ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
1 รูปแบบการพยากรณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ใน 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 883 1663
2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิดกับดักและเหยื่อล่อแมลงวันบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล Comparative study on efficiency of fly trap and baits on Lipeh IsLand, Satun Provincce. 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 98 594
3 รูปแบบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา EN-OCC 136 585
4 การอยู่รอดของเชื้อหนองใน (Neisseria gonorrheae) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar อาหารเลี้ยงเชื้อ Bangrak I Medium และการอยู่รอดของเชื้อหนองในในอาหารนำส่ง Stuart medium และ อาหารนำส่ง Modified Stuart medium --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 57 538
5 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) Mosquito Repellent Test of Teak (Tectona grandisL.f.) Extract against Aedes aegypti (L.) 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 144 695
6 ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน Performance of the sprayer and maintenance, Used to vector dengue, Local governments in the provinces of the Upper South Thailand. 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 112 435
7 การประเมินระดับ Hemo oxygenese-1 ในเลือดคนงานที่สัมผัสซิลิกาจากการทำงานในโรงโม่หินเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการเฝ้าระวังโรคซิลิโคซิสในช่วงระยะต้น Epidemiologic study of the association between Silica and Blood Hemeoxygenase-1 (HO-1) levels with Silicosis 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 38 407
8 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองซิลิกาเมมเบรนจากผักหนามสำหรับน้ำบริโภคในครัวเรือนพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก Effective of ceramic membrane filter by lasia spinosa for drinking water in household effect area cadmium contamination Maetao river, Tak 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 25 522
9 ต้นทุนต่อหน่วยของมาตรการควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดตาก Unit Cost of Malaria Vector Control in Tak Province 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 58 483
10 ผลจากการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 99 454
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrugs-Resistant Tuberculosis; MDR-TB) ในผู้ป่วยวัณโรคปอด: การวิเคราะห์เมตา (Meta-analysis) The Factors related with Multidrugs-Resistant Tuberculosis (MDR-TB) in Tuberculosis Patients: Meta-analysis 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 232 760
12 การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลายต่อความชุกลูกน้ำยุงลาย Systematic Review : Efficacy of Aedes spp. Lavar Control 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 195 459
13 การศึกษาความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมี --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 110 457
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ปี2555 Factors affecting the Law Enforcement of Alcohol Control Act 2008 in religious place area, 2012 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี NATI 104 482
15 ศึกษาความชุกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดต่อในวัด พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี Prevalence of the Factors Related to Communicable Diseases in Buddhist Temples in the Responsible Area of Office of Disease Prevention and Control 2 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 102 424
16 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ A study of tuberculosis, AIDS prevention and control in prisons responsible of the Office of Diseases Prevention and Control No.1, Bangkok. 2555 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 223 340
17 การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55) The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2555 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 39 282
18 พัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชนบ้านหนองบัว อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2555 --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 92 274
19 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kids for quality control of Acid - Fast Bacilli staining 2555 สำนักวัณโรค SALTS 16 202
20 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในงานบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Unit Cost Analysis of Tertiary Laboratory Services in Bureau of Occupationaland Environmental Diseases 2555 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 16 183
21 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน MODEL DEVEL0PMENT FOR DENGUE PREVENTION AND CONTROL IN TAMBOL NAMDIP, AMPEUR PASANG, LAMPOON PROVINCE. A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPROACH. 2555 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 377 440
22 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อสุขภาวะชุมชนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (An AIDS Prevention Model Development for Community Health through Participatory Action Research Approach: A Case Study In Nonkhun District, Sisaket Province) 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 46 195
23 การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ที่ไวต่อมิติสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Designing Social and Cultural-Sensitive Intervention Model for Promotion Condom Use in Men who have sex with Men 2556 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 37 222
24 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย The evaluation of Aedes Larval Control Local Provisions Enforcement by Local Government Organization in Thailand. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 59 234
25 การประเมินผลมาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามแนวทางของแบบจำลอง CIPP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น The Evaluation of Legislation Enforcement Alcohol Control Act B.E. 2008 in Khon Kaen Province by CIPP Model. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 87 315
26 การประเมินการสัมผัสเอทธิลีนออกไซด์ที่ตกค้างในแผนกจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Exposure Assessment of Ethylene oxide Residues in Central Supply Units) 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 19 214
27 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี --- 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี CD 56 190
28 --- The 1-year overall survival outcome among 221 imagine-diagnosed cholangiocarcinoma patients in Roi-et Province,Thailand,2012 2555 สำนักระบาดวิทยา NATI 8 183
29 การทบทวนและวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเรื่องวิธีการทดสอบความไวต่อยามาลาเรียในหลอดทดลอง --- 2556 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 12 123
30 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) Efficacy of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus Say Larvae. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 37 242
31 การศึกษาอุบัติการณ์และผลทางคลินิคของผู้ป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง Incidence and Clinical Outcome of Patients with Influenza resist to Oseltamivir among Thai risk group children 2556 สถาบันบำราศนราดูร CD 52 238
32 การประเมินประโยชน์ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1 ในการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน Evaluation of Anti PGL-1 Antibody Test for Diagnosis and Treatment Classification of Leprosy Patients. 2556 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 4 150
33 การประเมินประสิทธิผลเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย (ระยะที่ 1) Effectiveness of Network of Leprosy Health Services under the Universal Coverage Health Insurance for Low Leprosy Endemic Situation in Thailand.(Phase 1) 2557 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 20 153
34 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN. 2556 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 84 283
35 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556 --- 2556 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 79 327
36 การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Efficacy Evaluation of insecticide spraying to control of Aedes aegypti of Local Administration 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 45 176
37 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 22 171
38 บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ Way of Life the Opisthorchiasis Prevention and Control in the Chi River Basin. 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 74 314
39 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี --- 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 71 190
40 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มที่ดื่มและยังไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี --- 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 45 206
41 ความรูh การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคเห็ดพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี Publics’ Knowledge, Perception and Preventive Behaviors for Mushroom Poisoning in Responsible Areas of the Office of Disease Prevention and Control 7thUbonratchatani 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 182 212
42 ต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรคและการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ของวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดยเทคนิคทางโมเลกุล (XpertTB/RIF ) Cost effectiveness of TB and MDR-TB diagnostic of rapid drug sensitivity test by molecular technique (Xpert MTB/RIF) 2556 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 68 250
43 ชนิด ชีวนิสัยของริ้นฝอยทราย สัตว์รังโรค และเชื้อโรคลิชมาเนียในพื้นที่เกิดอุบัติการณ์ โรคลิชมาเนีย ประเทศไทย --- 2556 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 58 166
44 การศึกษาชีวนิสัยของยุงรำคาญในพื้นที่นกอพยพจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง --- 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 15 141
45 โครงการฐานข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินของโรคในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย The Thai Pediatric HIV Disease Progression: An Observational Database; Pediatric PROGRESS 2556 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 16 207
46 โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย The Thai HIV Disease Progression: An Observational Database 2557 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 48 272
47 --- Long-term seroprotective response of trivalent seasonal influenza vaccine in HIV-infected childen, regardless of immunogenicity before immunisation 2557 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 9 177
48 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุม ภาวะโภชนาการเกิน/โรคอ้วนสำหรับ เด็ก และเยาวชนในจังหวัดลำพูน --- 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ NATI 113 283
49 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำส้มควันไม้ต่อยุงลายบ้าน และยุงรำคาญ Mosquito repellent of wood vinega with Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 77 169
50 การศึกษาหาประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการไล่ยุงโดยมีการส่วนร่วมของท้องถิ่นภาคใต้ --- 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 84 222
51 ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน : ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน --- 2558 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 33 220
52 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages. 2558 สำนักจัดการความรู้ CD 65 319
53 การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย) Effectiveness and Cost-effectiveness of Rotavirus Vaccine in Pilot Provinces (Petchaboon and Sukhothai) 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 45 274
54 การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบปฐมภูมิในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย --- 2558 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ SALTS 110 211
55 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking among Thai youths 2558 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ NATI 91 284
56 ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้า ในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี The effectiveness of TB screening system in reducing diagnosis delay in Khok Samrong hospital, Lopburi province. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 106 366
57 ปัจจัยของความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9 --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 15 134
58 ประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (ระยะที่ 2) --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 33 178
59 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 73 178
60 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ Development of risk communication and health hazards at Chong Jom is the trade market the frontier Thailand - Cambodia in Surin province 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 49 232
61 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนาบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง A Needs Assessment for the Coronary Vascular Disease Risk Assessment Tools. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 104 363
62 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี The Factors related to Treatment default and Failure of MDR-TB Patient in the Area of the Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 75 264
63 ความเหมาะสมของคุณภาพอากาศแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนล่าง (Appropriate of indoor air quality of outpatient department in lower north of Thailand) 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 13 139
64 ประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)) Efficacy of Chemical composition of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against of Aedes aegypti (L.) Larvae. 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 11 156
65 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย Efficacy of light trap and different colored light for sand fly collecting 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 59 320
66 ประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของน้ำส้มควันไม้แบบทา และแบบธูปจุดกันยุง ต่อยุงลายบ้าน Efficacy of wood vinegar preparation for human skin and mosquito coil to preventing Aedes aegypti (L.) 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 28 181
67 โครงการตรวจวัดระดับแอนตีบอดีต่อเชื้อไวรัสเมอร์สโควีในบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลและตรวจเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคเมอร์ส Serology of healthcare workers who exposed to a patient with MERS 2559 สถาบันบำราศนราดูร CD 10 191
68 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 และพาราลิมปิกครั้งที่ 15 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Study of Zika virus infection among the athletes and officials from Thailand ·participated in 3lt Olympic Games and 15th Paralympic Games 2016 in Federal Republic of Brazil. 2559 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ CD 23 190
69 การศึกษาระดับการทำลายดีเอ็นเอตามช่วงอายุในประชากรไทย โดยเป็นกรณีศึกษาเฉพาะเขต --- 2559 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 8 100
70 การพัฒนาวิธีการตรวจและจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออกในยุงด้วยวิธี Real-time PCR เพื่อประโยชน์ด้านระบาดวิทยา Methodological development for detection and subtype identification of Dengue viruses in mosquito by Real-time PCR as for epidemiological study. 2559 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 302 246
71 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลและคุณลักษณะ/ทักษะที่สำคัญของ บุคลากรในการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด The study on the effective of tobacco control implementation model, and main attributes / skills of the Provincial Health Office in Provincial Tobacco Control 2559 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ NATI 74 272
72 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย Prevalence and risk factors of hepatitis in pre-treatment of new smear positive tuberculosis patients in the lower northern Thailand 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 85 333
73 รูปแบบการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Model Development of Strengthening Disease Control in District Level by Using the Concept of New Public Management : NPM) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SYSTEM 187 341
74 การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน ในพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2557-2558 The model development for event base surveillance system that affect public health by community in border Area Thailand –Cambodia, Surin province, 2014 – 2016 (2557 - 2558 B.E) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 52 185
75 คุณภาพคลังวัคซีนระดับอำเภอสำหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 The Quality of District Vaccine Storage for Expanded Programme on Immunization in 9th Region of Public Health 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 23 195
76 ประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์(ระยะที่ 3) --- 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 57 224
77 ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 44 224
78 การพัฒนารูปแบบสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Developing Media for preventing and controlling dengue fever campaign 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 244 325
79 การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุรินทร์ Distribution and Seasonal feeding time period of Aedes aegypti in urban and rural areas of Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 42 205
80 ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด Efficacy of Stemona curtisii Hook.f., Eupatorium odoratum L. and Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. Extracts against Aedes aegypti (L.) by ultra-low volume (ULV) space spray 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 30 156
81 การตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ ไวรัสซิกา และไวรัสชิคุณกุนยา ในระดับโมเลกุล ในยุงลายบ้าน Aedes aegypti และยุงลายสวน Aedes albopictus Molecular xenomonitoring of dengue, zika, and chikungunya viruses in Aedes aegypti and Aedes albopictus 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 58 251
82 การศึกษาชนิดของเชื้อโรคเลปโตสไปรา ในหนู เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Study of Leptospira Seroprevalence in rodent Hatyai city municipality, Songkhla Province 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 18 147
83 การศึกษาผลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบทาจากน้ำส้มควันไม้ The preliminary study of products (lotion with a mixture of wood vinegar) to prevent Aedes aegypti (L.) 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 13 143
84 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลาย : กรณีศึกษาในเขตเมือง The Participation Development Model of Local Government Organization’s Participation Setting for Control Measure on Aedes.spp.larva control : Case Study in Urban Area 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 121 295
85 การประเมินต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับแรงงานนอกระบบ : เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น The Estimated Cost of the Occupational Health Services in Health Promotion Hospital District for Informal Sector Workers: High risk Agricultural Group in Khon Kean 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น EN-OCC 49 218
86 การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสชิกาในผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ให้ผลลบต่อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ตามโครงการกาจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 Investigation of Zika virus infection Incidence among Measles- and Rubella-negative patients in Measles Elimination Program in Thailand 2016 2560 สำนักระบาดวิทยา CD 49 183
87 ความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดยการใช้ copro-DNA วินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (Prevalence of the liver fluke Opisthorchis viverrini and minute intestinal fluke by using copro-DNA in upper northern, Thailand) 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 85 230
88 วิธี CDC bottle bioassay ทางเลือกใหม่ในการติดตามระดับ ความต้านทานของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกาจัดแมลง “CDC bottle bioassay a new option on monitoring susceptibility level of Aedes aegypti to various kinds of insecticides” 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 30 209
89 การพัฒนารูปแบบทางความคิดในการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ของเยาวชนในเขตชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 3 Structural Equation Model of New Comers Alcohol Consumption Prevention for Teenagers in Community for Public Health Region 3. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NCD 74 174
90 ผลกระทบต่อยุงก้นปล่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อทำสวนยางพาราในภาคะวันออก เฉียงเหนือตอนบน Effect on Anopheles of Vectors malaria form Rubber Plantation in upper North Eastern 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 13 170
91 การศึกษาความหลากหลายของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI) ในริ้นฝอยทรายบริเวณเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย Study of variation of cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene in field caught sandfly (Diptera : Psychodidae) Southern of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 18 227
92 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อ Orientia tsutsugamushi ในหนูและไรอ่อนโดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรคซ้้าซาก และพื้นที่ไม่พบโรคสครับไทฟัสของภาคใต้ ประเทศไทย The study of diversity of Orientia tsutsugamushi strains in rodents and chiggers from Polymerase Chain Reaction in an endemic area and non-endemic area in southern part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 17 188
93 ความครอบคลุมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 Vaccine coverage and associated factors with vaccination of healthcare workers in Bangkok’s private Universals hospitals in 2017. 2560 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 94 209
94 สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเมือง Health Status and Behaviors of People Living in Condominium of Urban Area 2560 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 51 220
95 การศึกษาความชุกและลักษณะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บทางถนน ที่มารับการบริการในโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (Prevalence study and characteristics of alcohol drinking related to the road traffic injured visiting hospitals under Injury Surveillance System in Thailand during Songkran festival) 2560 สำนักระบาดวิทยา NCD 59 177
96 การสร้างเครือข่ายชุมชนในการทำงานด้านเอดส์ระดับตำบล กรณีศึกษา 4 ตำบล ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 4 --- 2550 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 4 122
97 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้า กับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 12 134
98 โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2548 --- 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 12 152
99 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงของเขต 1 Agriculturist Boot Wearing Behavior for Leptospirosis Prevention and Control in Risk Area Region 1 2545 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 20 229
100 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพการดูแลเด็กโรคหวัดและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พื้นที่ด้อยโอกาส จ.ปทุมธานี --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 8 224
101 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548 The study of Risk Behavior in non communicable disease and injury of factory employee in Public Health Region 1 , 2005 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 6 151
102 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Participatory Learning for Prevention and Control of Dengue Haemorrhagic Fever 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 53 255
103 ประสิทธิผลของทรายทีมีฟอส 1 % ในภาชนะขังน้ำที่ใช้หมุนเวียน ในชุมชนตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ปี 2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 8 107
104 ประสิทธิภาพกับดักลูกน้ำยุงลายที่ดัดแปลงจากวัสดุหาง่าย --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 6 143
105 การสำรวจแนวทางและผลกระทบในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 จากการปฏิรูประบบราชการ Directive Survey and Effective Sexually Transmitted Disease Prevention and Control at Provinces level in Public Health Zone 1, 2003 2547 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 6 162
106 การสร้างประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 14 110
107 ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 4 122
108 ความชุกของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Prevalence of Diabetes mellitus Hypertension and Ischaemic heart disease, In Public Health Region 1, 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 36 266
109 การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี Evaluation of the Implementation on the Development of Non - communicable Disease Prevention & Control Model : Pathumtani Province 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 19 148
110 การสำรวจผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพ หลังดำเนินการ 2 ปีต่องานระบาดวิทยา --- 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 5 109
111 รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี AVIAN INFLUENZA IN HUMANS, SUPHANBURI PROVINCE; A CASE REPORT. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 18 168
112 การประเมินผลคุณภาพของหน่วย PCU การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 15 113
113 การประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดสระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 11 114
114 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานบริการสุขภาพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 5 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี EN-OCC 5 139
115 การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปและสนับสนุนการวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุเขต ๒ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 2 117
116 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชน --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 7 115
117 ความชุก ความรุนแรง และพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ช่วงครึ่งแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๗) --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 16 151
118 การประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าของสถานบริการในพื้นที่เขต ๒ ปี ๒๕๔๗ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 17 116
119 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และนครนายก ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 3 146
120 การศึกษาระบาดวิทยาของวัณโรคในจังหวัดสระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 28 115
121 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2543-2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 16 167
122 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อ คุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SYSTEM 11 103
123 รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 24 150
124 ระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯปี2548 Epidemiology of pneumonia in Phranakhonsriayutthaya Province, Office of disease Prevention and Control1,Bangkok.2005 2548 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 25 208
125 การให้บริการรักษาพยาบาลคู่สามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ที่วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง พ.ศ.2539 Caring Service for HIV Infected Couples at Wat Serng-Wai , Angthong Province, 1996 2539 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 5 119
126 การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย Care for Prisoners with AIDS in a Prison Hospital 2540 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 7 125
127 การประเมินคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในการให้การบริบาล โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ.2541 --- 2541 สำนักวัณโรค SALTS 10 135
128 การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา ของคลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชนและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 5 131
129 การศึกษาระบาดวิทยาและคุณภาพข้อมูลโรคปอด อักเสบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2549 --- 2549 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 13 89
130 การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำคัญในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดจันทบุรีและตราด โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบค --- 2549 - CD 12 84
131 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเขต 12 --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 6 84
132 ระดับความต้านทานของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ต่อสารทีมีฟอส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย The Resistance on Temephos of Aedes aegypti larvae in the upper part of Northeast, Thailand 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 119
133 ศึกษาแบบจำลองข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตรกรรม (Virtual Information Program Development for Chemical Health Hazards Agriculture Activities) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 10 119
134 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลต่อการปฏิบัติงาน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Health officer satisfaction with duty of diabetes mellitus, hypertension,ischaemic heart disease in Public Health Region 1. 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 5 132
135 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปี 2547 Developing in surveillance program at assistance place for Mentally and Physically Handicapped Babies , Ban Fueng Pha Pakred District , Nonthaburi Province , 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 5 173
136 ความชุกโรคติดเชื้อในกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2547 Prevalence of infection disease with acute febrile illness in community hospital at Public Health Region 1 , 2004 2546 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 8 156
137 ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ Model of reduction of occupational harm : A systemmatic review approach 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น EN-OCC 4 143
138 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 Epidemiological study on febrile patient at community hospital, Public Health Region 1, 2004 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 2 93
139 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขเขต 1 ปี พ.ศ. 2546 Fever of Unknown Origin in Community Hospital, Public Health Region 1, 2003 2546 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 2 132
140 อัตราเสี่ยงของการถูกสัตว์กัดและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 พ.ศ.2547 --- 2547 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 9 127
141 การประเมินผลการควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 8 86
142 การศึกษาความรู้และทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี NATI 7 99
143 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะโรคหัวใจหลอดเลือด ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี NATI 5 102
144 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547 Model on Annual and Summary Report of Vector Borne Diseases Control Unit, 2004 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 130
145 การประเมินกิจกรรมการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 Evaluation on Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever Prevention & Control Activities in Health Zonal 2 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 27 115
146 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ของศูนย์สาธิตบริการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 5 81
147 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของแกนนำชุมชน บ้านหนองคณฑีหมู่ที่ 4 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 27 84
148 ฤดูกาลกับค่า FEV1และFVCในคนงานโรงโม่หิน จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๔๗ Seasonal variation and FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 13 180
149 สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. ในคนงาน โรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546-48 Co-efficient for predict FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003-05 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 14 180
150 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 7 140
151 การดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ จังหวัดชลบุรี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SALTS 20 92
152 ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี Knowlage and Behavior for the Prevention of Non-communicable Diseases Among the officers of The Office of Disease Prevention and Control 3 Chonburi 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี NATI 8 147
153 การประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ปี 2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 4 130
154 สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548 Pulmonary function level among Grind-stone workers at Srakrew Province 2003-2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี EN-OCC 4 156
155 การประเมินผลกระทบการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านเอดส์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SALTS 3 88
156 ประเมินมาตรฐานเภสัชกรรมด้านวัณโรคของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปีงบประมาณ 2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SALTS 7 85
157 คู่มือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SYSTEM 6 132
158 คู่มือการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ --- 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 20 172
159 การศึกษาความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงจังหวัดจันทบุรีและตราด ปี 2549 Study of Aedes aegypti susceptibility for insecticides in Chanburi and Trad provinces, 2006 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 3 184
160 งานวิจัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขพื้นที่เขต 8และเขต 9 โครงการย่อยที่ 6 : ศึกษา เฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบใน PCU ( Self Health Care Expenditure of Homeworker in PCU ) --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี SYSTEM 3 141
161 ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์ในเขต 4 The Study Musculoskeletal Disorders among Workers in Community Enterprises within Regional Area 4 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี NATI 26 327
162 การดำเนินงานทางระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ เขตสาธารณสุขที่ 4 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 4 88
163 การตอบสนองของข้อมูลสารสนเทศทางระบาดวิทยาต่อการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 4 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี CD 13 147
164 การดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในท้องที่ผสมผสานงานควบคุมไข้มาลาเรียของหน่วยงาน สาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2548 Prevention and Control in Malaria Implemented Area of Public Health Sector Region 5 in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 4 137
165 ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2548 Prevalence of malaria in ranger and border patrol police,Thai – Cambodia border area,2004. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 173
166 การประเมินความไม่เหมาะสมของการใช้สถิติในงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข The Evaluation of inappropriate statistical reporting in research articles in Diseases Control Journal 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 8 94
167 การประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วย คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5 Effectiveness Investigation Training Programme for Surveillance Rapid Response Team for Contracting Unit for Primary care in Zone 5 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 6 87
168 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศภายในองค์กร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2548 Factors Related to Satisfaction of Personnel with Organization Climate of The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 6 123
169 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548 Administration development of 5.4th Vector Borne Disease Control Center, Pakchong District By Organization Development Process in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 8 124
170 การประเมินความเสี่ยงของการ ที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง(ไนเตรท)จากอาหารในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ Risk Assessment in Consuming Food Contaminated with Carcinogen (Nitrate ) in Risk area of Liver Carcinoma at Chaiyaphum province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 8 129
171 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ.สุรินทร์ ปี 2548 Guide Line of Behaviour changing for prevention Diabetes and Hypertension diseases in Surin Province,2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 27 186
172 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา An associate’s factor with smoking behaviour in male secondary school of Nakhonratchasima municipality region 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 8 179
173 การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ Smoking Prevalence among Monks Burirum Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 2 133
174 ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ ตรวจสอบหลายปัจจัย (Multiple variation analysis) เขต 5 พ.ศ.2547 Epidemiological and Factors related to death of cases from transport accident injuries by multiple variation analysis method,Zone 5th ,2004 B.E 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 21 178
175 ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547 A Summative evaluation of Thailand’s youth to strengthen Dengue Haemorhagic Fever’s project,the Fifth Zone, 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 8 158
176 ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Susceptibility to Insecticides of Aedes aegypti in area of Office of Prevention and Control disease Region 5 , B.E. 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 4 154
177 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่มีผู้ป่วยและไม่มี ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2547 Comparison of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of People Living in Villages which Have and don’t Have Patients of Surin Province in 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 79 210
178 การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในเขต 13 ปี 2547 Evalution quality of Surveillance system for Occupational and Environmental Diseases in reqion 13,2004. 2547 - EN-OCC 5 147
179 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A case study of Blanket related workers exposure to dust in Nakorn Ratchasima Province. 2547 - EN-OCC 4 197
180 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Factors Affecting Stresses of Factory Safety Officer at Suranaree Industrial Estate, Nakhonratchasima Province 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 4 117
181 การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ Participation Development of Leprosy Control at Bangroud District, Buri Ram Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 10 141
182 อัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน ในพื้นที่เขต 5 Incidence of Anti PGL-1 in contact leprosy cases in Disease Prevention and Control region 5 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 3 139
183 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา Community Participation Process on Village Leprosy Problem Planning Ban Paudang Community Tumboon Chongmaue Lamtamanchai District Nakornratchasima Province. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 163
184 ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนและหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมาในการจัดระบบบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548 Preparedness of Primary Care Unit and Contracting Unit for Primary Care of Nakhonratchasima in Service System Arrangement for Tuberculosis and Venereal Patients in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 4 164
185 อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ.2548 Incidence of Pulmonary Tuberculosis in Household Contact of Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Patients of 5 th Zonal Tuberculosis Center Nakhonratchasima in 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 21 166
186 การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Development of TB prevention and control by participation in Amphur Muang , Nakhonratchasima. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 12 135
187 พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่นชาย ในเขต 5 ปี พ.ศ.2547 Behavioral Surveillance System among Youth in Region 5, 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 15 195
188 การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชน พ.ศ. 2546 ในเขต 5 Evaluation of AIDS Prevention and Correction project by None Governmental Organization in Region 5, 2003. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 5 97
189 การประเมินผลการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 Evaluation On HIV-Infected Patients and Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients Treated by Antiretroviral Drug in Region 5 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 11 126
190 อัตราการดื้อต่อยาในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547 Drug resistant rate among new pulmonary tuberculosis patients who attended TB Demonstration clinic of Office of Disease Prevention and Contron 5th, Nakhonratchasima between 2543-2547. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 9 132
191 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอดส์โครงการ NAPHA เขต 5 Satisfaction Rates of Patients on ART under the NAPHA Project in Region 5. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 6 171
192 ประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรค ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา The Effectiveness of Social Marketing in Promoting Tuberculosis Examinations Among the Population at Risk in Nakhon Ratchasima Province. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 82
193 การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case Study in Weaving Group. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 7 186
194 การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548 Prevention and Control of Rabies in Bangruad District Burirum Province in 2005. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 8 144
195 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2547 Coverage of Vaccination in Prathom 1 and Prathom 6 Student of Mahasarakarm Province in 2004. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 15 171
196 ระบาดวิทยาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ของประชากรในพื้นที่สาธารณสุข เขต 5 ปี 2548 Epidemiology and Prevention of rabies contacts in man and animal in region 5, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 8 125
197 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547-2548 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 8 68
198 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนมัธยมศึกษา --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 8 95
199 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนที่เหมาะสมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (Community- base surveillance system development which becoming for Emerging Infectious Disease, Nakhonrachsima province) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 19 112
200 การประเมินความไวของระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 The Evaluation of Surveillance system sensitivity in Public Health Region 13 . 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 16 79
201 การใช้ PGL-1 rapid flow test ตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน The study of PGL-1 rapid flow test to detect infected case of household contact to leprosy patients. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 1 115
202 การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ปี 2549 --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 26 71
203 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข --- 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 26 114
204 การสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การบังคับใช้ข้อบังคับและมาตรการทางกฎหมาย ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ : กรณีการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 49 124
205 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Accuracy and Completeness of Tuberculosis Surveillance Reports of Patients Mukdahan province, 2003 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 12 126
206 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี Development of the Potentials of National Park Officials with regard to Involvement in the Prevention and Control of Malaria A Case Study of National Parks in Ubon Ratchathani Province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 2 102
207 บทบาทและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลชายแดนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 7 The Role of and Obstacles met by Border District Organizations in the area under the control of Region 7 Public Health Department with regard to the Prevention andControl of Communicable Diseases. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 4 109
208 การศึกษาความต้านทานต่อสารเคมีทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลาย Study on Resistance to Temephos of Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae) 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 6 157
209 การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี Health Risk Assessment from Working Conditions on Rice Mill Workers in Ubonratchatani 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี EN-OCC 17 117
210 การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ The Evaluation of Communicable Diseases Control in Contracting Unit of Primary Heath Care in the area of Office of Disease Prevention and Control NO.8 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 5 66
211 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ --- 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 18 61
212 การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ ( Aedes aegypti Linn. ) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง Surveillance on the susceptibility of adult and larvae Aedes Aegypti Linn. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 4 166
213 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยามาลาเรียพื้นที่แพร่โรค ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี The study of epidemiological factors effect for Malaria Control in Khan – makrood, Ban Rai, Uthaithanee 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 9 110
214 การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548 Product Evaluation for the epidemiological performance in Contracting unit for Primary care (CUP) and team of Department Prevention and Control 8th, 2005 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 13 150
215 รายงานการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยกามโรค ในหน่วยงานกามโรคในเขตการสาธารณสุขที่ 8 Evaluation the Treatment of Venereal Disease of Governmental Health Care Provider in Region 8 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SALTS 6 101
216 พฤติกรรมและภาวะสุขภาพ ของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษตะกั่วในเขต 8 Behavior and Health Status of Car-repaired Workers Who Risk to Lead Poisoning in Region 8. 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 15 206
217 การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใน ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ Epidemiological characteristics and trend of HIV in Tuberculosis cases in Office of Disease Prevention and Control No. 8 Nakhonsawan 2549 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SALTS 57 91
218 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลวังทรายพูน APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN WANGSAIPOON MUNICIPAL 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 36 202
219 การศึกษานวตกรรมการดักลูกน้ำและทำลายยุงลายอย่างต่อเนื่อง (KP. TRAP) --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 8 74
220 การตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือดด้วยเทคนิค Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification และ Molecular beacon Detection Plasmodium species from Giemsa-stained thick blood films using Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification and Molecular beacon 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 6 162
221 การประเมินผลย้อนหลังของยุทธวิธีตรวจยืนยันแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธีตรวจแบบรวดเร็ว --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 0 51
222 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ปี 2540 ความรู้ ทัศนคติ และการนำบุตรไปรับวัคซีนของมารดาหรือ ผู้ปกครองในประชากรเขตเทศบาล 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 12 78
223 การประเมินผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคด้วยวิธี DOTS ของอำเภอสาธิต 2 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ Effectiveness of Tubercurosis treatment programme on DOTS in 2 demonstration districts of Chiangmai province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 8 69
224 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการใช้สูตรยาวัณโรคกับงบประมาณ ที่สนับสนุนให้แก่คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลทั้ง 6 จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 ปีงบประมาณ 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 3 96
225 ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ที่ติดเชื้อ HIV ในศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ Pulmonary Tubercurosis in HIV Seropositive Patients in 10 th Regional Tuberculosis Center : Chiangmai. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 130
226 ศักยภาพของชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ Individual’s Potential for AIDS Prevention and Control among the karen Communities Residing in the Remote Areas of Chiangmai 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 153
227 การประเมินผลกล่องใส่ถุงยางอนามัยที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน Evaluation of Condom Distribution Contain Project (CDCP) at The Community Public Health Station (1996) 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 0 55
228 การศึกษาการต้านยาปฐมภูมิของเชื้อวัณโรค ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2539-เมษายน 2540 The study on Initial drug Resistance of Mycobacterium Tuberculosis in TB center 10 Changmai, During may 96-Apr 97 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 5 72
229 ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกลาง เชียงใหม่ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 7 89
230 การตัดสินการเลือกใช้ยารักษาวัณโรคแบบ Empirical Treatment ในแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย พ.ศ.2540 --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 2 60
231 การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยระบบยา ระยะสั้นแบบปกติ และแบบมีพี่เลี้ยง --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 2 63
232 สภาพการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่สาธารณสุขเขต 11 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 5 124
233 การศึกษากระบวนการจัดการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคภาคประชาชน กรณีศึกษา : การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 4 66
234 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดผู้ป่วยมาลาเรียชนิด P. falciparum ระยะติดต่อ (Fg)โดยเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มี Fg สูง และ Fg ต่ำ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 33 67
235 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธและยอมรับการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างท้องที่แพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดชุมพร --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 2 60
236 การศึกษาอาการข้างเคียงของผู้ได้รับยา Diethylcarbamazine Citrate(DEC) และAlbendazole ในการจ่ายยารักษาหมู่(MDA) ตามโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง พื้นที่สาธารณสุขเขต 11 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 1 60
237 การประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรค และ UNGASS ปีงบประมาณ 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 12 66
238 การประเมินผลงานควบคุมโรคเรื้อนเขต 11 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 5 78
239 การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยกลวิธี DOTS จำแนกตามผู้กำกับการรับประทานยา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SALTS 1 56
240 การศึกษาพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 1 47
241 การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 7 91
242 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2546 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SYSTEM 6 53
243 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา NATI 6 54
244 การประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ในเขตสาธารณสุขที่ 15, 16(นศ.) และ 17 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 15 62
245 ความเครียดของผู้ประกอบอาชีพรับราชการในเขต 11 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 22 137
246 สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา Health Status Off Rubber Farmer 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 16 150
247 สภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช EN-OCC 6 97
248 สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช NATI 13 217
249 โรคในกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุของโรงพยาบาลชุมชนในเขต 11 --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 0 50
250 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา The clients’ satisfaction on services of Venereal Diseases and Aids unit 12.1 Amphoe Hatyai, Songkhla. 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 11 314
251 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 6 88
252 การประเมินการวินิจฉัยและการรายงานโรคกลุ่มไข้เลือดออก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2545 Evaluation of Dengue Haemorrhagic Fever surveillance, Yala in 2002 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 23 128
253 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การดำเนินงานป้องกันควบคุมการเกิดโรคและภัยสุขภาพด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 12 53
254 โครงการศึกษาวิธีการรักษาโรคอุจจาระร่วงในสถานีอนามัยและการป้องกันโรคในชุมชน จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล พ.ศ.2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 2 39
255 การศึกษาชีวนิสัยของยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรังและสตูล --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 7 61
256 โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในเขต 12 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา NATI 6 44
257 การจัดลำดับความสำคัญโรคและภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในภาคใต้ --- 2550 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SYSTEM 34 114
258 ประสิทธิภาพการควบคุมลูกน้ำยุงลาย กับอุบัติการณ์การเกิดโรคเลือดออก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด --- 2551 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 8 53
259 วิถีชีวิตชุมชนมุสลิมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก --- 2551 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 17 115
260 ประสิทธิผลโครงการเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2548 --- 2548 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 8 60
261 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน The study of pattern & procedure on prevention and control of DHF in School 2548 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 33 98
262 การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลงรูปแบบที่เหมาะสม The Innovational Development of Public Relations for Vector Borne Disease 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 79
263 การศึกษาเรื่องการใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม ในการจ่ายยารักษากลุ่มในพื้นที่แหล่งแพร่โรคเท้าช้าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 6 46
264 การพัฒนาชุดตรวจ (Research Project)DOT-ELISA ในการทำ Sero-epidemiology เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัย การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย Developing DOT-ELISA for using as an effective tool for epidemic alert in remote sensitive areas in Thailand. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD / VECTOR 5 134
265 การศึกษาวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ในเชิง COMUNICATION FOR BEHAVIORAL IMPACT แนวทางการจัดการกับยางรถยนต์เก่าไม่ให้เป็นแหล่งหลบพักของยุงตัวเต็มวัย และ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างยั่งยืน --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 10 67
266 โครงการจัดตั้้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและพัฒนาชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วหาเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคเท้าช้าง Establishment of of Quality Assurance and developing Laboratory for the rapid diagnostic tests raised against malaria, dengue haemorhag 2549 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 61
267 ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร The Effective of Social Marketing on Agriculturist for Malaria Prevention. 2549 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 60
268 การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial IgG4 ที่ จำเพาะต่อพยาธิ Brugia Malayi ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้างชนิด brugian filariasis ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ สุราษฏร์ธานี Field Applicability of anti-filarial IgG4 Detection Assay for the Assessment of lymphatic filariasis Control Measures in Nakornsri-thammarat, and Surathani province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 12 168
269 โครงการศึกษาการเฝ้าระวังเชื้อ West Nile Virus --- 2549 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 13 46
270 การประเมินผลการให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กพร้อมกันทั่วประเทศ พ.ศ. 2537-2540 --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 112
271 การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ปี 2539-2540 --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 86
272 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 36 185
273 รูปแบบการแสวงหาบริการสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของแรงงานต่างด้าวที่ป่วย เป็นโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย THE PETTERN OF HEALTH SEEKING AND BEHAVIOR PREVENTION ON MALARIAPATIENTS OF THE FOREIGN LABOR IN BORDER AREA, UPPER SOUTH, THAILAND 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 7 70
274 สมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรกับมลพิษทางอากาศ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช EN-OCC 13 98
275 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน The Study of Public Health Budget Analysis of Local Administrative in 7 Upper Southern Provinces 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SYSTEM 1 100
276 โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา NATI 55 125
277 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง Health Promotion Behavior of Diabetes Mellitus Risk Group compare with Continuous care Diabetes Mellitus Group 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 28 184
278 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะโภชนาการเกินในเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี Co-relation Factor of the overweight and Health Risk Factor in Obesity children of the Primary school at the area of municipality of Ubonratchathani province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 4 106
279 การสร้างความตระหนักเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยโดยใช้แนวทาง HIA Increasing Health Concern among Farmers and Consumers using HIA method 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ EN-OCC 4 111
280 การพัฒนาวิธีตรวจหาซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกี่จากซีรั่มผู้ป่วยด้วยวิธี Real time Reverse transcriptase polymerase chain reaction (Real time RT-PCR) --- 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 6 57
281 การสำรวจการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พ.ศ. 2538 ในพื้นที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 ขอนแก่น --- 2538 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 58
282 การดำเนินงานกวาดล้างโรคโปลิโอในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535-2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 46
283 สำรวจการรับรู้และการยอมรับของประชาชน กทม. ที่มีต่อการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ ก่อนการรณรงค์ฯ ปี 2539 --- 2539 สำนักระบาดวิทยา CD 10 102
284 โรคติดเชื้อรุนแรง (Pneumonia, Sepsis, Meningitis) ในทารกอ่อนเดือน --- 2540 สำนักวัณโรค CD 1 39
285 ระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae type b ในประเทศไทย --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 20 74
286 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี ประเทศไทย พ.ศ. 2542 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 53
287 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2542 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION IN THAILAND , 1977 – 1999 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 19 122
288 การติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กในประชาชนที่อาศัยใกล้ฝายน้ำล้นของ 2 ฝั่งแม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 16 65
289 การให้วัคซีน dT และ OPV ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2541-2542 dT AND OPV IMMUNIZATION ACTIVITIES IN SCHOOL CHILDREN GRADE 1, 1998-1999 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 114
290 การประเมินประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษา ณ สถานตรวจโรคปอด กรุงเทพฯ Evaluation of the effectiveness of the action for defaulters at Bangkok Chest Clinic 2536 สำนักวัณโรค SALTS 5 58
291 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหนอนพยาธิ ในพระภิกษุสามเณร จังหวัดเชียงใหม่ --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 8 58
292 การประยุกต์ใช้แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพในการจูงใจ ให้หญิงตั้งครรภ์เผ่าม้ง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 8 73
293 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 6 68
294 ความรู้ และความคิดเห็นของแพทย์ต่อการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 8 56
295 การศึกษาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ของสถานตรวจโรคปอดกรุงเทพฯกองวัณโรค จากทะเบียนกลางวัณโรคด้วยคอมพิวเตอร์และรายงาน รบ.1 ข --- 2536 สำนักวัณโรค SALTS 3 55
296 ความรู้ของประชาชน และ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 10 65
297 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนของประเทศไทย --- 2542 สำนักวัณโรค CD 13 58
298 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประสานงานวัณโรคระดับจังหวัดเพื่อรับรองงานวัณโรคตามแนวทางใหม่ --- 2541 สำนักวัณโรค SALTS 5 57
299 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดยาระหว่างการรักษาวัณโรค ในผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่เขต 2 ปี 2543 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 19 109
300 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานและการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2543 --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 3 60
301 การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย The Study of Infrastructure, Authority and Activities of the Local Administrative Organizations For Network Development on Disease Prevention and Control 2550 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 4 66
302 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของพนักงานหญิง ในโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Sexually Transmitted Diseases of female workers in Bangkok Factories 2541 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 15 231
303 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคเลปโตสไปโรซิส Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Leptospirosis 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 61
304 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Rabies 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 19 75
305 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัขระหว่างอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด --- 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 12 67
306 การศึกษาผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 24 จังหวัด --- 2549 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 5 52
307 การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของสถานีอนามัย ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี CD 1 48
308 การศึกษาความเสี่ยงของประชาชนต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 61
309 การสำรวจพฤติกรรมและการรักษาโรคอุจจาระร่วง ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ระดับชุมชน จังหวัดนครนายก ปี 2540 --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 3 61
310 การประเมินผลรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 47
311 การประเมินคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2543 --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 3 53
312 การศึกษารูปแบบการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขกัด --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 53
313 การศึกษารูปแบบการอบรมเจ้าของสุนัขเพื่อลดการถูกกัดในประชาชน --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 46
314 การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรค ตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรคติดต่อ (ครึ่งแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8) --- 2543 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 0 52
315 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ ในการป้องกัน – ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 --- 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 9 50
316 การประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหัด พ.ศ. 2545 --- 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 50
317 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา Participatory Learning of Community leaders for Rabies Problem in Umphur Sekiew, Nakhon Ratchasima Province 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 17 107
318 การประเมินผลด้านคุณภาพการจำแนกชนิดสัตว์รังโรค ไรอ่อน และการนำความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับไปเผยแพร่ --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 45
319 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคหนองใน --- 2543 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 10 95
320 ประสิทธิผลของการเสริมสร้างความรู้และทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยประยุกต์แนวคิด ทักษะชีวิต ศึกษาในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 50
321 ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ในโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 5 ปี --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 61 99
322 การสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 --- 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 55
323 ลักษณะทางวิทยาการระบาดของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในเขต 5 ภาตะวันออกเฉียงเหนือ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 97
324 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ พ.ศ. 2546 --- 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 7 101
325 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักระบาดวิทยา CD 4 51
326 การสำรวจความครอบคลุม และความครบถ้วนถูกต้อง ของการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี พ.ศ. 2546 --- 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 5 80
327 การพัฒนาระบบการประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช --- 2550 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช SYSTEM 4 48
328 การเสียชีวิตหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 47
329 โครงการเฝ้าระวังกาฬโรคบริเวณท่าขนส่งระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายแดน ปี 2547 --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 49
330 ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และซิฟิลิส ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ กรุงเทพมหานคร Prevalence and Risk behavior of Aids and Syphilis Commercial Sex Workers. Bangkok Metropolitan. 2542 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 15 80
331 กลวิธีที่มีผลต้องการให้ความร่วมมือของประชาชนในการนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2530 - 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 1 48
332 การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ยุค การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปี 2532-2542 The surveillance of sexually transmitted diseases of Thailand In the HIV epidemic era, in 1989-2000 2542 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 12 75
333 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกลุ่มสัมผัสโรคในประชากร จังหวัดนครราชสีมา 2542 Epidemiology and Prevention of Rabies among Contacts, Nakhonratchasima Province, 1999 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 5 69
334 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกามโรค ของระบบรายงาน ก.2 กับระบบรายงาน 506 --- 2544 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 2 55
335 อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Reinfection Rate of Opisthorchisis In Tumbol Nongyai, Prasart District, Surin 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 12 140
336 การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข (Participatory Learningfor Health Development) ต่อปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในชุมชนโดยกลุ่มแกนนำของชุมชน (stakeholder) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา participatory Learning of Community leaders for Liver fluke problem in Chook-chai district,Nakornratchasima province. 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 3 73
337 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความชุกและอัตราการติดโรคซ้ำของพยาธิปากขอ หลังจากได้รับการรักษาด้วยยา อัลเบนดาโซล ระหว่างนักเรียนชั้นป.-ป.3 กับชั้นป.4-ป.6 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา --- 2545 - CD 0 44
338 การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของชายรักชาย ชายขายบริการทางเพศที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ชาย --- 2551 - SALTS 4 58
339 การประเมินผลการสอบสวนและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากรายงานการสอบสวนโรคย้อนหลัง 3 ปี (2536-2538) ใน 5 จังหวัด ของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 5 --- 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 6 52
340 คุณภาพการให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และการใช้ Ort Corner ของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 96
341 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ --- 2551 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 7 49
342 การใช้โปรแกรมการรายงานผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 43
343 การสำรวจการให้การบริบาลมาตรฐานของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ในสถานบริการจังหวัดสุรินทร์ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2538 --- 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 55
344 การประเมินผลรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 6 50
345 การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและทางคลินิกโรคหนองในเทียม ในผู้ป่วยชายที่ตรวจพบเชื้อคลามัยเดีย --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 2 46
346 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Evaluation of Life Skill and Sexual Education Project in Disease Prevention and Control 7 th Ubonratchathani Province, Thailand 2551 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 20 63
347 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในประเทศไทย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 60
348 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ระหว่าง ตุลาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา Epidemiological characteristics of tuberculosis patients With HIV infection in the 5th Zonal Tuberculosis center Nakhon Ratchasima during October 1999 – June 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SALTS 2 64
349 การศึกษาเปรียบเทียบรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี จากรายงานกิจกรรมกลางรายงวดกับการตรวจสอบผลงานการกวาดล้างโปลิโอ ปี 2543 - 2544 --- 2544 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 44
350 การศึกษาความครอบคลุมของการทำ Rectal Swab Culture ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ ที่มีรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงสูง และต่ำ --- 2545 - CD 1 48
351 การกวาดล้างโปลิโอและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 38
352 การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ --- 2551 สำนักโรคไม่ติดต่อ NATI 11 60
353 ผลการประเมินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน ในเขต 5 --- 2545 - SYSTEM 5 178
354 ประสิทธิผลของยา doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มชาวนา An Efficacy trial of Dexycycline Chemoprophylaxis Against Leptospirosis among The Farmmers 2545 - CD 3 120
355 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการล้างมือ ของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีจังหวัดขอนแก่น ปี 2541 Factors Related to Hand Washing Behavior of the Mothers of Children under one year of Age in Khon kaen Province,1998 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 8 134
356 การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ และโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชนปี 2548 --- 2548 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 15 63
357 การพัฒนารูปแบบโรคเลปโตสไปโรซีสด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของชุมชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 5 58
358 รายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวของประเทศไทย พ.ศ.2552 --- 2552 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 154 357
359 การสำรวจการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและจังหวัด ในการควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง --- 2551 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 8 55
360 ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง ที่ ต. ตะพง จังหวัดระยอง --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 58 134
361 เครือข่ายการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคอุจจาระร่วง ในผู้สัมผัสอาหาร ต.ตะพง อ.เมือง จังหวัดระยอง โดยแกนนำชุมชน --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 30 115
362 การประเมินสถานภาพ และสมรรถนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ Assessment of International Health Control Office Status and Competency. 2551 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 27 147
363 เจ้าหน้าที่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง (Directly Observed Treatment) ในเขต 12 จริงหรือ? : เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างพี่เลี้ยงประเภทต่างๆ --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SALTS 4 35
364 การศึกษาเพื่อพัฒนางานเฝ้าระวังทางพฤติกรรมสุขภาพ โรคอุจจาระร่วงในแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ ต.หนองหงษ์อ.พานทอง จ.ชลบุรี --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 3 40
365 รายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549 --- 2549 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 22 94
366 ศักยภาพพลังแกนนำในชุมชน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี ปี 2543 --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 1 102
367 การศึกษาสถานการณ์โลหะหนักในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย 2547 Situation of Heavy Metal Contaminants in Drinking Water in Arsenic Risk Area, Thailand. 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 3 116
368 ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในจังหวัดพะเยา --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 69
369 การประเมินผลงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 3 ปี 2544 --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี CD 7 46
370 การศึกษาสถานการณ์อาชีวอนามัยในจังหวัดสมุทรปราการ 2547 A study of occupational health situation in Samutprakarn province 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 113
371 การประเมินผลการควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชน จังหวัดเชียงราย ปี 2542 --- 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 49
372 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการตั้งเครือข่ายถุงยางอนามัย ในสถานบริการทางเพศ เขตเมืองพัทยา ปี 2542-2545 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 SALTS 0 47
373 การพัฒนาหารูปแบบการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2547 THE DEVELOPMENT MODEL OF PRODUCTING QUALITY CONTROL SAMPLES FOR WORKPLACE LEAD ANALYSIS 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 3 97
374 ความคุ้มทุนของการนำวัคซีนไวรัสโรต้า มาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคในประเทศไทย --- 2552 สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ CD 4 62
375 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography, FPD 2547 Method Development of Alkyl phosphate in Urine By Gas Chromatography, FPD 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 5 189
376 การวินิจฉัยและการค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน 2547 DIAGNOSIS AND INVESTIGATION OF ASBESTOSIS 2547 - EN-OCC 6 143
377 โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ Improving Hand Hygiene Practices Among Health Care Workers 2552 สถาบันบำราศนราดูร CD 4 143
378 การศึกษาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไป 2547 THE STUDY OF REFERENCE VALUE OF TOTAL ARSENIC IN URINE OF GENRRAL THAI POPULATION 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม CD 3 59
379 การศึกษาเกณฑ์การตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ประกอบอาชีพ 2547 A Study of Screening Hearing - Test Criteria in Workers 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 2 60
380 การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 45
381 การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะ HPLC Technique Development for Mandelic Acid Analysis in Urine 2547 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 19 177
382 การค้นหาผู้ป่วย Pseudomonas pseudomallei Pneumonia ที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 5 57
383 โครงการวิจัยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานเพื่อการพัฒนารูปแบบความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2548 --- 2549 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 6 43
384 การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี The Study of Antiretroviral Treatment and Care Coverage Service for PLWHA on National Health Security System of Thailand, 2009 2552 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 6 78
385 การใช้สารหล่อลื่นในการให้บริการทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540 Lubricant Use by Sex Workers During Songkran Festival, Chiang Mai, Thailand , 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 122
386 การเก็บวัตถุส่งตรวจหาเชื้อ Chlamydia ในหญิงอาชีพพิเศษ และ หญิงแม่บ้าน ณ ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 10 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 36
387 โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง เพื่อสนับสนุน Healthy Thailand Model Development for Integration of Disease Prevention and Control Intervention in Medium-scale Enterprises to advocate Healthy Thailand 2549 - EN-OCC 2 151
388 การใช้ยา Cefixime ในการรักษาโรคหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ของศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 10 ปี พ.ศ. 2544 --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 1 42
389 การศึกษานโยบายกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องเอดส์และเพศศึกษา --- 2552 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 2 119
390 ประวัติเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มารับการตรวจที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 10 เชียงใหม่ --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 3 64
391 โครงการศูนย์สุขภาพเยาวชน Youth Health Center Project 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 4 101
392 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และการปฏิบัติของมารดา หรือผู้ดูแลเด็ก ที่มีผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 51
393 การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ The Study of Antiretroviral Drug Adherence Activities Providing for PLWHA in Thailand, 2006 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 31 64
394 การศึกษาความชุกของ โรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปี 2539 The Prevalence of Liver Fluke in six provinces of Northern Thailand in 1996 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 10 68
395 พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON-COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN MARGINALIZED LIVING CONTEXTS 2549 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 23 132
396 ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในผู้เสียชีวิตในภาคเหนือของประเทศไทย Prevalence of Opisthorchis viverrini Infection in Human AutopsyCases in Northern Thailand 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 8 77
397 โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์จากการย้ายถิ่นของแรงงานที่ติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ในพื้นที่ที่มีการขยายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตทางการเมือง (The Evaluation on Effect of Migrant HIV and AIDS disease on Health Care System in Areas which Expand to Socio-Economic Structure and the Tourist Industry in Thailand during The Political Crisis) 2552 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 8 43
398 การพัฒนาจานวุ้นขนม เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis ในอุจจาระคน Development of agar plate culture for diagnosis Strongyloides stercoralis infection in human stool 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 3 114
399 การเปรียบเทียบโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ในสถาบัน บำราศนราดูร A Comparative Study of Acute Diarrheal Diseases in Children and Adult at Bamrasnaradura Institute 2545 สถาบันบำราศนราดูร CD 2 94
400 การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ปอดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2542 The Study for Surveillance of Paragonimiasis in Thung-Hua Chang District, Lamphun Province 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 101
401 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปลูกผักในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2551-2552 Community based surveillance system for pesticide poisoning among farmer in tambol Lumlaoshe Bankaol district Chaiyaphum province, 2008-2009. 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 24 148
402 ระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิในชาวไทยภูเขาในเขต ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทยปี 2543 Epidemiology of Helmithiasis in Hill Tribe in Upper Northern part of Thailand, 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 64
403 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน : พ.ศ. 2540 Evaluation of Rabies Control Program in Six Upper North Provinces; 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 57
404 การประเมินประสิทธิผลของการให้สุขศึกษา เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชากรรอบกว๊านพะเยา --- 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 11 66
405 การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 Subdistrict Administrative Organization in Role of Prevention and Control of Pesticide in Public Health 14 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 24 118
406 สาเหตุของต่อมน้ำเหลืองที่คอโตผิดปกติในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Etiology of Cervical Lymphadenopathy in HIV / AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 152
407 คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบน --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 57
408 โครงการศึกษาประเมินสถานการณ์การป้องกันวัณโรคด้วยยาไอโซไนอะซิดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตภาคเหนือตอนบน และการสร้างคู่มือการดำเนินงานป้องกันวัณโรคด้วยยาไอโซไนอะซิด ในเขตภาคเหนือตอนบน --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 3 40
409 ความชุกของอาการจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551 - 2551 Prevalence of pesticide poisoning in public health zone 13, 2008 – 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 11 76
410 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการ ของพยาบาลในโรงพยาบาลเขตจังหวัดนนทบุรี --- 2547 สถาบันบำราศนราดูร CD 9 120
411 การพัฒนารูปแบบระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.1 นางเลิ้ง, กรุงเทพมหานคร The Developing Model of Caring for HIV – Infected Patients at Nanglerng VD and AIDS Clinic, Bangkok. 2541 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 4 63
412 ลักษณะทางคลินิกของโรคไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV Clinical Presentation of Acute Appendicitis in HIV Infected Patients 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 159
413 การใช้เข็มเจาะดูดต่อมน้ำเหลืองโตในช่องท้องในผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ช่วยนำ --- 2545 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 39
414 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Basic Data of The HIV-Infected Patients at Wat Veluvanaram’s Community Care, Bangkok, 2541 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 3 124
415 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี Cost Effectiveness of Drug Resistance Intervention and Treatment in TB Smear Positive Patient, The Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 15 116
416 ชีวเคมีประยุกต์ในผู้ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ : ผลการศึกษาทางด้านคลินิก Biochemical Application in HIV and STD Patients : A Clinical Practice 2547 - - 3 136
417 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อและได้รับยา zidovudine ร่วมกับการผ่าตัดคลอดก่อนเจ็บครรภ์ 2547 - - 0 35
418 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียมและซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3 The Surveillance of Prevalence in Gonorrgeal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By VD & AIDS Clinic 1.3, Bangkok 2547 - - 6 65
419 การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรคตามมาตรฐานการรักษา กรมควบคุมโรคติดต่อ ของหน่วยกามโรคในสาธารณสุขเขต 1, พ.ศ.2543 The Evaluation Study on Standard Management of Venereal Diseases by VD Clinics in Public Health Region 1 2543 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SALTS 0 62
420 การให้บริการปรึกษาเพื่อลดอัตราการป่วยซ้ำในผู้ป่วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ STD Counseling Effects to Diminish Re-infection among the Male Patients 2547 - - 3 65
421 การให้บริการปรึกษาแก่ผู้ป่วยชายที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในคลินิกกามโรคในกรุงเทพมหานคร Sexually Transmitted Disease Counselling for Male Patients Attending Vanereal Disease Clinics in Bangkok 2547 - - 2 92
422 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียม และซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.5 (ท่าเรือ) The Surveillance of Prevalence in Gonorrheal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By Tharua VD & AIDS Clinic, Bangkok 2547 - - 8 80
423 ผลการปฏิบัติงานติดตามผู้สัมผัสกามโรคที่เป็นหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ร่วมกับกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ Co-operated Activities in Contact Tracing of Sex Workers by Venereal Disease Clinics and Epidemiology Section of the Office of Communicable Disease Control Region 1, Bangkok 2547 - - 2 128
424 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมาลาเรียที่มารับการรักษา ที่มาลาเรียคลินิก จังหวัดแม่ฮ่องสอน Self-care Behavior of Malaria Patients at Malaria Clinics in Maehongson Province 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 7 79
425 การรักษาซิฟิลิสในผู้ป่วยชายด้วยอะมอกซี่ซิลลินและโปรเบเนซิด Amoxycillin plus Probenecid in the Treatment of Male Syphilitic Patients. 2547 - - 1 77
426 การศึกษาสภาวะสุขภาพแรงงานสตรีภาควิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Study on Health Status of Female Homeworkers in Small Community Enterprises : SCEs in Responsible Areas of The Office of Disease Prevention and Control 7th Ubonratchatani 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 3 59
427 การประเมินคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในการให้การบริบาล โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ.2543 --- 2543 สำนักวัณโรค CD 6 48
428 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของหญิงขายบริการทางเพศ จังหวัดขอนแก่น ปี 2541 --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 2 55
429 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเองด้วยวิธีการทางเลือก ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดขอนแก่น 2547 - - 2 39
430 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสกลนคร ปี 2540 EVALUATION ON OPISTHORCHIASIS CONTROL PROGRAM IN SKON NAKORN PROVINCE 1997 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 2 58
431 การประเมินผลความก้าวหน้าการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 ปี 2543 EVALUATIVE RESEARCH ON THE RABIES CONTROL PROJECT OF TUMBOL ORGANIZE ADMINISTRATION IN REGION 6, 2000 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 5 60
432 พฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยนอก สถาบันบำราศนราดูร 2547 - - 9 131
433 การลดอัตราการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกโดยผ่านวิธีการผ่าตัดคลอดก่อนการเจ็บครรภ์ร่วมกับการใช้ยา Zidovudine Elective Caesarean Section and Zidovudine Prophylaxis to Reduce Mother to Child Transmission of HIV 2547 - - 0 52
434 การประเมินการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2542 The Household Evaluation of Diarrheal and Acute Respiratory Disease in Childhood in Kalasin Province , 1999 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 59
435 การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครไข้หวัดนกในการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก เขตตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขที่11และ14 Working on prevention and controlling Avian Influenza Volunteer,s role in public health region 11 th and 14 th 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 12 142
436 ความผิดปกติของ Papanicolaou Smear ในสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Abnormal Papanicolaou Smear in Women Infected with Human Immunodeficiency Virus in Bumrasnaradura Institute 2547 - - 0 59
437 ผู้ผ่านการ อบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ภาคใต้ปี 2540 --- 2540 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 78
438 อัตราการติดเชื้อซ้ำและอัตราอุบัติการของโรคหนอนพยาธิในประเทศไทย 2547 - - 13 107
439 การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens -Johnson syndromeในผู้ป่วยโรคเอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร Stevens -Johnson syndrome in AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute 2547 - - 12 144
440 การศึกษาผลการเคลื่อนย้ายของประชากรหอย Neotricula aperta พาหะนำโรคพยาธิใบไม้เลือด schistosomiosis mekongi ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544 --- 2544 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 5 62
441 การศึกษาประสิทธิผลการพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดศรีสะเกษ --- 2552 - CD 42 175
442 อาการทางคลินิกของการติดพยาธิสตรองจีลอยด์แบบแพร่กระจาย 2547 - - 1 71
443 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของ ประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 7 ปีพ.ศ. 2539 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 10 39
444 การศึกษาประสิทธิผลของยา 5% imiquimod cream ในการรักษาหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศและรอบทวารหนักในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี --- 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 7 94
445 การศึกษาผลลัพธ์ของการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับใน 6 จังหวัด ภาคกลาง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 ปี 2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 41
446 การศึกษาผลของการกำจัดต้นกกริมลำธารต่อปริมาณลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Riverside Vegetation Clearance on Anopheles minimus Larval Density in Maetaeng District, Chiang Mai Province 2537 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 62
447 ผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อหญิงบริการ หลังจากการยุบคลินิกกามโรค จากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 The Impact of Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections to Female Sex Worker after Disfigured of STI Unit Resulting from Reengineering of Government System, 2001 2551 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 8 112
448 การศึกษาความชุกของตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ ในอาหารที่ทำจากปลาที่บริโภคในภาคเหนือ ปี 2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 9 48
449 ผลของการปรึกษากลุ่มเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย เสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร --- 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 10 83
450 ความชุกและความรุนแรงของโรคพยาธิปากขอในประเทศไทย ปี 2539 --- 2539 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 71
451 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด --- 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 60
452 การประเมินผลการพ่นพื้นผิวบ้านด้วยสารเคมีเดลต้าเมทรินแลมด้าไซฮาโลทรินและอิโตเฟนพรอกในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Evalution of Deltamethrin, Lambda – cyhalothrin and Etofenprox Household Spray Against Malaria in Mae Hong Son Province, Northern Thailand 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 5 67
453 เปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบเปิดกับระบบปิดที่มีผลต่อการเกิด ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและ ค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2547 - - 2 37
454 การศึกษาความยอมรับและผลข้างเคียงของการใช้ Zidovudine ใน หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร --- 2540 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 50
455 การศึกษาผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของรอยโรคผิวหนังที่มีลักษณะทางคลินิกไม่ชัดเจนในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 2547 - - 0 55
456 การวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียชนิดมาลาริอี โดยวิธีคาวาโมโต บริเวณชายแดนไทย – เมียนม่า ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือของประเทศไทย Detection of Plasmodium malariae by Kawamoto method, along the Thai–Myanmar borders at Mae Hong Son Province, northern Thailand 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 64
457 แนวโน้มการติดเชื้อซิฟิลิสและเชื้อโรคเอดส์ของสตรีมีครรภ์ใน โรงพยาบาลบำราศนราดูร 2547 - - 14 128
458 อัตราเสี่ยงของบุคลากรในห้องคลอดต่อการสัมผัสเลือด และอุบัติเหตุที่มือจากของมีคมในการทำคลอด ทางช่องคลอด ของโรงพยาบาลบำราศนราดูร 2547 - - 1 98
459 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kits for quality control of Acid - Fast Bacilli staining - - 1 61
460 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ ต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร --- 2539 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 6 70
461 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลบำราศนราดูร 2547 - - 3 61
462 การประเมินผลโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Evaluation of the Community Particpation in Empowering Development of Mae Lao Leprosarium, Chiangrai Province 2547 - - 2 54
463 การตรวจการติดเชื้อโรคเรื้อนด้วยวิธี DNA - PCR 2547 - - 1 42
464 การสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย Hearing impairment in Leprosy patients in Raj Pracha Samasai Institute 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS / LEPROSY 4 140
465 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยโรคเรื้อน ณ คลินิกเบาหวาน สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ --- 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS 5 58
466 การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2540 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 51
467 ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (The risk factors related of Non - infectious diseases in Staffs of Raj – Pracha Samasai Institute , Department 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย NATI 4 63
468 สถานการณ์และแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มารับบริการ ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ Situation and Trend of Leprosy New Cases at Raj - Pracha Samasai Institute, Samutprakarn. 2547 สถาบันราชประชาสมาสัย SALTS / LEPROSY 8 102
469 ความชุกของการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีส โดยไม่มีอาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง พ.ศ. 2541 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 60
470 คู่มือการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ของวัยรุ่นในชุมชนไทย --- 2549 สำนักระบาดวิทยา NATI 8 63
471 ความสัมพันธ์ทางข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการติดเชื้อ เลปโตสไปรา ในหนูและผู้ป่วย --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 52
472 การเข้าถึงสุราและบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนไทย รายงานผลการวิจัย ปีที่ 1 (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ พฤติกรรมการป้องกันการ เข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน) THE CORRELATION BETWEEN PHYCHO – SOCIAL FACTORS AND PREVENTIVE BEHAVIOR INVOLVEMENT IN ALCOHOL AND TOBACCO OF ADOLESCENT STUDENT 2549 สำนักระบาดวิทยา NATI 15 72
473 สิ่งแวดล้อมและการเดินทางที่มีผลต่อโรคเลปโตสไปโรซีสในประเทศไทย 2547 - - 0 88
474 การระบาดของอหิวาตกโรค ปากน้ำชุมพร 15 พฤศจิกายน 2540 - 27 มีนาคม 2541 2547 - - 4 44
475 การประเมินระบบเฝ้าระวังเลปโตสไปโรสิสในประเทศไทย 2547 - - 10 52
476 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชนต่อ การพ่นสารเคมีไพรีทอยด์ในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Knowledge, Attitudes and Acceptance in Pyrethroid Residual Spray of the People in Mae Hong Son Province, Northern Thailand 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 6 135
477 อาหารเป็นพิษจากลูกชิ้นปลาที่ปนเปื้อน 2547 - - 14 87
478 การประเมินชุดตรวจ Lepto Latex Test ในการวินิจฉัยเลปโตสไปโรซิส 2547 - - 0 38
479 การศึกษาคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็ก และความเสี่ยงของเด็ก ต่อโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ 2547 - - 0 44
480 เชื้อเลปโตสไปราในหนู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2542-2543 2543 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 40
481 การสำรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราในปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2542 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 36
482 ความชุกของแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราในกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2541 --- 2541 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 52
483 ความชุกของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ เลปโตสไปรา ในทหารกองประจำการ จทบ ขอนแก่น ปี 2542 --- 2542 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 57
484 การศึกษาหาแอนติบอดีต่อเชื้อฮานตาไวรัสในหนูจากจังหวัดนครปฐม และนครราชสีมาประเทศไทย 2547 - - 1 42
485 การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, 2541 --- 2541 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 45
486 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานเป็นโรงเรียนป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SYSTEM 15 81
487 ผลการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสโดย IgM ELISA และ Leptospirosis dipstick กับ Microscopic Agglutination Test (MAT) 2547 - - 3 99
488 ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในประชากรกลุ่มเสี่ยง 2547 - - 1 79
489 พฤติกรรมเสี่ยงการเป็นโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดนครราชสีมา --- 2547 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 73
490 เลปโตสไปโรสีส จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2543 --- 2543 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 41
491 การเปรียบเทียบคะแนนทางคลินิกของผู้ป่วยที่สงสัยโรคเลปโตสไปโรซีส กับวิธีตรวจคัดกรอง --- 2547 - CD 0 40
492 อาการของผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีส จ.สกลนคร, 2543 --- 2543 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 68
493 การประเมินผลโครงการประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ปี 2542 – 2543 The Evaluation Research of Dengue Control Project on the Auspicious Occasion of His Majesty ,s 72 nd ( sixth cycle) Birthday Anniversary Celebrations 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 10 69
494 การสอบสวนโรค:คนไทยที่สงสัยว่าติดโรคเท้าช้าง จากแรงงานต่างชาติชาวพม่า 2545 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  CD 6 54
495 การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิปากขอครบวงจรในหมู่บ้านเขตชนบท The Community Trial Research to Development Technique for Control Hook worm Infection in Rural Area 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี CD 12 83
496 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดระนองต่อผลกระทบของแรงงานพม่า ในด้านสาธารณสุข RANONG PEOPLE ’ S ATTITUDE TOWARD THE IMPACT OF BURMESE MIGRANT LABOUR TO PUBLIC HEALTH 2545 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  CD 1 123
497 การศึกษาประสิทธิผลของยา เมโฟลควิน ในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2540 ) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 39
498 การศึกษาชีวนิสัยในการออกหากินของยุง An.minimus ในจังหวัดชุมพร --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 4 43
499 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการสถานเริงรมย์ ต่อการบริการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SALTS 1 63
500 การเฝ้าระวังความไวของเชื้อมาลาเรียต่อยารักษาในหลอดทดลองในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี (ปี พ.ศ. 2540) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 45
501 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเผชิญปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของหญิง : การเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SALTS 2 92
502 การเฝ้าระวังความไวของเชื้อต่อยารักษามาลาเรีย ในหลอดทดลอง ในพื้นที่จังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2540 ) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 2 46
503 การประเมินผลโครงการอบรมผู้เลี้ยงดูเด็ก เรื่อง โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก --- 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 53
504 การศึกษาเปรียบเทียบ ความไวและความจำเพาะในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ด้วย Rapid malaria test (Quorum ®) กับวิธีตรวจปกติ Giemsa Thick blood film Comparative 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 49
505 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอุบัติการการป่วยเป็นมาลาเรียในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี FACTORS ASSOCIATING WITH THE INCIDENCE OF MALARIA AT TONGPAPOOM DISTRICT KANCHANABURI 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 164
506 การศึกษาปัญหาและหารูปแบบการให้สุขศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กชาวเขาภาคเหนือ Study and Modeling of Health Education ARIC (acute Respiratory infection in Children among Hill-tribes) 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 54
507 การสอบสวนภาวะไข้มาลาเรียระบาดที่จังหวัดสระแก้ว Malaria Outbreak Investigation in Sakaew Province 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 8 176
508 ปัจจัยที่กำหนดการทำงานของอาสาสมัครมาลาเรีย Determinant Factor for Village Malaria Volunteers' Working 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 90
509 การทดสอบประสิทธิภาพของมุ้งชุบสารเคมี Deltamethrin ต่อยุง Anopheles minimus Theobald 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 3 47
510 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 18 60
511 ลักษณะผู้ป่วยที่มารับบริการที่มาลาเรียคลินิกอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด : ข้อมูลเบื้องต้น 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 107
512 บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในงานควบคุมไข้มาลาเรีย : การศึกษาในชุมชนชายแดนไทย-พม่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี Roles of Private Sectors in Malaria Control: A Study in Thai-Myanmar Border Community in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 131
513 บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ Actual and Expected Roles of Local Government Organization to Prevent and Control Non–Communicable Disease and Risk Health 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ NATI 17 114
514 การศึกษาไข้มาลาเรียระบาดที่บ้านตาดฟ้า อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 47
515 การหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรคและการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไรอ่อน (Chigger mite) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Survey of Infected rate in reservoir host of Scrub Typhus and detection of Orientia tsutsugamushi in chigger mite by Polymerase Chain Reaction in Infected areas and Ecotourism areas. 2552 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 12 73
516 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษา: หนองไม้งาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 2552 - - 8 136
517 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี The Study of Diseases Prevention and Control Programs in Sub District Administrative Organization in the Area of Office of Disease Prevention and Control 2 - - 9 66
518 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 Public health management of Tumbon Administrative Organization in children development center in Public Health 14, 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 7 67
519 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละและพื้นที่ห่างไกลศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ปี 2552 A STUDY OF COMPARISON OF THE DIARRHEA PREVENTION BEHAVIORS BETWEEN PEOPLE IN THE AREA CLOSE TO AND FAR FROM MAELA TEMPORARY SHELTER CENTER, THE YEAR OF 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 10 88
520 การเปรียบเทียบอัตราการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบของจังหวัดสระบุรี The Compare with Relapse rates of pulmonary tuberculosis between cure and complete treatment in new case sputum smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Saraburi Province 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SALTS 24 66
521 การศึกษาความหนาแน่นและ การติดเชื้อลิชมาเนียของริ้นฝอยทรายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่เกิดอุบัติการณ์ของโรค Study to the density of sandfies and their infection of Leishmania In affected areas at the upper soutern part of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 6 63
522 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 7 80
523 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านผลฟิล์มเลือดผิดของเจ้าหน้าที่ตรวจบำบัด ในมาลาเรียคลินิก ของจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์และไทย-กัมพูชา Factors influencing the misdiagnosis of microscopists in malaria clinics along the Thai-Myanmar and Thai-Cambodia border provinces 2556 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 5 109
524 กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย Marketing Strategy in Policy Implementation of Surveillance and Rapid Response Team Development in Thailand 2558 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 34 138
525 การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล A development of sub-district SRRT event-based surveillance system. 2558 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 72 86
526 ประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย Evaluation of coverage and usage of malaria prevention methods and associated malaria risk factors among populations in area with malaria transmission in Thailand 2558 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก CD 90 115
527 บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ไข้มาลาเรียสูง ชายแดนไทย - พม่า จังหวัดระนอง 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 2 97
528 การศึกษารูปแบบสำนักงานบ้านเจ้าหน้าที่ปลอดยุงลายของ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 จังหวัดสงขลา 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 0 57
529 การศึกษาเปรียบเทียบสารละลาย Temephos ชุดเก่า และ ชุดใหม่ ต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti. Linnaeus. 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 1 51
530 การติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างชนิด Wuchereria bancrofti ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมป้องกันโรค ของชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดพังงา 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 1 48
531 การศึกษาสารละลาย Temephos ที่บรรจุในซองชาสำเร็จรูป ต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti Linnaeus --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 4 50
532 การใช้ทรายทีมีฟอส ชนิดซองชา ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 7 48
533 การศึกษาระบาดวิทยาและพฤติกรรมการป้องกันรักษาไข้มาลาเรีย ของแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงของจังหวัดระนอง --- 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 8 53
534 การย้อมฟิล์มโลหิตด้วยสียิมซ่าวิธีใหม่ในการวินิจฉัยไข้มาลาเรีย --- 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 2 46
535 ผลการรักษาผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียด้วยยา เมโฟลควิน 750 มก. ที่จังหวัดอุบลราชธานี --- 2545 - CD 1 75
536 การศึกษาประสิทธิผลและการยอมรับของประชาชน เกี่ยวกับ การชุบมุ้งด้วยสารเคมีเพอร์มิทรีน (Permethrin) ในการควบคุมยุงลาย --- 2545 - CD 3 45
537 การทดลองการควบคุมและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย โดยการใช้จุลินทรีย์เบื้องต้น - - 12 53
538 การศึกษาประสิทธิภาพทรายเคลือบ ทีมีฟอส 2 % ในภาชนะขังน้ำ ที่ใช้น้ำหมุนเวียน ในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 47
539 การศึกษาประสิทธิภาพทรายทีมีฟอส 1 % ชนิดซองชา ในการควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลายในชุมชน 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 5 48
540 การศึกษาชีววิทยาของแมลงในน้ำ มวนกรรเชียง Micronecta spp. ศัตรูธรรมชาติของลูกน้ำยุงลาย 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 3 86
541 การศึกษาประสิทธิภาพมุ้งชุบสารเพอร์มิทรินกับยุงลายบ้าน ( Ae. aegypti ) จังหวัดหนองคายและจังหวัดกาฬสินธุ์ 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 3 42
542 การศึกษาความหนาแน่นและเวลาเข้ากัดคนของยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus ในชุมชนชานเมืองขอนแก่น 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 1 41
543 การศึกษาความชุกชุมของยุงลาย Ae. albopictus ในสวนกล้วย และสวนสับปะรด จังหวัดหนองคาย 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 3 40
544 การศึกษาประสิทธิผลการควบคุมลูกน้ำยุงลาย แบบต่อเนื่องของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่ได้รับค่าตอบแทน พ.ศ. 2540 และ 2541 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 5 47
545 การตรวจค้นหาการติดเชื้อไวรัส dengue ในผู้ป่วยกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีน้ำเหลืองวิทยา 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 6 48
546 การค้นหาการติดเชื้อไวรัสเด็งกิวในผู้ป่วยกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชนระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน --- 2545 - CD 1 43
547 ประสิทธิผลการใช้สารเพอร์มิทรินชุบมุ้งและเศษผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมยุงลาย Aedes aegypti ในชุมชน --- 2545 - CD 1 47
548 แหล่งเพาะพันธุ์และความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย --- 2541 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 6 47
549 ความชุกชุมแมลงวันโครงการชุมชนปลอดแมลงวันจังหวัดสกลนคร --- 2538 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 6 51
550 การศึกษาการใส่ทรายอะเบทแบบประหยัดในการควบคุม และป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย --- 2540 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น CD 8 58
551 ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนเขต 5 พ.ศ.2539 --- 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 5 77
552 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน Factors Affecting Behavior Prevention and Control Dengue Haemorrhagic Fever of People 2545 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 50 160
553 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทรายทีมีฟอสชนิดซองชา และชนิดตักใส่โดยตรงในภาชนะขังน้ำที่มีการใช้หมุนเวียนในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย Comparison on used new temephos bagging and applied directly in the water containers for prevention and control Aedes aegypti larvae in community. 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี CD 6 109
554 ประสิทธิภาพของผลมะกรูดในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน ภายในห้องปฏิบัติการ Effectiveness of Bergamot, Citrus hystrix C.D. for control of Aedes aegypti larvae in laboratory 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 CD 22 83
555 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้มุ้งชุบสารเคมีในการควบคุม ไข้มาลาเรียของประชาชน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก --- 2545 - CD 3 61
556 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีอัลฟาซัยเพอร์มิทรินกับเดลต้าเมทรินโดยวิธีการพ่นแบบฤทธิ์ตกค้างในบ้านเพื่อควบคุมไข้มาลาเรีย ในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก Comparative Study on Effectiveness of Alphacypermethrin and Deltamethrin by Indoor Residual Spraying for Malaria Control in Thasongyang District, Tak Province 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี CD 8 117
557 การควบคุมยุงภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเนื่อง ในพิธีเปิดกระทรวงฯ Report on Mosquito Control in Ministry of Public Health on the Opening Ceremony of the Ministry 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 122
558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์แบบครอบจักรวาล (Universal Precautions)ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 จังหวัดนนทบุรี --- 2540 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  CD 4 52
559 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีแลมด้าไซฮาโลทรินและเดลต้าเมทริน ในการควบคุมยุงพาหะโรคมาลาเรีย จังหวัดจันทบุรี Comparative study on Lamdacyhalothrin and Daltamethrin to control malaria vector in Chantaburi province 2540 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 97
560 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำ (IGR) และการพ่น ดี ดี ที เพื่อควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรีย ในแหล่งน้ำไหลในจังหวัดระยอง Comparative Study of Insect Growth Regulator (IGR) with DDT Residual Spraying for Malaria Vector Control in Slow Running Stream of Rayong Province 2547 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 3 116
561 การศึกษาการใช้ยารักษามาลาเรียขนานใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในมาลาเรียคลินิก ของอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ( ปี พ.ศ. 2540) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 43
562 การศึกษาการใช้ยาเมโฟลควินในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในมาลาเรียคลินิก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ( ปี พ.ศ. 2539-2540 ) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 1 48
563 การศึกษาประสิทธิผลการใช้ ยาอาร์ติซูเนตร่วมกับยาเมโฟลควิน ในการรักษาผู้ป่วย มาลาเรีย ชนิดฟัลซิปารัม ในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2540) 2545 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 0 37
564 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ต่อเชื้อมาลาเรียชนิด P. Falciparum --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 6 51
565 โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา NATI 29 50
566 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพ่นหมอกควัน พ่นฝอยละออง และพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ ในการควบคุมยุงลายบ้าน Aedes aegypti Linnaeus (1762 ) ในเขตเทศบาลนครสงขลา --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 5 48
567 ผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อไข้มาลาเรีย จังหวัดตรัง Effect of rubber plantation on malaria transmission by Anopheles mosquito in Malaria Transmission Area, Trang Province 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 4 71
568 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดตรัง --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 18 94
569 1 สาย 1 ตำบล เพื่อชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร กรณีศีกษา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา - - 0 226
570 การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรพื้นที่สูง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ - - 0 63
571 การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใช้สารสกัดชีวภาพในความเข้มข้นต่างกัน - - 12 64
572 การควบคุมวัณโรคในเรือนจำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 10 - - 15 55
573 การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ของผู้ดำเนินการสถานที่สาธารณะประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดราชบุรี - - 0 59
574 การใช้หน้ากากอนามัยและผ้าเช็ดหน้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - - 27 68
575 การดําเนินการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ - - 0 46
576 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลายเขต 5 พ.ศ. 2546 - - 13 73
577 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์สุขภาพชุมชนเปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - - 5 58
578 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546 - - 17 84
579 การตรวจสอบความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมีในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น - - 4 49
580 การตรวจสอบคุณภาพการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ ภาคใต้ ปี 2540 - - 5 49
581 การตรวจหาปริมาณ CD4 T lymphocyte ในสถาบันบําราศนราดูร ปี พ. ศ. 2541-2546 - - 0 54
582 การติดตามผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมเลิกการสูบบุหรี่ของบุคลากร ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5นครราชสีมา ปี 2547 - - 11 67
583 การทดสอบสารเคมีที่ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขต 5 ปี 2547 - - 3 54
584 การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านเภสัชกรรมโครงการ NAPHA ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปี 2547 - - 4 58
585 การบังคับใช้ข้อบังคับและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ : กรณีการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก - - 48 68
586 การปนเปื้อนเชื้อก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในคนและสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๔๘ - - 0 62
587 การประเมินความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตสาธารณสุขที่ 4 - - 0 61
588 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ2547 - - 6 58
589 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อคุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี 2547 - - 6 51
590 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกต่อองค์ความรู้ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2547 - - 5 52
591 การประเมินโครงการป้องกันควบคุมโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน - - 12 122
592 การประเมินประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษา ณ สถานโรคปอด กรุงเทพฯ - - 9 58
593 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนต่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์เมตา (Meta-analysis) - - 33 126
594 การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานบริการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก - - 7 48
595 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขต 9 ปี 2547 - - 18 58
596 การประเมินผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคด้วยวิธี DOTSของอำเภอสาธิต 2 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ - - 5 57
597 การประเมินผลโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี - - 4 56
598 การประเมินผลโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแนวชายแดน - - 11 60
599 การประเมินผลโครงการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและสาธารณภัย - - 9 84
600 การประเมินผลงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขต7 - - 8 52
601 การประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ปี 2547 - - 4 51
602 การปรับพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิของประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2548 - - 4 55
603 การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบกิจกรรมการรับซื้อของเก่าโดยกระบวนการประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษา :บริษัทวงษ์พาณิชย์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก - - 6 134
604 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคผู้ติดเชื้อ HIV ในจังหวัดเชียงใหม่ - - 4 53
605 การเฝ้าระวังกาฬโรคในพื้นที่ชายแดน อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2547 - - 6 67
606 การเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่นในพื้นที่เสี่ยง เขตสาธารณสุข 4 ปี 2547 - - 9 58
607 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนภาวะเห่อ - - 6 64
608 การพัฒนาเครือข่ายการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในเขตภาคเหนือตอนบน - - 6 60
609 การพัฒนาบทบาทและศักยภาพของเจ้าหน้าที่มาลาเรียในการควบคุมวัณโรค อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ - - 4 118
610 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547 - - 5 76
611 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอความชุกสูง - - 5 57
612 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน - - 14 76
613 การพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์ - - 9 62
614 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจของแกนนำ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ประเทศไทย - - 14 72
615 การพัฒนารูปแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุม โรคปอดบวมและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่เสี่ยง ปีงบประมาณ 2545 - 2548 - - 0 62
616 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยด้วยโรคหวัดและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแลเด็ก, ในพื้นที่ด้อยโอกาส จังหวัดปทุมธานี - - 9 82
617 การพัฒนารูปแบบและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิปากขอครบวงจรในหมู่บ้านเขตชนบท - - 7 61
618 การพัฒนารูปแบบวัดปลอดโรคติดต่อ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี - - 6 94
619 การรับรู้บทบาทการป้องกันอุบัติเหตุจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - - 10 91
620 การศึกษาการยอมรับของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อสารเคมีเดลต้าเมทรินและอัลฟาซัยเพอร์เมทรินโดยการพ่นสารเคมีให้มีฤทธิ์ตกค้างบนพื้นผิวบ้านที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก - - 4 76
621 การศึกษาการรอดชีพของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยในผู้ป่วยที่รักษาตามวิธี Directly Observed Treatment Short-course;DOTS ในเขต 5 - - 16 67
622 การศึกษาความรู้ การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษจากเห็ดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี - - 30 71
623 การศึกษาความสัมพันธ์ของ การตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลล์ขูดปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - - 13 81
624 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี - - 0 60
625 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 - - 3 71
626 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่อาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชนเขต 9 - - 7 83
627 การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นซิลิกา และระดับ Hemeoxygenase-1 ในเลือดกับการเกิดโรคซิลิโคสีส - - 5 62
628 การศึกษาประสิทธิผลของยา 5% imiquimod cream ในการรักษาหูดหงอนไก่ บริเวณอวัยวะเพศและรอบทวารหนักในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี - - 0 96
629 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - - 57 110
630 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร - - 5 108
631 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักพิงแม่หละและพื้นที่ห่างไกลศูนย์พักพิงแม่หละ ปี2552 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 - - 7 61
632 การศึกษาเปรียบเทียบระดับยาเนวิราพีนในพลาสมา การตอบสนองทางไวรัสและทางอิมมูนของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ได้รับยาไรแฟมปิซินและไม่ได้รับยาไรแฟมปิซิน - - 3 58
633 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในนิคมอุตสาหกรรม - - 17 160
634 การศึกษาเพื่อหามาตรการป้องกันและควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มกิจการผลิตมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - - 3 117
635 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพื้นที่ท่องเที่ยว เกาะช้าง จังหวัดตราด ปี 2547 - - 0 65
636 การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตชุมชนมุสลิมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก - - 9 64
637 การศึกษาสถานการณ์ การจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในงานเกษตรกรรม - - 0 64
638 การศึกษาสาเหตุการไม่มารับรักษาของผู้ที่พบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองเบื้องต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ - - 11 60
639 การศึกษาอัตราการเกิดโรค Scrub Thypus ในกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู่ - - 4 59
640 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ - - 6 60
641 การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการกระจายถุงยางอนามัยตามโรงแรมและที่พักเขตเมืองพัทยา ปี 2544-2545 - - 4 59
642 การสํารวจความครอบคลุม และความครบถ้วนถูกต้องของการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี พ.ศ. 25461 - - 8 86
643 การสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 - - 7 57
644 การสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2547 - - 7 65
645 การสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ พ.ศ. 2546 - - 6 61
646 การสํารวจโรคเท้าช้างในชาวพม่าที่พักอาศัยอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง - - 5 57
647 การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ(CUP)ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 6 ปี 2547 - - 11 73
648 การสำรวจการติดเชื้อ เอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อในพื้นที่ เขต 10 - - 24 63
649 การสำรวจคุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขต 3 ปี 2547 - - 0 65
650 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว - - 23 72
651 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค: ขุมพลังปัญญาของชุมชน ในพื้นที่ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง - - 0 85
652 เกณฑ์การวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุที่โรงพยาบาลชุมชนใน เขต 5 ปี 2546 - - 4 94
653 ความครบถ้วนของการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2541-2545 - - 3 61
654 ความครบถ้วนของการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับสถานีอนามัยในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ปี 2546 - - 7 97
655 ความชุกของโรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,โรคหัวใจขาดเลือด - - 28 129
656 ความชุกต่อโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุ่มญาติผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ปี พ.ศ. 2547 - - 5 91
657 ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร - - 5 85
658 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546 - - 0 66
659 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและการบริโภคสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ - - 7 69
660 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน - - 14 111
661 ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี - - 10 106
662 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด - - 4 83
663 คู่มือโรคจากสารตัวทำละลายอินทรีย์ - - 5 65
664 โครงการประเมินความคุ้มทุนของการนำวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Hib มาใช้ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย) - - 9 80
665 โครงการประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงานที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ทำงานโรงสีข้าวจังหวัดอุบลราชธานี - - 5 87
666 โครงการประเมินปัญหาสารหนูจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ - - 6 92
667 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผักในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - - 0 95
668 โครงการพัฒนารูปแบบการเพิ่มอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคในเขต 3 - - 10 84
669 โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - - 6 118
670 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรีและตราด - - 13 111
671 โครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่เขต 8 และ 9 - - 6 88
672 โครงการศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 - - 8 75
673 โครงการศึกษาการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 - - 6 81
674 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ - - 0 70
675 โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549 - - 7 101
676 โครงการศึกษาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพคนทำงานในวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ - - 0 63
677 โครงการศึกษาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี - - 6 85
678 โครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 - - 7 65
679 โครงการสำรวจภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่วงของประชาชนจากผู้ปรุงและจำหน่ายอาหารในชุมชนข้างทาง ชุมชนแออัด หมู่บ้านจัดสรร กรณีศึกษา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี - - 14 103
680 เทคนิคการพ่นและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรียต่อสารเคมีในการพ่นติดผนังและชุบมุ้งในพื้นที่ A1 และ A2 เขต 5 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 7 60
681 โรคอาหารเป็นพิษ ที่สถานสงเคราะห์ฯ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปี 2549 --- 2549 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง CD 44 107
682 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่เขต 9 --- 2546 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CD 20 145
683 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร --- - CD 18 187
684 ประเมินความรู้และการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขต 9 --- - CD 26 141
685 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN 2556 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง NATI 11 125
686 ประเมินผลการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ - - 32 81
687 ประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ - - 0 70
688 ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่ 6 จังหวัดของเขต 9 ปี 2547 - - 15 90
689 ประสิทธิผลการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2546-2548 - - 0 107
690 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในการป้องกันภาวะเบาหวานจากการคัดกรองในกลุ่มประชากรที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 110-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร - - 0 84
691 ประสิทธิภาพการไล่ของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) - - 9 85
692 ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - - 13 136
693 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้ากับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005. 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 2 79
694 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการและกิจกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 SYSTEM 11 123
695 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน เขต 12 --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 15 96
696 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 CD / VECTOR 20 116
697 --- Human Immunodeficiency Virus Infection among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Center, Region 11; Nakhon Sri Thammarat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 SALTS 4 161
698 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินืจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : การณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโครงพยาบาลชุมชน เขต 12 The Factors related with differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever : study among Fever of Unknown Origin in the community hospitals , region 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD / VECTOR 34 235
699 --- A Study on factors affecting DHF prevention and control in secondary school กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD / VECTOR 8 75
700 --- WILLINGNESS-TO-PAY AND COST-BENEFIT ANALYSIS ON INTRODUCING HIB CONJUGATE VACCINE INTO THE THAI EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 11 167
701 --- The 8-years Clinical Experiences on Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS Patients at Bamrasnaradura Hospital สถาบันบำราศนราดูร SALTS / AIDS 7 86
702 --- Percutaneous Ultrasound-guided Fine Needle Aspiration of Abdominal Lymphadenopathy in AIDS Patients 2545 - SALTS 4 77
703 --- demonstration project in Bangkok , Thailand. 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 5 74
704 --- Plasma Level of Efavirenz 600 mg/day-based HAART versus 800 mg/day-based HAART in HIV-infected Patients with Tuberculosis and Receiving Rifampicin 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS / AIDS 4 108
705 --- CAPD in HIV infected ESRD patient, A Case Report and Review of Literature 2544 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 4 80
706 ประสิทธิภาพการใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง ( SARS ) สู่ บุคลากร; ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย SARS รายแรก สถาบันบําราศนราดูร ประเทศไทย Early containment of severe acute respiratory syndrome (SARS); experience from Bamrasnaradura Institute, Thailand. 2547 สถาบันบำราศนราดูร CD 22 134
707 --- HIV Survey in Pregnant Women on Delivery in 3 Hospital in Changrai, Northern Part of Thailand, Between 1994-1997 2550 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 2 123
708 --- Comparison of COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5; manual samples preparation protocol with COBAS AmpliPrep™/COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS / AIDS 1 83
709 --- Characteristics of Anopheles minimus (Diptera Culicidal) Larval Habitats in Northern Thailand 2542 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 0 85
710 --- Malaria vector densities in transmission and non-transmission areas during 23 years and land use in Chiang Mai province, Northern Thailand 2544 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 1 126
711 --- A FIELD STUDY ON THE EFFECTS OF RESIDUAL SPRAY OF ENCAPSULATED FENITROTHION ON ANOPHELES MINIMUS POPULATION IN PHARE PROVINCE, NORTHERN THAILAND 2539 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 2 111
712 --- Human Immunodeficiency Virus Type 1 Subtype and Other Factors Associated with Extrapulmonary Crytococcosis among Patients in Thailand with AIDS 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 3 118
713 --- Epidemiology of Methicillin - Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) among HIV Infected Patients in The Bamrasnaradura Insititute, Thailand, 2003 – 2004 : Should we consider endemic? 2547 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 1 81
714 --- Detection of HIV-1 nucleic acid from dried blood spot (DBS) specimens 2546 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 3 75
715 --- Plasma Nevirapine Levels and 24-Week Efficacy in HIV-Infected Patients Receiving Nevirapine-Based Highly Active Antiretroviral Therapy with or without Rifampicin 2549 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 2 112
716 --- Diagnosis of Wuchereria bancrofti Infection in Endemic Populations : Diagnosis Approaches to Control and Elimination 2545 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 0 72
717 ผลการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี --- 2548 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 5 86
718 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขต 5 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 4 105
719 พฤติกรรมขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON- COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATI ENTS IN MAGINALIZED LIVING CONTEXTS 2549 สำนักจัดการความรู้ SALTS 6 135
720 ระบาดวิทยาของผู้ป่วยบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 NCD 25 113
721 รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร The Model of Empowerment Evaluation for the Development Participation Prevention Behavioral of Avian Influenza in Wangkam Local Administration, Kamphaengphet 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ CD 12 118
722 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 6 163
723 รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจ วินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และ ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages 2557 สำนักจัดการความรู้ CD 6 105
724 ศึกษาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา --- - CD 2 108
725 สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการจมน้ำของกลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 --- 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 201 177
726 สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552 Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009 2552 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี AIDS 8 159
727 สิ่งคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียงในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา EN-OCC 4 73
728 สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา --- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 EN-OCC 10 83
729 อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหม่ของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย์ --- 2547 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา CD 0 104
730 อัตราการติดเชื้อสครับไทฟัสของสัตว์รังโรค ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงในเขต 5 ปี 2547 --- - CD 7 153
731 การศึกษาระดับการสัมผัสโลหะหนักในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยด้วยวิธี Pooled Urine Samples Exposures to Heavy Metals Among Pregnant Woman of Thailand ; Evidence form Analysis of Pooled Urine Samples 2560 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 18 160
732 การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย Treatment outcome of pre-treatment hepatitis and non pre-treatment Hepatitis in new sputum smear positive Tuberculosis patients in the lower northern Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก SALTS 19 83
733 โครงการสำรวจความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ก่อนเริ่มรับการรักษา Prevalence Survey of HIV Drug Resistance among pretreatment HIV/AIDS patients 2560 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 70 225
734 การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Chiggers, Rodents and Infected Rate of Rickettsia in Rodents in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 16 179
735 ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 17 89
736 ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง ๑๕ ปีหลังจากเริ่มการกำจัดโรคในประเทศไทย Lymphatic Filariasis transmission status 15 years after implementing LF Elimination programme in Thailand 2560 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 21 243
737 การทดสอบประสิทธิภาพ (Steinema carpocapsae) ไส้เดือนฝอยสูตรผงละลายน้ำในการควบคุมแมลงวันบ้าน Study on Efficacy of Entomopathogenic Nematode (Steinernema carpocapsae) in wettable powders formulation (WP) for controlling House fly (Muscadomestica Linnaeus) 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 9 105
738 การศึกษารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการกินยาต้านไวรัส อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี The study of Service Model for ARV Drug Adherence of HIV/AIDS People 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี SALTS 25 93
739 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชน บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน --- 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 25 128
740 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่มีที่นั่งดื่ม ในพื้นที่เสี่ยงสูง Factors Affecting the Alcoholic Beverages Control Act B.E. 2551 Compliance among Off-Premise Alcohol Retailers in High Risk Area 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 26 201
741 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีผลการต่อ ความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส Determining risks of environmental and behavioral exposures for severe leptospirosis 2560 สำนักระบาดวิทยา CD 68 89
742 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก Standard environmental development of the point of entry at the ground crossing 2560 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 8 74
743 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Initialing Participatory Research Model for Tracing Household Close Contacts of Leprosy Cases in Lower South Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SALTS 18 168
744 โครงการต้นทุนและประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Costs and effectiveness of new leprosy case finding in contact leprosy case in lower South of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา SALTS 19 92
745 การวิจัยระยะที่ II/III แบบเปิดฉลาก ในพหุสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้ Open label phase II/III, multicenter, trial to assess the efficacy, safety, tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically infected adults with no or compensated cirrhosis in Thailand and Malaysia 2560 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน SALTS 41 406
746 การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืช ต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน The Preliminary Study of Attractive Toxic Sugar Baits Mixed with Herbal Plant Extract against Aedes aegypti and Aedes albopcitus 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 66 122
747 โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย The Thai HIV Disease Progression : An Observation Database 2557 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 20 163
748 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ Infection rate of zoonotic diseases in rats for surveillance system at the borderline areas and point of entries 2558 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 77 148
749 การศึกษาศักยภาพของริ้นฝอยทรายและหนูในพื้นที่มีผู้ป่วยประเทศไทยต่อการติดเชื้อลิชมาเนีย Study on the potentiality of sandflies and rat from the affected areas in Thailand to Leishmania infection 2558 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 22 134
750 การศึกษาระบาดวิทยาและอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัส ในไรอ่อนและหนูในพื้นที่แหล่งระบาดโรคของประเทศไทย --- 2558 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง CD 37 132
751 โครงการวิจัยปัจจัยของผู้ปกครองในการนำเด็ก เข้ารับวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ชายแดนใต้ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 41 141
752 รายงานผลการประเมินความพร้อมในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2554 --- 2554 สำนักจัดการความรู้ SYSTEM 28 117
753 การประเมินชุดตรวจ Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit ในการช่วยวินิจฉัยวัณโรค Evaluation of Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit in diagnosis of tuberculosis. 2554 สถาบันบำราศนราดูร SALTS 16 94
754 โครงการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอในประชากรไทย Study on the antibody level against polio in Thai population 2554 สำนักระบาดวิทยา CD 3 72
755 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลอุบุติการณ์การตายจากโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการศึกษาฐานประชากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระยะยาว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 Health situation analysis of age-standardized mortalities of cancer in Phanom Phrai and Nong Hi district, Roi Et province Thailand 2010 2553 สำนักระบาดวิทยา NATI 11 199
756 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่ Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic Emerging Infectious Diseases in Human and Wildlife: Burden of Influenza. 2554 สำนักระบาดวิทยา CD 35 196
757 การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโน และมาตรการความปลอดภัย The Study of the Health Status of The Exposed Workers to Nanomaterials And Safety Regulation 2554 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 4 88
758 การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council Of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2554 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 4 129
759 สุขภาพพระสงค์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมดดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี HEALTHY OF BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC HEALTH SELF CARE BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AREA OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 2, SARABURI PROVINCE 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี SYSTEM 1217 167
760 รูปแบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกตอนล่างของประเทศไทย Designated and participating of people who lived at borderline area With have designated check to points Communicable Disease Surveillance and Prevention along the under Border of West cost of Thailand 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี SYSTEM 48 104
761 โครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย ผลิตจากสมองหนูในประเทศไทย Effectiveness of Mouse Brain-Derived Inactivated Japanese Encephalitis Vaccine in Thailand 2553 สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ CD 34 219
762 การประเมินความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2553 The Evaluation on Public Health Emergency responsibility among the Local governance Administration, in office of Disease Provention and Control I , 2010 2553 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 23 113
763 การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิกเนื้อดินเผาประจำครัวเรือน สำหรับพื้นที่การปนเปื้อนแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก EFFECTIVE OF CERAMIC WATER FILTER IN HOUSEHOLD FOR THE EFFECT AREA OF CADMIUM CONTAMINATION TO THE ENVIRONMENT IN MAE SOT TAK 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก EN-OCC 30 149
764 พัฒนารูปแบบระบบกำจัดก๊าชยาดมสลบส่วนเกินในห้องผ่าตัด Model development for controlling of waste anesthetic gases in operating room 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช EN-OCC 3 108
765 การศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในไรอ่อนและตับ/ม้ามหนู ที่ดักได้ในภาคเหนือโดยวิธี Polymerase chain reaction The study of Orientia tsutsugamushi strain in chigger mite and liver/spleen from trapping rat in northern part by used Polymerase chain reaction 2561 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 22 110
766 การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และเขตเมืองจังหวัดภูเก็ต Devetopment of Transmission Modets of Dengue Hemorrhagic Fever in relation to Climate and Landscape Changes in Tourism and Urbanized Areas of Phuket Province. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 103 127
767 การศึกษากระบวนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลในช่วงเทศกาล พื้นที่ภาคเหนือตอนบน The Road Traffic Injury Prevention Process of Local Administration Office during the Festival in the Upper North 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ NATI 29 168
768 ประเมินผลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน 15 - 19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 Evaluation alcohol consumption control in youth age 15 - 19 years old, Health Regional Area 7th. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น NATI 46 100
769 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย Appropriate approach for malaria elimination, in the pilot area, upper Southern Thailand. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 79 253
770 การศึกษาชนิดพาหะและสัตว์รังโรคสครับไทฟัสในพื้นที่จังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ตอนล่าง Studies on vector and reservoir of scrub typhus in special economic zone of southernmost, Thailand. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา CD 25 176
771 สมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย Managerial competencies of Head team of Non-Communicable diseases clinic in preparation for the Thailand reform 2561 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค NATI 28 120
772 การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ของหน่วยงานสหสาขาในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่6 ปี 2559-2560 The preventive measures of the road traffic injury conducted by multidisciplinary sectors in urban area under the health region 6 during 2016-2017. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี NATI 14 206
773 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจาแป่ ในพื้นที่ชุมชน บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน --- 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 18 141
774 ประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า (Lamiales:Acantahceae)ต่อยุงลายบ้านอีจิปไตย์พาหะนาโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกาและโรคปวดข้อยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ Efficacy of Andrographis paniculata (Lamiales: Acantahceae) extracts against the Aedes aegypti a vector of dengue fever, Zika virus and Chickungunya, in laboratory 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 217 602
775 การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ ของผู้ต้องขังในเรือนจาระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner–inmates : first admitted, transferred and discharged. 2561 สถาบันราชประชาสมาสัย CD 18 115
776 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมพัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรที่มีเพสสัมพันธ์กับชายและสาวประเพศสองในประเทศไทย Cost-Utility Analysis of HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) among Men who Have Sex with Men (MSM) and Transgender (TG) in Thailand 2560 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค SALTS 32 121
777 การศึกษาคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงาน Quality of assessment and application of the assessment 6 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ SYSTEM 8 147
778 การศึกษาพาหะนำโรค และอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนีย ในพาหะนำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Vectors and Infection Rate of Leishmania in Vectors in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช CD 39 180
779 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveillance. 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 14 142
780 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 Factor related of the Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) sub-district level in Chaiyaphum Province ; 2015 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 27 143
781 การพัฒนารูปแบบการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนในประเทศไทย ศึกษากรณี:การห้ามดื่มในวันสำคัญทางศาสนา การห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่ The effectiveness of the Alcohol Act B.E 2551 which  effects to the behavior of Thai people ,study case : the advertising picture , warning , religious holiday , forbidding in the workplace and which driving the vehicle. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี NATI 49 117
782 การศึกษาความสัมพันธ์ของ การตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูก กับ พยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลล์ขูดปากมดลูกในหญิงอาชีพขายบริการ ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ --- 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ SALTS 12 114
783 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveilance สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ EN-OCC 5 87
784 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาไม่สำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน --- 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น SALTS 29 106
785 ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province. 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา NATI 14 173
786 การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง Risk perceptions and Influenza vaccination in high risk groups 2558 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ CD 579 688
787 การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control 2558 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง SYSTEM 9 95
788 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา SYSTEM 56 160
789 ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก “รูปแบบตำบลน้ำดิบ” ในภาคเหนือของประเทศไทย “Effectiveness of “Naamdip subdistric denque prevention Model” in northern Thailand 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ CD 103 194
790 แหล่งเพาะพันธุ์ของริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่ถ้ำระฆังทอง จังหวัดสตูลประเทศไทย Breeding Sites of Sand flies (Diptera: Psychodidae) in Tham Rakhang Thong Cave, Satun Provincce, Thailand 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 CD 42 95
791 การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย Cohort study of HIV, STI and preventive interventions among young men who have sex with men (YMSM) in Thailand (The Young MSM Cohort Study) 2562 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SALTS 85 241
792 การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner-inmates : first admitted, transferred and discharged. 2562 สถาบันราชประชาสมาสัย SYSTEM 181 162
793 ชุดโครงการวิจัย ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา Evaluation of Measure to Disease Prevention and Control at Thailand’s Trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SYSTEM 31 166
794 โครงการย่อย : ประเมินผลมาตรการความร่วมมือในการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา Evaluation of the Cooperation Measure to Disease Prevention and Control at Thailand’s Trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SYSTEM 22 139
795 โครงการย่อย : ประเมินผลมาตรการอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา Evaluation of the International Health Volunteer to Disease Prevention and Control at Thailand’s Border with Myanmar, LAOs, and Cambodia 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 SYSTEM 33 149