ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31
no image.
การจัดการความรู้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - - - - 0 52 รายละเอียด
32
no image.
โครงการ การประเมินผลการรักษา ดูแลและการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย - - - - - 0 50 รายละเอียด
33
no image.
การปฏิบัติงานเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - - - - - 0 42 รายละเอียด
34
no image.
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - - - - - 0 44 รายละเอียด
35
no image.
โครงการก่อสร้างอาคาร กรมควบคุมโรค - - - - - 0 32 รายละเอียด
36
no image.
งานด้านพัฒนากลยุทธ์ - - - - - 0 71 รายละเอียด
37
no image.
งานด้านติดตามและประเมินผล - - - - - 0 38 รายละเอียด
38
no image.
งานด้านแผนปฏิบัติการและงบประมาณ - - - - - 0 40 รายละเอียด
39
no image.
การบริหารโครงการ (ประชุม อบรม สัมมนา) - - - - - 0 71 รายละเอียด
40
no image.
การกำหนดตำแหน่ง - - - - - 0 34 รายละเอียด
41
no image.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค - - - - - 0 38 รายละเอียด
42
no image.
เทคนิคพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ - - - - - 0 46 รายละเอียด
43
no image.
เทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะ - - - - - 0 28 รายละเอียด
44
no image.
เทคนิคการบริหารจัดการงานพีและกิจกรรมพิเศษ - - - - - 0 65 รายละเอียด
45
no image.
การดำเนินงานการพัฒนาองค์การ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2557 - - - - - 0 32 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562