ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก - - - - - 0 78 รายละเอียด
2 พัฒนาศักยภาพทีม SRRT โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพทีม SRRT โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ - กองระบาดวิทยา 2553 สำนักระบาดวิทยา SYSTEM 4 50 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562