ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน         การมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน - นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น 2547 สำนักโรคไม่ติดต่อ NCD 136 519 รายละเอียด
2
no image.
แนวทางการป้องกันควบคุมโรค โดยการลดการบริโภคเกลือ - - - - - 0 268 รายละเอียด
3
no image.
คู่มือปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - กองโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 29 264 รายละเอียด
4
no image.
เอกสารวิชาการพาหะนำโรคและโครงการควบคุมพาหะนำโรคที่สำคัญของช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ - - - - - 0 235 รายละเอียด
5
no image.
แนวทางการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็ก - - - - - 0 225 รายละเอียด
6
no image.
การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก - - - - - 0 361 รายละเอียด
7
no image.
การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน - - - - - 0 237 รายละเอียด
8
no image.
การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย - - - - - 0 176 รายละเอียด
9 ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง       ถอดบทเรียนแนวทาง การจัดการพิษวิทยาสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 44 254 รายละเอียด
10
no image.
การพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - - - - - 0 167 รายละเอียด
11
no image.
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านApplication บนโทรศัพท์มือถือ - - - - - 0 179 รายละเอียด
12
no image.
คู่มือการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - - - 0 190 รายละเอียด
13 คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่ คู่มือการจัดทําข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่ - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักวิชาการส่วนกลาง CD 19 230 รายละเอียด
14 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคมุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาป้องกันควบคมุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 14 225 รายละเอียด
15 โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โครงการสื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2557 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 6 190 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562