ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน ปีที่ดำเนินการ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1
no image.
บทเรียนจากเทคนิคการตรวจเชื้อ (smear) โรคเรื้อน - - - - - 0 53 รายละเอียด
2
no image.
บทเรียนจากระบบป้องกันและควบคุมวัณโรคของสคร.๑o (การค้นหา การรักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาเจ้าหน้าที่วัณโรค /การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล) - - - - - 0 54 รายละเอียด
3
no image.
บทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ สคร.8 - - - - - 0 59 รายละเอียด
4 บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2550-2552 บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2550-2552 - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2553 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 2 65 รายละเอียด
5
no image.
บทเรียนการขับเคลื่อนระบบยาในสถาบันบำราศนราดูรสู่มาตรฐาน HA - - - - - 0 55 รายละเอียด
6
no image.
บทเรียนรับผู้ป่วย EBOLA ตอน: พนักงานขับรถสู่เวทีพัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย EBOLA ของสถาบันฯ - - - - - 0 49 รายละเอียด
7
no image.
บอกกล่าว เล่างาน ผ่านประสบการณ์ ลุง ป้า - - - - - 0 48 รายละเอียด
8
no image.
บริหารงาน ด้วยการบริหารใจ By อุไรวรรณ... - - - - - 0 45 รายละเอียด
9 บทสรุปการเรียนรู้ของ แผนการจัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ประจำปีงบประมาณ 2554 บทสรุปการเรียนรู้ของ แผนการจัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ประจำปีงบประมาณ 2554 - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2554 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม EN-OCC 0 28 รายละเอียด
10 บทสรุปการเรียนรู้ (Executive Summary)    สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ บทสรุปการเรียนรู้ (Executive Summary) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2554 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS 1 34 รายละเอียด
11 บทสรุปการเรียนรู้ของแผนจัดการความรู้ ปี 2557 สํานักโรคติดต่อทัวไป บทสรุปการเรียนรู้ของแผนจัดการความรู้ ปี 2557 สํานักโรคติดต่อทัวไป - กองโรคติดต่อทั่วไป 2557 สำนักโรคติดต่อทั่วไป CD 2 29 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562