcitus 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 56 69
426 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ Infection rate of zoonotic diseases in rats for surveillance system at the borderline areas and point of entries 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 23 80
427 การศึกษาศักยภาพของริ้นฝอยทรายและหนูในพื้นที่มีผู้ป่วยประเทศไทยต่อการติดเชื้อลิชมาเนีย Study on the potentiality of sandflies and rat from the affected areas in Thailand to Leishmania infection 2558 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 13 90
428 การศึกษาระบาดวิทยาและอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัส ในไรอ่อนและหนูในพื้นที่แหล่งระบาดโรคของประเทศไทย --- 2558 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 27 90
429 การประเมินชุดตรวจ Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit ในการช่วยวินิจฉัยวัณโรค Evaluation of Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit in diagnosis of tuberculosis. 2554 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 15 52
430 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่ Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic Emerging Infectious Diseases in Human and Wildlife: Burden of Influenza. 2554 สำนักระบาดวิทยา CD 27 121
431 การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโน และมาตรการความปลอดภัย The Study of the Health Status of The Exposed Workers to Nanomaterials And Safety Regulation 2554 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 50
432 การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council Of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2554 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 1 62
433 การประเมินความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2553 The Evaluation on Public Health Emergency responsibility among the Local governance Administration, in office of Disease Provention and Control I , 2010 2553 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 17 46
434 การศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในไรอ่อนและตับ/ม้ามหนู ที่ดักได้ในภาคเหนือโดยวิธี Polymerase chain reaction The study of Orientia tsutsugamushi strain in chigger mite and liver/spleen from trapping rat in northern part by used Polymerase chain reaction 2561 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 13 44
435 การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และเขตเมืองจังหวัดภูเก็ต Devetopment of Transmission Modets of Dengue Hemorrhagic Fever in relation to Climate and Landscape Changes in Tourism and Urbanized Areas of Phuket Province. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 96 72
436 การศึกษากระบวนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลในช่วงเทศกาล พื้นที่ภาคเหนือตอนบน The Road Traffic Injury Prevention Process of Local Administration Office during the Festival in the Upper North 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ NATI 21 76
437 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย Appropriate approach for malaria elimination, in the pilot area, upper Southern Thailand. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 34 83
438 การศึกษาชนิดพาหะและสัตว์รังโรคสครับไทฟัสในพื้นที่จังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ตอนล่าง Studies on vector and reservoir of scrub typhus in special economic zone of southernmost, Thailand. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 22 102
439 การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ของหน่วยงานสหสาขาในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่6 ปี 2559-2560 The preventive measures of the road traffic injury conducted by multidisciplinary sectors in urban area under the health region 6 during 2016-2017. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี NATI 6 58
440 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจาแป่ ในพื้นที่ชุมชน บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน --- 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 12 76
441 การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ ของผู้ต้องขังในเรือนจาระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner–inmates : first admitted, transferred and discharged. 2561 สถาบันราชประชาสมาสัย CD 6 55
442 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมพัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรที่มีเพสสัมพันธ์กับชายและสาวประเพศสองในประเทศไทย Cost-Utility Analysis of HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) among Men who Have Sex with Men (MSM) and Transgender (TG) in Thailand 2560 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค SALTS 28 55
443 การศึกษาคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงาน Quality of assessment and application of the assessment 6 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 8 84
444 การศึกษาพาหะนำโรค และอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนีย ในพาหะนำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Vectors and Infection Rate of Leishmania in Vectors in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 16 58
445 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveillance. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 9 54
446 การพัฒนารูปแบบการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนในประเทศไทย ศึกษากรณี:การห้ามดื่มในวันสำคัญทางศาสนา การห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่ The effectiveness of the Alcohol Act B.E 2551 which  effects to the behavior of Thai people ,study case : the advertising picture , warning , religious holiday , forbidding in the workplace and which driving the vehicle. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 42 51
447 การศึกษาความสัมพันธ์ของ การตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูก กับ พยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลล์ขูดปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการ ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 2 41
448 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveilance สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 4 41
449 การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง Risk perceptions and Influenza vaccination in high risk groups 2558 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ CD 214 128
450 การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2558 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 7 43
451 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 16 52
452 การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย Cohort study of HIV, STI and preventive interventions among young men who have sex with men (YMSM) in Thailand (The Young MSM Cohort Study) 2562 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 49 81
453 การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner-inmates : first admitted, transferred and discharged. 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย SYSTEM 36 24