ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
286 คู่มือปฏิบัติงาน ทักษะการติดต่อประสานงานและการพูดในที่ชุมชน พิธีกร   หรืองานพิธีการที่สําคัญ คู่มือปฏิบัติงาน ทักษะการติดต่อประสานงานและการพูดในที่ชุมชน พิธีกร หรืองานพิธีการที่สําคัญ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2554 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 4 212 รายละเอียด
287 คู่มือปฏิบัติงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. ๒๕๕๑ คู่มือปฏิบัติงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. ๒๕๕๑ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2554 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 7 96 รายละเอียด
288 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง กํากับและควบคุมภายใน สํานักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง กํากับและควบคุมภายใน สํานักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๔ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2554 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 100 รายละเอียด
289 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง กํากับและควบคุมภายใน สํานักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง กํากับและควบคุมภายใน สํานักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๔ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2554 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 2 130 รายละเอียด
290 สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 4 115 รายละเอียด
291 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2559 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 0 120 รายละเอียด
292 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2559 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 128 รายละเอียด
293 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 144 รายละเอียด
294 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 111 รายละเอียด
295 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2559 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 0 93 รายละเอียด
296 ขั้นตอนการลาไปศึกษาต่างประเทศ ขั้นตอนการลาไปศึกษาต่างประเทศ - สำนักงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 2557 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ระบุ 1 119 รายละเอียด
297 ยุทธการจัดการความรู้ ของสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2554 ยุทธการจัดการความรู้ ของสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2554 - กองโรคติดต่อทั่วไป 2554 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 4 103 รายละเอียด
298 คิดถึงอดีตภารธุระ การสำรวจและการศึกษาด้านกีฏวิทยา คิดถึงอดีตภารธุระ การสำรวจและการศึกษาด้านกีฏวิทยา - กองโรคติดต่อทั่วไป 2554 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 113 รายละเอียด
299 แนวทางการสุ่มสํารวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ แนวทางการสุ่มสํารวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 85 รายละเอียด
300 บทสรุปการเรียนรู้ของแผนจัดการความรู้ ปี 2557 สํานักโรคติดต่อทัวไป บทสรุปการเรียนรู้ของแผนจัดการความรู้ ปี 2557 สํานักโรคติดต่อทัวไป - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 3 168 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562