ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
301 สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2557 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 3 141 รายละเอียด
302 การดําเนินงาน ด้านพัสดุ การดําเนินงาน ด้านพัสดุ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 9 128 รายละเอียด
303 ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 4 182 รายละเอียด
304 การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข - กองโรคติดต่อทั่วไป 2554 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 133 รายละเอียด
305 กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 0 112 รายละเอียด
306 กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 0 105 รายละเอียด
307 โครงการเฝ้าระวังวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสำนักวัณโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการเฝ้าระวังวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสำนักวัณโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - กองวัณโรค 2554 สำนักวัณโรค SALTS / TB 0 97 รายละเอียด
308 การลดอัตราตายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค การลดอัตราตายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค - กองวัณโรค 2554 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 3 116 รายละเอียด
309 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นวัณโรคในสถานสงเคราะห์คนชรา  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นวัณโรคในสถานสงเคราะห์คนชรา - กองวัณโรค 2554 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 1 90 รายละเอียด
310 ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย - กองวัณโรค 2557 สำนักวัณโรค SALTS / TB 4 109 รายละเอียด
311 “อย่าคิดเล็ก กับ งานวัณโรคเด็ก” “อย่าคิดเล็ก กับ งานวัณโรคเด็ก” - กองวัณโรค 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 1 88 รายละเอียด
312 คู่มือการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบติการ (ฉบับบนักปฏิบัติ) คู่มือการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบติการ (ฉบับบนักปฏิบัติ) - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 4 115 รายละเอียด
313 เทือง ชีวิตและความฝันบนเส้นทางมาลาเรีย เทือง ชีวิตและความฝันบนเส้นทางมาลาเรีย - นางธิดา นิ่มมา นายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล นางสาวอุทัยพร อัครานุภาพพงศ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำทัพ นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์ นายจักรพงษ์ เพ็งแจ้ง นางสาวปณิษรา จันทรวิมูล นายศุภฤกษ์ ไชยานุวัติวงษ์ นางสาวนิศามณี รอดแก้ว นายชนุดม มุสิกะพงษ์ - - - 5 93 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562