ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
301 สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2557 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 4 รายละเอียด
302 การดําเนินงาน ด้านพัสดุ การดําเนินงาน ด้านพัสดุ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 5 รายละเอียด
303 ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 4 รายละเอียด
304 การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข - กองโรคติดต่อทั่วไป 2554 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 0 7 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562