ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
61
no image.
เทคนิคการนิเทศงาน - - - - - 0 115 รายละเอียด
62
no image.
โรคไข้มาลาเรีย - - - - - 0 111 รายละเอียด
63
no image.
ทักษะการสอบสวนกลุ่มโรคอาหารและน้ำ - - - - - 0 120 รายละเอียด
64
no image.
การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ - - - - - 0 107 รายละเอียด
65
no image.
การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม หมอกควัน และฝอยละออง - - - - - 0 130 รายละเอียด
66
no image.
การจัดทำรายงานและตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน - - - - - 0 152 รายละเอียด
67
no image.
การบริหารจัดการ จาก ผอ.สมัยกังสวร - - - - - 0 118 รายละเอียด
68
no image.
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค จาก รองผอ.มาลี เกิดพันธ์ - - - - - 0 117 รายละเอียด
69
no image.
ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ - - - - - 0 112 รายละเอียด
70
no image.
บทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ สคร.8 - - - - - 0 121 รายละเอียด
71
no image.
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ - - - - - 0 121 รายละเอียด
72
no image.
การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยใช้ระบบ UCHA - - - - - 0 108 รายละเอียด
73
no image.
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน - - - - - 0 118 รายละเอียด
74
no image.
เทคนิคการใช้/ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควันและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี - - - - - 0 109 รายละเอียด
75
no image.
ทักษะการตรวจเตือน/ตรวจจับและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามกฎหมายควบคุมเหล้า-บุหรี่ - - - - - 0 124 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562