ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
91
no image.
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา - - - - - 0 109 รายละเอียด
92
no image.
ความรู้ด้านระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค )(โรคอีโบลา) - - - - - 0 170 รายละเอียด
93
no image.
ความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ,โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ) (วิดิโอความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ) - - - - - 0 136 รายละเอียด
94
no image.
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) - - - - - 0 128 รายละเอียด
95
no image.
ความรู้จากการสอบสวนโรค (การสอบสวนโรคอีโบลา) - - - - - 0 129 รายละเอียด
96
no image.
เทคนิคการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - - - - 0 105 รายละเอียด
97 บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2550-2552 บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2550-2552 - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2553 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 5 230 รายละเอียด
98
no image.
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - - - - 0 112 รายละเอียด
99
no image.
คู่มือปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ - - - - - 0 131 รายละเอียด
100
no image.
แนวทางการประสานงานเครือข่าย - - - - - 0 129 รายละเอียด
101
no image.
แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าว - - - - - 0 132 รายละเอียด
102
no image.
เทคนิคการทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายรักชาย (Men who have sex with men : MSM) - - - - - 0 107 รายละเอียด
103 การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 การเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2558 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 5 156 รายละเอียด
104 การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ การบริหารจัดการโครงการเตรียมการและจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2558 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 2 126 รายละเอียด
105
no image.
ขุนทรัพย์จากห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ - - - - - 0 132 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562