ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของอำเภอที่มีผลการดำเนินงานควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดีเยี่ยมปี2557และ2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - - - - 0 60 รายละเอียด
2
no image.
ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - - - - - 0 51 รายละเอียด
3
no image.
ระบาดวิทยาของโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) - - - - - 0 93 รายละเอียด
4 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2559 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 0 41 รายละเอียด
5 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2559 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 41 รายละเอียด
6 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 1 47 รายละเอียด
7 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2558 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NATI / ALCOHOL 0 43 รายละเอียด
8 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน  (KM Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน (KM Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2559 สำนักงานคระกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 0 36 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562