ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
สถานการณ์ไกล่เกลี่ยสู่บทเรียนการจัดการความเสี่ยง - - - - - 0 77 รายละเอียด
2
no image.
สอบสวนโรคเบื้องต้น กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคอหิวาตกโรค - - - - - 0 50 รายละเอียด
3 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2018) สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2018) JITMM 2018 Report - - กองนวัตกรรมและวิจัย - 37 239 รายละเอียด
4 สรุปบทเรียน การจัดตลาดนัดความรู้ เรื่องการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายใน การดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัย สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร สรุปบทเรียน การจัดตลาดนัดความรู้ เรื่องการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายใน การดูแลสุขภาพเกษตรกร และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัย สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเกษตรกร - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2557 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 1 34 รายละเอียด
5 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2558 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 2 34 รายละเอียด
6 สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานคณะกรรมการควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 3 43 รายละเอียด
7 สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2557 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 2 46 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562