ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
76
no image.
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - - - - - 0 67 รายละเอียด
77
no image.
การเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง - - - - - 0 46 รายละเอียด
78
no image.
เทคนิคและทักษะการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร - - - - - 0 39 รายละเอียด
79
no image.
การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) - - - - - 0 45 รายละเอียด
80
no image.
การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข - - - - - 0 52 รายละเอียด
81
no image.
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) - - - - - 0 43 รายละเอียด
82
no image.
การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในพื้นที่ - - - - - 0 39 รายละเอียด
83
no image.
การพัฒนาประสิทธิภาพการพ่นเคมีควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง - - - - - 0 42 รายละเอียด
84
no image.
การบริหารคุณภาพการวิจัย:การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย - - - - - 0 41 รายละเอียด
85
no image.
การทำวิจัย - - - - - 0 38 รายละเอียด
86
no image.
การจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพ - - - - - 0 48 รายละเอียด
87
no image.
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - - - - - 0 52 รายละเอียด
88
no image.
การจัดการความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 44 รายละเอียด
89
no image.
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย - - - - - 0 43 รายละเอียด
90
no image.
การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน - - - - - 0 39 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562