ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) การจัดบริการปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว (Same day result) - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 12 240 รายละเอียด
17 แนวทางการเปรียบเทียบปรับและขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง) แนวทางการเปรียบเทียบปรับและขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง) - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2557 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 25 138 รายละเอียด
18 การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน การถอดบทเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของงานสารบรรณใน หน่วยงาน - กองวัณโรค 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง SALTS / TB 27 321 รายละเอียด
19
no image.
การจัดทำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด - - - - - 0 209 รายละเอียด
20
no image.
กระบวนการบริหารงานสารบรรณ - - - - - 0 265 รายละเอียด
21
no image.
กระบวนการจดแจ้งรายการส่วนประกอบบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ (ยส.3) - - - - - 0 138 รายละเอียด
22
no image.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Management & Human Resource Development) - - - - - 0 187 รายละเอียด
23
no image.
ความสำเร็จของการจัดตั้งระบบการดูแลผุ้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีแบบสหสาขาวิชาชีพ ของสถาบันบำราศนราดู - - - - - 0 133 รายละเอียด
24
no image.
สถานการณ์ไกล่เกลี่ยสู่บทเรียนการจัดการความเสี่ยง - - - - - 0 153 รายละเอียด
25
no image.
ทำอย่างไร ให้การขับเคลื่อนระบบยาประสบความสำเร็จ - - - - - 0 122 รายละเอียด
26
no image.
การจัดทำแผนรับอุบัติภัยหมู่ของสถาบันบำราศนราดูร - - - - - 0 149 รายละเอียด
27
no image.
เทคนิคของการควบคุมความกลัวของทีม EIDS - - - - - 0 129 รายละเอียด
28
no image.
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคจากการทำงาน - - - - - 0 139 รายละเอียด
29
no image.
แนวทางการสงเคราะห์ค่าตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน - - - - - 0 106 รายละเอียด
30
no image.
แนวทางการนิเทศงานโรคเรื้อน - - - - - 0 194 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562