ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
301 สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2557 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 1 17 รายละเอียด
302 การดําเนินงาน ด้านพัสดุ การดําเนินงาน ด้านพัสดุ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 1 10 รายละเอียด
303 ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 1 56 รายละเอียด
304 การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข - กองโรคติดต่อทั่วไป 2554 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 1 16 รายละเอียด
305 กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ กรณีการระบาดของกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุจากต่างประเทศ - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 0 7 รายละเอียด
306 กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล - กองโรคติดต่อทั่วไป 2559 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 0 7 รายละเอียด
307 โครงการเฝ้าระวังวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสำนักวัณโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการเฝ้าระวังวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสำนักวัณโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - กองวัณโรค 2554 สำนักวัณโรค SALTS / TB 0 5 รายละเอียด
308 การลดอัตราตายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค การลดอัตราตายเพื่อเพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค - กองวัณโรค 2554 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 0 5 รายละเอียด
309 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นวัณโรคในสถานสงเคราะห์คนชรา  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นวัณโรคในสถานสงเคราะห์คนชรา - กองวัณโรค 2554 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 0 5 รายละเอียด
310 ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย - กองวัณโรค 2557 สำนักวัณโรค SALTS / TB 0 10 รายละเอียด
311 “อย่าคิดเล็ก กับ งานวัณโรคเด็ก” “อย่าคิดเล็ก กับ งานวัณโรคเด็ก” - กองวัณโรค 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 0 4 รายละเอียด
312 คู่มือการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบติการ (ฉบับบนักปฏิบัติ) คู่มือการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบติการ (ฉบับบนักปฏิบัติ) - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD / CD 0 6 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562