ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
ปัจจัยการดำเนินงานด้านชันสูตรให้ประสบผลสำเร็จ - - - - - 0 53 รายละเอียด
2
no image.
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ: การนิเทศ - - - - - 0 52 รายละเอียด
3
no image.
ประเมินผลระดับเขต - - - - - 0 54 รายละเอียด
4 ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านห้องปฎิบัติการ :การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียสู่การยอมรับระดับนานาชาติ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 0 65 รายละเอียด
5
no image.
ประสบการณ์เทคนิคการประสานหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในกรณีเร่งด่วน - - - - - 0 48 รายละเอียด
6
no image.
ประสบการณ์การบริหารทางการพยาบาล - - - - - 0 59 รายละเอียด
7
no image.
ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ - - - - - 0 61 รายละเอียด
8 ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน ประสบการณ์เทคนิคการประสาน หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน ในกรณีเร่งด่วน - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2559 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง VECTOR 3 93 รายละเอียด
9 ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย ประสบการณ์การทํางานด้านวัณโรคดื้อยาหลาย ขนาน ที่หาไม่ได้จากตําราเรีย - กองวัณโรค 2557 สำนักวัณโรค SALTS / TB 3 38 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562