ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46
no image.
คู่มือการเข้าระบบ แบบสำรวจพัฒนาองค์กรออนไลน์ ประจำปี2557 - - - - - 0 139 รายละเอียด
47
no image.
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 - - - - - 0 134 รายละเอียด
48
no image.
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี2557 - - - - - 0 126 รายละเอียด
49
no image.
การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ - - - - - 0 129 รายละเอียด
50
no image.
คู่มือ การเบิกจ่ายเงิน - - - - - 0 157 รายละเอียด
51
no image.
แนวทางการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ - - - - - 0 116 รายละเอียด
52
no image.
บทเรียนจากเทคนิคการตรวจเชื้อ (smear) โรคเรื้อน - - - - - 0 116 รายละเอียด
53
no image.
บทเรียนจากระบบป้องกันและควบคุมวัณโรคของสคร.๑o (การค้นหา การรักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาเจ้าหน้าที่วัณโรค /การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล) - - - - - 0 112 รายละเอียด
54
no image.
เทคนิคการพ่นสารเคมี การดูแลเครื่องพ่น /การประเมินเครื่องพ่น - - - - - 0 121 รายละเอียด
55
no image.
การพยากรณ์โรค - - - - - 0 125 รายละเอียด
56 การสอบสวนวัณโรคดื้อยา การสอบสวนวัณโรคดื้อยา - กองวัณโรค 2554 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 9 221 รายละเอียด
57
no image.
ด่านควบคุมโรคติดต่อชายแดนแม่สอด - - - - - 0 114 รายละเอียด
58
no image.
การสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงระบาด - - - - - 0 153 รายละเอียด
59
no image.
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 142 รายละเอียด
60
no image.
การควบคุมโรคมาเลเรียในพื้นที่ A2 - - - - - 0 111 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562